Aanduiding parkeerplaatsen voor bewoners Berkelplein.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Aanduiding parkeerplaatsen voor bewoners Berkelplein.

Besluit tijdelijk winkelcentrum gepubliceerd.

Naar aanleiding van vragen van de SP en PPGV fracties over het tijdelijke winkelcentrum op het Berkelplein antwoordt het College dat de gemeente extra aandacht besteedt aan het aanduiden van de bewonersparkeerplaatsen om foutparkeerders te voorkomen.
Beide politieke partijen opperden in een brief aan het gemeentebestuur een 4-tal aandachtspunten over het tijdelijke winkelcentrum op het plein. De punten betreffen o.a. het busparkeren (zie de info elders in deze nieuwskrant hierover), de ontsluiting van het parkeerterrein. Hoe kunnen vertrekkende auto’s zo snel mogelijk het terrein verlaten? Door het instellen van een 1-richtingcircuit.
Het derde punt was het duiden van bewonersparkeerplaatsen en het laatste punt handelt over de looproutes van en naar het centrum.
PPGV en SP duiden op de kwaliteit van de looproutes. Ze vragen de gemeente om te kijken naar de bestaande trottoirs. De gemeente op haar beurt zal tijdens inspectieronden er extra aandacht aan geven.
Ontwerpbesluit vergunning Berkelplein ter inzage vanaf 15 september 2011
Ter inzage
Het ontwerpbesluit tot verlening van de tijdelijke omgevingsvergunning ligt met de daarbij behorende stukken vanaf 15 september 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul. U kunt het ontwerpbesluit ook raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu Wonen en Leven en de website www.centrumplanvalkenburg.nl onder het menu documentatie.
Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Indien u de zienswijzen schriftelijke wenst in te dienen, moet u deze richten aan burgemeester en wethouders van Valkenburg, Postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer D. Gidding. U kunt daartoe telefonisch contact opnemen via 043 – 6099292.
Verloop procedure
De ingediende zienswijzen worden verwerkt waarna het College een definitief besluit neemt. Tegen dit besluit kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.
Op 1 juni 2011 is een aanvraag om tijdelijke omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een tijdelijk winkelcentrum op het Berkelplein voor de duur van maximaal 3 jaar. Burgemeester en wethouders van Valkenburg zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. Omdat het plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan, dient voor het kunnen verlenen van de tijdelijke vergunning een bepaalde procedure te worden doorlopen. Deze houdt in het kort in dat een ontwerpbesluit ter inzage moet worden gelegd. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is 14 september 2011 gepubliceerd.
← Vorig bericht

Gelijkspelen in de Falcoburcht.

Presentatie van een nieuw WK wielershirt.

Volgend bericht →