AB is het oneens met een Collegebesluit en stelt hierover vragen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » AB is het oneens met een Collegebesluit en stelt hierover vragen

dit besluit betekent het stoppen met geld beschikbaar te stellen aan de basisscholen voor schoolbegeleiding

In het collegeoverleg van 8 augustus jl. heeft u het besluit genomen om alle gelden, beschikbaar voor schoolbegeleiding aan de basisscholen van Valkenburg a/d Geul, te stoppen. Gezien de financiële positie van de gemeente licht u in een brief aan stichting jong Leren en stichting Innovo toe, dat deze bezuiniging niet ongedaan gemaakt kan worden.

Graag wil ik u dan nu middels deze brief de dringende noodzaak van deze gelden verduidelijken.

De gelden voor schoolbegeleiding worden voor de helft gesubsidieerd door het rijk (via de schoolexploitatie) en aangevuld met hetzelfde deel door de gemeente.

Van deze gelden samen wordt de zorg aan de leerlingen op school gegeven. Onder andere middels begeleiding en individuele onderzoeken van schoolbegeleidings-dienst Consent en de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg), het zorgteam (maatschappelijk werker van Bureau Jeugdzorg, schoolarts, intern begeleider van de scholen en 1e lijns begeleider van Consent) en coaching van team en directie.

De interne onderzoeken en de zorg van het zorgteam nemen eenieder ¼ van de totale beschikbare gelden in beslag. De studiedagen ter professionalisering van de leerkrachten, de coaching van directie en intern begeleider nemen de andere helft van het totale budget in beslag.

Mocht de gemeente het beschikbaar stellen van de gelden dus permanent terug draaien gaat dat óf ten koste van de begeleiding van net die leerlingen die heel vaak al bijna buiten boord dreigen te vallen, óf ten koste van de professionalisering van het hele schoolteam. Waardoor zij hun opgedane kennis, om leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen, niet kunnen overdragen. Dit brengt dus met zich mee dat het hiaat tussen de leerlingen wéér vergroot gaat worden, terwijl het toch de bedoeling was en is om kinderen “weer samen naar school” te laten gaan. Men moge toch niet aannemen dat de gemeente zich hier mede verantwoordelijk voor gaat voelen? Gezien de gemeente Valkenburg zich dan ook in een uitzonderingspositie plaatst in vergelijking tot de meeste gemeenten in onze regio.

Concreet vraag ik u dan ook om het volgende:

  • Wilt u als college deze zaak nogmaals bekijken, zodat het misschien voor álle basisscholen in onze gemeente mogelijk blijft om de totale zorg te kunnen blijven bieden en garanderen?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang

Richard Blom

Raadslid AB

← Vorig bericht

Uitslagen, wedstrijdverslagen 16, 17 september en programma voor aanstaande week

Politiek huwelijk in Valkenburg

Volgend bericht →