AB tikt Niks aan de Hand voorzitter op vingers

Voorpagina » Nieuws » Politiek » AB tikt Niks aan de Hand voorzitter op vingers

Het gaat over een De Limburger artikel van vrijdag 30 juni 2006. Van Melsen zegt dat Roelofs “niet volledig en niet juist” is.Geachte heer Roelofs,
Met veel belangstelling heb ik vanochtend, 30 juni 2006, het artikel in Dagblad De Limburger gelezen over het aanstaande rekenkameronderzoek.
Volgens mij is de informatie die hier verstrekt wordt niet volledig en ook niet helemaal juist. Graag wil ik dan ook betreffende dit onderwerp naar u reageren, dit om een helder beeld te krijgen/ houden over de rol van Algemeen Belang.
In het artikel over het rekenkamer onderzoek wordt gesuggereerd dat Algemeen Belang een onderzoek naar de ontwikkeling van het Polfermolencentrum niet zou steunen. Dit is echter niet de juiste weergave van feiten. Algemeen Belang heeft twee onderwerpen aangedragen voor een rekenkameronderzoek. Deze onderwerpen waren het VVV en het Polfermolencentrum. In de bijlage1 vindt u het voorstel van Algemeen Belang richting raadscommissie.
Algemeen Belang staat dus wel achter een Polfermolen onderzoek. In de raadscommissievergadering ABA heb ik dit ook duidelijk aangegeven. Verder staat er in het artikel dat de partijen die deel uit maakten van de oude coalitie een onderzoek richting Polfermolencentrum niet zien zitten. Ook Algemeen Belang zou wellicht tegen dit onderzoek zijn en dit in de komende raadsvergadering mogelijk blokkeren.
Ook deze stelling wijkt af van de werkelijkheid!
In dezelfde raadscommissie ABA is uitgebreid gediscussieerd en vastgesteld dat het onderzoek zich zou gaan toespitsen op het Polfermolencentrum, alleen over de omvang van het onderzoek is geen duidelijk antwoord gekomen.
Op voorstel van de coalitiepartijen, dus ook Algemeen Belang, is besloten dat de coalitiepartijen een gezamenlijk voorstel doen voor de raadsvergadering van 5 juli aanstaande. De coalitiepartijen hebben duidelijk eenzelfde mening over het gekozen onderwerp en hier is absoluut geen discussie over!
In de bijlage vindt u tevens het gezamenlijke voorstel van de coalitiepartijen betreffende het rekenkamer onderzoek zoals dat ter bespreking wordt voorgelegd in de raadsvergadering van komende week
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,
Namens de fractie Algemeen Belang,
Charles van Melsen fractievoorzitter.
————————————————————————————————————
Valkenburg a/d Geul, 12 juni 2006
Aan de Griffie
Onderwerp rekenkameronderzoek
Binnen de fractie Algemeen Belang is dit onderwerp besproken en werd al vlug geconcludeerd dat er meerdere onderwerpen geschikt zijn voor een rekenkameronderzoek.
We denken echter maximaal nut van een dergelijk onderzoek te hebben indien dit leermomenten oplevert. De lering die we uit het onderzoek trekken moet te gebruiken zijn bij toekomstige projecten en /of besluiten.
Wij stellen de volgende onderwerpen voor.
1e onderwerp
Een rekenkameronderzoek naar de VVV
Hierbij zal er onderzocht kunnen worden in hoeverre de VVV het product levert dat door de gemeente van hun verwacht wordt.
Onderdeel van dit onderzoek zou moeten zijn:
• Is de opdracht van de gemeente richting VVV wel SMART.
• Staat de financiële bijdrage van de gemeente in verhouding tot wat er verwacht wordt van de VVV. Een benchmarkt onderzoek zou antwoord kunnen geven.
• Zijn de targets van de afgelopen 5 jaar behaald. En welk effect heeft dit gehad op toeristisch Valkenburg aan de Geul.
De uitkomst van zo’n onderzoek zou goed gebruikt kunnen worden als input voor een discussie rondom een toekomstig functioneren en subsidieverstrekking aan het VVV.
2e onderwerp.
Onderzoek Polfermolen/ Geulhalproject.
• Is de gemeenteraad ten alle tijden volledig en juist geïnformeerd betreffende de contractuele en andere verplichtingen die de gemeente Valkenburg aan de Geul aan 3W heeft vanuit de overeenkomst Polfermolencentrum en/of andere gemaakte compensatieafspraken hiermee verband houdend.
• Wat zijn de risico’s ten aanzien van een claim van 3W volgens de overeenkomst door opgewekt vertrouwen als gevolg van de handelswijze van College en gemeenteraad in 2005/ begin 2006.
Onderwerp 1 heeft onze voorkeur aangezien dit kan helpen bij keuze in toekomstig beleid t.a.v. de VVV.
Namens de fractie Algemeen Belang, Charles van Melsen
————————————————————————————————————
Gezamenlijk voorstel AB, SP en Transperant voor raadsvergadering 5 juli 2006
Hierbij doen de coalitiepartijen AB, SP en TRANSPeRANT alle raadsfracties van de Gemeente Valkenburg aan de Geul een voorstel toekomen om te komen tot een raadsbreed gedragen onderzoeksvoorstel voor de Rekenkamer Commissie inzake het Polfermolen dossier.
Op welke wijze is de gemeenteraad in de raadsperioden 1998-2002 en 2002-2006 betrokken bij de totstandkoming van afspraken tussen de Gemeente Valkenburg aan de Geul, projectontwikkelaar 3W en de ING Bank m.b.t. de bouw van Sport en Recreatiecentrum Polfermolen en de daaraan gekoppelde compensatieprojecten?
Was de communicatierol van de Gemeente Valkenburg aan de Geul in bovenvernoemde raadsperioden toereikend richting de gemeenteraad, omwonenden en anderszins belanghebbenden?
Is de gemeenteraad in bovenvernoemde perioden volledig en tijdig op de hoogte gebracht van alle in het verleden genomen besluiten en risico’s voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul rondom de ontwikkeling en de bouw van Sport en Recreatiecentrum Polfermolen en alle daaraan gekoppelde compensatieprojecten?
Is de gemeenteraad voldoende betrokken geweest bij de inhoudelijke totstandkoming van bovenvernoemde compensatieprojecten? Hebben voorgaande colleges van B&W op enig moment besluiten genomen betreffende het onderhavige dossier, daar waar de bevoegdheid hiertoe eigenlijk bij de gemeenteraad lag?
Welke compensatie projecten zijn – contractueel dan wel mondeling – toegezegd aan projectontwikkelaar 3W of aan anderen en welke financiële risico’s liggen er als gevolg hiervan bij de Gemeente Valkenburg aan de Geul? Dit indien de huidige gemeenteraad bij meerderheid niet akkoord gaat met één of meerdere nog uit te voeren compensatieprojecten
Welke financiële transacties (op hoofdlijnen) zijn er tussen bovenvernoemde partijen uitgevoerd vóór, tijdens en na afloop van de bouw van Sport en Recreatiecentrum Polfermolen?
Heeft de Gemeente Valkenburg aan de Geul tijdens de voorbereiding en de realisatie van het Sport en Recreatiecentrum Polfermolen alsook de oprichting en exploitatie van de BV Exploitatiemaatschappij Polfermolen altijd gehandeld binnen de wettelijk toegestane kaders voor locale overheden?
Valkenburg aan de Geul,
dinsdag 27 juni 2006
Charles van Melsen
Fractievoorzitter AB
Elke De Vries-Becker
Fractievoorzitter SP
Ing. Raymond W.M. Leenders
Fractievoorzitter TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Coalitie reageert op CDA uitlatingen op Tv Valkenburg

Kasteeltuin dicht i.v.m. tour-etappe

Volgend bericht →