Achttal vragen Niks aan de Hand voor college

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Achttal vragen Niks aan de Hand voor college

Over de centrumplannen

Aan: de Raad en het College van B&W

van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Valkenburg aan de Geul, 10 mei 2007

Onderwerp: Herinrichting Reinaldstraat, Louis v.d. Maesenstraat

en ondergrondse parkeergarage.

Geachte Raad, geacht College,

Tijdens een aantal bijeenko0msten van de actieve leden van “Niks aan de Hand”,ook met deskundigen van allerlei aard, is bovengenoemd onderwerp uitvoerig aan de orde geweest. De werkgroep Stadsontwikkeling heeft zich eveneens in deze materie verdiept.

Met betrekking tot bovengenoemd onderwerp zouden wij graag enkele vragen beantwoord willen zien.

Welke voorwaarden c.q. richtlijnen zijn er door B&W gesteld en gegeven aan 3W c.q. de architect?

Welke stedenbouwkundige visie van B&W ligt er ten grondslag aan bovenvermelde plannen?

Welke opdracht is er door B&W aan 3W, c.q. de architect gegeven?

Is er in de opdracht van B&W aan 3W c.q. de architect aangegeven welke sfeer en uitstraling nagestreefd moet worden met handhaving van het huidige karakter van Valkenburg?

Kunnen wij een kopie krijgen van de opdracht tot stedenbouwkundig plan aan 3W c.q. de architect, zoals die voorafgaande aan 25 juni 2005 door B&W geformuleerd is?

Is er behoefte aan verdere uitbreiding van het woningaanbod in de gemeente Valkenburg aan de Geul, gezien het onlangs gepresenteerde onderzoek van Wonen Zuid?

Zijn er alternatieve parkeerlocaties onderzocht? Bij minder woningen in het centrum, verdwijnt parallel de geschetste parkeerbehoefte.

Is er behoefte aan verdere uitbreiding van het aantal vierkante meters winkeloppervlak in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Nu al staan vele vierkante meters potentiële winkeloppervlakte in straten, aanpalend aan het plangebied leeg, worden verwaarloosd en doen af aan het toeristisch gehalte van onze gemeente.

Een beleid, conform het collegeakkoord, gericht op het behoud van het historisch karakter van onze gemeente, verfraaiing van gevels en behoud van openbare ruimte zou meer recht doen aan ons geliefd Valkenburg.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur en

de werkgroep ‘Stadsontwikkeling’ van

“Niks aan de Hand”,

H. Roelofs

Voorzitter

← Vorig bericht

Struchtergirls MD1 van V.V. Struchter Boys

Verdwijnt het Grotcriterium ?

Volgend bericht →