Afsluiting van de Klein Heideweg ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Afsluiting van de Klein Heideweg ?

Tussen Berg en TerblijtValkenburg a/d Geul, 7 januari 2007.
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg a/d Geul
Betreft: vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde.
Onderwerp: Afsluiting Klein Heideweg in het kader van reconstructie Rijksweg in Berg.
Geacht College,
Diverse bewoners uit de kernen Berg en Terblijt hebben bij ons hun ongerustheid geuit naar aanleiding van geruchten over een mogelijk toekomstige afsluiting van de Klein Heideweg, de verbindingsweg tussen Berg en Terblijt.
De afsluiting is integraal onderdeel van het project reconstructie Rijksweg 590, zo hebben wij vernomen na informatie bij de Provincie. Uit het gesprek met de ambtenaar van de Provincie blijkt dat het beleid is om kleinere en minder gebruikte wegen die uitkomen op een hoofdweg voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. De Klein Heideweg valt volgens de Provincie onder deze categorie en het afsluiten van deze weg komt volgens de Provincie ten goede aan de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Rijksweg.
Uit de tot nu toe verkregen reacties van de bevolking menen wij af te leiden dat de voorgenomen afsluiting niet gedragen is door een groot aantal bewoners van beide kernen.
Ook onze fractie heeft bedenkingen bij een dergelijke afsluiting. De Klein Heideweg is een brede weg met voetpad. De weg wordt veel door autoverkeer maar zeker ook door voetgangers en fietsers gebruikt als verbindingsweg tussen de kernen Berg en Terblijt. Door het afsluiten van de weg voor gemotoriseerd verkeer zal de sociale controle ter plekke verminderen. Fietsers en voetgangers zullen zich waarschijnlijk minder veilig gaan voelen. Het afsluiten van de Klein Heideweg zal tevens een toename van verkeer inhouden over het deel van de Lindestraat wat aansluit op de Rijksweg. Deze weg is smaller, heeft een onoverzichtelijke bocht en geen voetpad.
Uit het gesprek met de ambtenaar van de Provincie hebben we vernomen dat er nog voorlichtingsavonden voor belanghebbenden worden georganiseerd. De afsluiting van de Klein Heideweg zou echter een hard feit zijn. Inspraak is mogelijk alleen over kleinere zaken zoals de invulling van parkeerplaatsen voor aanwonende. Volgens de ambtenaar van de provincie is medio januari nog een overleg met de gemeente Valkenburg aan de Geul over de reconstructie van de Rijksweg. We willen er bij u op aandringen om de voorgenomen afsluiting van de Klein Heideweg hierin te betrekken.
De fractie Algemeen Belang stelt voor om tijdens dit overleg te benadrukken dat de Klein Heideweg open dient te blijven voor alle verkeer. Enkel indien tijdens de bedoelde informatieavonden blijkt dat deze afsluiting de wens is van een meerderheid van de bewoners en er dus uitgebreide steun is vanuit de bevolking, dan pas kan de afsluiting van de Klein Heideweg onderdeel worden van de reconstructieplannen.
Omdat het gesprek over de reconstructie, volgens de ambtenaar van de Provincie al binnenkort is willen we de commissievergadering niet afwachten om een en ander aan de orde te stellen en u, conform ex artikel 41, concreet de volgende vraag stellen:
Bent u het eens met ons standpunt dat de Klein Heideweg opengesteld moet blijven voor alle verkeer en dat van afsluiting slechts sprake mag zijn indien dit een wens van de bewoners uit Berg maar vooral ook Terblijt is en er dus vanuit beide kernen uitgebreide steun vanuit de bevolking is.
Bent u bereid om dit standpunt over te nemen en onderdeel te laten zijn van uw overleg met de Provincie betreffende de reconstructie van Rijksweg 590 Berg en Terblijt. Of zo mogelijk eerder contact op te nemen met de Provincie en hierbij dit standpunt weer te geven en te verdedigen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Namens de raadsfractie van Algemeen Belang
Charles van Melsen

← Vorig bericht

Volleybaljeugd naar Valkenburg

Muzikale nieuwjaarsreceptie Vilt

Volgend bericht →