Algemene beschouwingen AB

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Algemene beschouwingen AB

Dinsdag 4 novemberAlgemene Beschouwingen
4 November 2008
Fractie Algemeen Belang
Algemene Beschouwingen
De fractie Algemeen Belang wil zich komend jaar weer op een positieve wijze inzetten bij het geven van inhoud en sturing aan het gemeentelijke be-leid. We vinden het belangrijk dat investeringen evenredig verdeeld worden zodat alle burgers hier van kunnen profiteren. Om hier goede sturing aan te kunnen geven zullen we maatschappelijke discussies met aandacht volgen en ook vertalen in een politieke agenda. De in de vergadering van 30 juni 2008 behandelde kaderbrief en de hierop door de raad aangenomen amen-dementen zijn een goede basis voor deze begroting. De voorstellen zoals in de kaderbrief opgenomen zullen uiteindelijk resulteren in de noodzakelijke investering in de locale economie en de leefbaarheidproblematiek in onze gemeente. De fractie Algemeen Belang vindt investeren in de lokale eco-nomie belangrijk, maar zal zich ook onverminderd blijven inzetten op de bevordering van de leefbaarheid, het welzijn, een actief beleid gericht op ouderen en jongeren, het schoonhouden van de openbare ruimte en handha-ving. Waar nodig zullen we, met oog voor realiteit en haalbaarheid, alterna-tieven of oplossingen aandragen.
Wij denken dat we met de uitvoering van ons verkiezingsprogramma goed op schema liggen. Door het realiseren van de punten uit de eerder genoemde kaderbrief zoals dit nu in de programmabegroting 2009 is opgenomen wordt dit gevoel versterkt.
Alvorens over te gaan tot de inhoudelijke behandeling van de diverse pro-gramma’s wil ik eerst het College en vooral ook het ambtelijke apparaat na¬mens onze fractie bedanken voor de overzichtelijke en duidelijke presentatie van de begroting.
Inhoudsopgave:
1. Reactie op het begrotingsvoorstel en aanvullende voorstellen blz. 3
2. Programma Algemeen Bestuur. blz.4
3. Programma Openbare orde en veiligheid blz. 5
4. Programma Verkeer, vervoer en waterstaat blz.7
5. Programma Economische zaken blz.9
6. Programma Onderwijs blz.10
7. Programma Cultuur en recreatie blz.11
8. Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening blz.13
9. Programma Volksgezondheid en milieu blz.16
10. Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging blz.16
Bijlage:
1. Voorstel voor het Project “ouders, weten jullie hiervan?” blz.17
2. Voorstel voor het Jongerenparticipatie project “jouw idee voor ons allemaal” blz.18
Bij deze algemene beschouwingen zullen we eerst een reactie geven op het begrotingsvoorstel 2009. Vervolgens zullen we per programma accenten aangeven waarvan wij vinden dat deze versterkt moeten worden en zullen wij onze voorstellen verder toelichten.
Begroting 2009
De fractie Algemeen Belang is tevreden met het voorliggende begrotingsvoorstel. We zien een sluitende begroting in 2009 en ook de hierop volgende jaren stemmen tot tevredenheid.
Op dit moment zijn de mogelijke gevolgen van de financiële crisis voor onze economie nog niet duidelijk. Hoewel de toeristische economie nu goed op toeren komt zal deze crisis en een mogelijk hierop volgende recessie waarschijnlijk ook voor ons merkbare gevolgen krijgen.
We zullen extra opletten welke invloed dat op de meerjarenbegroting zal hebben.
De kaders zoals gesteld in de op 30 juni vastgestelde kaderbrief zien we als uitgangspunt voor deze begroting, hier zullen we dan ook aan vasthouden. Graag zouden wij nu al een groter bedrag vrijmaken om een extra impuls te kunnen geven aan onderhoud van groen en wegen. Echter, we zien zonder de eerdere vastgestelde kaders los te laten geen mogelijkheid om hier een financiële dekking voor te vinden. Hier zijn creatieve oplossingen nodig. We komen hier later nog op terug.
Wel willen wij geld vrij te maken om enkele kleinere maar in onze ogen niet onbelangrijke zaken te kunnen realiseren. Hiervoor willen we binnen deze begroting ruimte maken. Con-creet betekent dit dat we de volgende gelden willen vrij maken en toevoegen aan de product-begroting 2009
• €20.000 Als eenmalig extra bedrag voor het Openluchttheater. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve Welzijn.
• €15.000 Als eenmalig bedrag voor een Jongerenparticipatie project gericht op jonge-ren tussen 12 en 18 jaar. Dit bedrag kan worden gedekt vanuit de reserve Welzijn.
• €100.000 als eenmalig bedrag uit de algemene reserve voor een verbeterde inrichting van 30 km zones en een veiligere verkeersafhandeling in de Onderste straat Houthem.
Algemeen Bestuur en bedrijfsvoering
Burgerparticipatie en informatie
Wij vinden het belangrijk dat onze burgers goed worden geïnformeerd. De werkwijze van onze overheid dient transparant te zijn.
Burgerparticipatie is meer dan alleen informeren. Inwoners moeten vooral kunnen meedenken en meedoen! De fractie Algemeen Belang is van mening dat zelfsturing van burgers moet worden gestimuleerd. Voor de bestuurlijke organisatie betekent dit om vooral sturend en voorwaardenscheppend bezig te zijn. Toch zullen de grenzen goed bewaakt moeten worden, de gemeentelijke overheid zal ondanks zelfsturing door burgers altijd haar verantwoording moeten nemen. Goede communicatie en vroegtijdig overleg met advies- en inspraakorganen zoals sportraad, gehandicapten platform, senioren, dorpsraad, sociaal-culturele raad en WMO raad ervaren we als zeer nuttig en vinden we dus erg belangrijk.
Bel en herstellijn
Uit navraag blijkt dat de bel en herstellijn goed functioneert. De meldingen worden adequaat afgehandeld, daarvoor ons compliment. Opmerkelijk is dat slechts 3,5 % van de meldingen een relatie heeft met veiligheid, dit terwijl veiligheid toch erg speelt bij de burger. Ook de cijfers van de politie komen niet overeen met wat we van de burger vernemen. Misschien is de drempel richting politie te hoog en de weg voor melding naar de gemeente niet duidelijk genoeg. Vooral voor de kleine ergernissen zoals overlast door jeugd, kleine vernielingen en vervuiling zou het goed zijn om hier een beter beeld van te krijgen. Daarom stellen we voor om naast de bel en herstellijn een tweede meldpunt te openen onder de noemer klachten meldpunt veiligheid. Door meer duidelijkheid te krijgen over de aard en werkelijke omvang van met veiligheid gerelateerde klachten kunnen we ook gerichter anticiperen.
Concreet vragen wij het college,
Om naast de bel en herstellijn een apart klachten meldpunt veiligheid in te stellen zodat de burger vlugger dan nu geneigd zal zijn klachten op dit gebied te melden en we de omvang en aard van de klachten beter in kaart kunnen brengen.
Bestuurskracht
Om de gevolgen van de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en het steeds verder ver-schuiven van taken naar de lagere overheid op te vangen zullen we tijdig maatregelen moeten nemen. Onze fractie onderschrijft de zorgen op dit gebied. We zullen moeten inzetten op kwa-liteitsbevordering en samenwerking. Ambtenaren moeten gestimuleerd worden en vervolgens ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen in hun vakgebied, het opleidingsbeleid dient hier-op te worden afgestemd. Daarnaast zal samenwerken met andere gemeenten in onze ogen noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. Wij spreken ons uit voor samenwerking met Gulpen-Wittem en Vaals, maar de liefde moet wel van twee kanten komen! Onze fractie vindt dat er nog dit jaar duidelijkheid moet komen over de intenties van de beoogde partners. Indien er voor einde 2008 geen duidelijk “ja” is, dan vinden wij dat de poging tot samenwerking moet worden afgebroken en naar alternatieven moet worden gezocht.
Concreet vragen wij het college,
Heeft u nog nieuwe informatie uit uw overleg met Gulpen-Wittem en Vaals mbt toekomstige samenwerking.
De druk richting Gulpen-Wittem en Vaals op te voeren en aan te geven dat indien er einde 2008 geen duidelijk “ ja” is voor samenwerking, we hier geen energie meer willen insteken en de besprekingen dan zullen afbreken.
Bedrijfsvoering
Afdelingen moeten onderling op elkaar zijn afgestemd en meer en beter samenwerken! Indien er (onwetend van mekaar) langs elkaar door wordt gewerkt dan is dit voor alle partijen erg frustrerend en kost dat ook nog eens veel geld. We willen dan ook pleiten voor een meer inte-grale aanpak. Verzuiling van de onderlinge afdelingen werkt remmend en is niet meer van deze tijd. Het enkel bij elkaar voegen van afdelingen is hier niet genoeg!
Concreet vragen wij het college,
Te zorgen dat er meer onderlinge afstemming komt tussen verschillende diensten zodat zaken meer dan nu integraal worden aangepakt en uitgevoerd.
Programma openbare orde en Veiligheid
Effectief beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid is belangrijk voor de borging van een hoge leefbaarheidbeleving bij onze inwoners, maar is vanuit economisch oogpunt ook voor onze ondernemers belangrijk. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat er in de ko-mende tijd wordt gewerkt aan een integrale veiligheidsnota. De leefbaarheids cq veilig-heidsenquête die hier onderdeel van is moet duidelijk maken waar de pijnpunten liggen.
Verkeersveiligheid.
Hier zullen we bij het programma Verkeer op terug komen.
Overlast
Daar waar mensen kort naast elkaar wonen en werken is onderlinge overlast niet te vermijden. Echter de wijze waarop deze overlast wordt ervaren zorgt ervoor dat dit wel of niet als storend wordt ervaren. Langdurige kleine ergernissen groeien vaak uit tot hinderlijk en worden ver-volgens, met alle gevolgen van dien, als onoverkomelijk storend ervaren. Veelal zal het vroegtijdig signaleren en begeleiden veel problemen kunnen voorkomen. De wijkagent vinden wij hierin een belangrijke schakel. Om echter te kunnen helpen moeten hij wel signalen bin-nenkrijgen, vandaar ons voorstel tot een klachten meldpunt veiligheid naast de bel en herstel-lijn.
Overlast door jongeren.
Regelmatig zijn er berichten van overlast door groepjes jongeren die zich in de straat of op een plein verzamelen. De jongeren zoeken elkaar om velerlei redenen op in de openbare ruim-te. Veelal doen ze dit omdat de groepen waarin zij verblijven te groot voor de huiskamer zijn en dat het anoniem op straat staan veel gezelliger is. Hierbij is het veroorzaken van overlast of het aanrichten van vernielingen zeker niet hun doel. Wel is het zo dat de samenstelling van de groep en de plaats bepalend kan zijn voor de door de buurt ervaren overlast. De politie kan tegen overlastgevende groepen jongeren nu niet meer doen dan ze weg te sturen of ze uitein-delijk te bekeuren. Wij denken echter dat hierbij een belangrijke schakel in het terugdringen en het beperken van de overlast wordt gemist, namelijk de OUDERS van de kinderen.
Zij zijn de eerst verantwoordelijken als het over het gedrag van hun kinderen gaat. Dit kunnen zij echter alleen als ze weten wat er op straat speelt en wat hun kinderen doen en waar zij ver-blijven. Jongeren zullen zich altijd blijven opzoeken en groepjes vormen. Er zullen dan ook altijd zogenaamde hangplekken zijn, verdwijnen en bij komen. Op zich is dat geen probleem, komen die er wel dan vinden wij dat de ouders hiervan in kennis moeten worden gesteld. In-dien nodig moet er verdere begeleiding via Centrum voor Jeugd en Gezin worden ingescha-keld. Om dit te realiseren stellen we voor om in 2009 een project te initiëren onder de noemer “ouders, weten jullie hiervan?”. Elders in Nederland is al een soortgelijk project.
Concreet vragen wij het college,
Het voorgestelde project (zie bijlage 1) in 2009 te initiëren en vervolgens ook te implemente-ren.
Handhaving.
Regels opstellen heeft enkel zin als ze ook worden gecontroleerd. Daarom zijn we van mening dat handhaving streng maar wel rechtvaardig moet zijn. Naast de politie zorgen ook onze ei-gen BOA’s voor de handhaving in onze gemeente. Handhaving wil echter niet zeggen dat er alleen maar restrictief moet worden gehandeld. Preventie door voorlichting maar ook door zichtbaar aanwezig te zijn en contact te leggen met de bewoners is in onze ogen net zo be-langrijk. Vandaar dat we hoge verwachting hebben van inzet van de wijkagent. Ook in het contact naar jongeren toe kan deze meer dan alleen een corrigerende en waarschuwende func-tie hebben.
Concreet vragen wij het college,
Om de wijkagent tevens de rol van jeugdagent te laten vervullen.
Overlast in het centrum.
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners, ondernemers maar zeker ook de bezoekers van ons centrum zich hier veilig voelen. Behalve de veiligheidsissues die in een woonwijk spelen zorgt de aanwezige horeca in het centrum voor een extra dimensie. Daarom vinden we dat de overlast die hierdoor wordt veroorzaakt ook samen met de horeca moet worden opgepakt. De verantwoording blijft echter altijd bij de overheid! Om samen zaken aan te pakken is er enige tijd geleden een convenant met de horeca afgesloten onder de noemer Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Wij denken dat het samenwerken aan deze kwaliteitsmeter bevorderlijk kan zijn voor een veiliger centrum. Toch verbaasd het ons dat er in de afgelopen tijd slechts maar één keer overleg is geweest. Wij vinden dat hier meer prioriteit aan moet worden gegeven.
Concreet vragen wij het college,
Om meer energie te steken in het overleg en het maken van afspraken met de horeca in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.
Programma Verkeer en waterstaat.
Verkeersveiligheid versus verkeerssnelheid.
Sinds enige jaren kennen we 30 km zones binnen onze gemeente. Steeds vaker horen we klachten dat in deze gebieden, door zowel autoverkeer maar in meerdere mate ook door brom-fietsers, veel te hard wordt gereden. Hoewel we hier geen cijfermatige onderbouwing voor kunnen aanleveren horen we steeds weer berichten van bijna ongevallen, de zogenaamde nar-row escapes. Deze hardrijders zijn veelal bewoners van de eigen of van een naburige wijk. Uit navraag blijkt dat de snelheidmeters van de gemeente nog maar nauwelijks zijn ingezet in de 30 km zones. Dit terwijl hier naar mening van de bewoners vaak hard wordt gereden. We stel-len voor om hier regelmatiger metingen te doen.
In veel gevallen wordt de overgang van 50 km naar 30 km zone enkel door bebording aange-geven. Om een duidelijkere overgang te krijgen stellen we voor om daar waar men een 30 km zone inrijdt en zelfde soort overgang te maken als wordt voorgesteld in de plannen bij de re-novatie van de Rijksweg Berg-Vilt. Hier maakt men een verlaging in de stoep langs de 50 km weg, in de vorm van een brede drempel. Hierdoor wordt het duidelijker dat men de 50 km weg verlaat en de 30 km zone inrijdt. De overgang is van bestrating en dus niet enkel van as-valt. Ook zijn er nog te veel wegen in de 30 km zone die uitnodigen om hard te rijden. Behal-ve een enkele drempel is hier geen enkele voorziening die ook maar herinnert aan de 30 km zone. Ook hier stellen we verbetering voor. Verder stellen we voor om in 2009 in samenwer-king met dorpsraden en scholen een gerichte voorlichtingscampagne en een actiedag te orga-niseren tegen hardrijden in woonwijken.
Concreet vragen wij het college,
Om in 2009 meer snelheidsmetingen te houden in 30 km zones en tevens in samenwerking met scholen en dorpsraden een voorlichtingscampagne en een actiedag te organiseren tegen hardrijden in woonwijken.
Om de inrichting van 30 km zones aan te passen, dit zodat de overgangen tussen 50km en 30 km zone beter merkbaar zijn. Daarnaast vragen we om op de “doorgaande wegen”in de 30 km zone effectieve snelheidsremmende maatregelen aan te brengen.
Afrit Beekstraat in relatie tot verkeersafhandeling in Houthem.
Nu de realisatie van de afrit Beekstraat korter bij komt willen we nadrukkelijk aandacht vra-gen om in de meerjarenbegroting tevens financiële ruimte in te bouwen voor de afhandeling van het verkeer door de Onderste straat in Houthem richting Berg en visa versa. We vinden het noodzakelijk dat de Curfsweg openbaar blijft. Ook denken wij dat de inrichting van de Onderste Straat aangepast moet worden om de gevaarlijke situatie te verhelpen die er nu al is door fietsende schoolgaande jeugd. Een oplossing zou kunnen zijn om fietsverkeer vanaf het Belgische Rijwielhuis over het terrein van St. Franciscusoord te leiden en weer te laten aan-sluiten ter hoogte van de Holle Eik of misschien wel via het park van Chateau St. Gerlach op de voormalige Provinciale weg.
Concreet vragen wij het college,
Om de Curfsweg blijvend openbaar te houden en als zodanig in te richten.
Om de verkeersafhandeling in de Onderste Straat te verbeteren. En hiertoe samen met de dorpsraad te onderzoeken of het omleiden van fietsverkeer over het terrein van St. Francis-cusoord met aansluiting op de Onderste straat (ter hoogte van Hole Eik) of de voormalige Provinciale weg mogelijk is.
We vragen het college om €100.000 beschikbaar stellen uit de Algemene reserve, dit om de inrichting van de 30 km zones in de woonwijken aan te passen en de verkeersafhandeling in de Onderste straat te verbeteren.
Onderhoud wegen
In de programmabegroting wordt aangegeven dat er een tekort is van €350.000 voor het uit-voeren van achterstallig onderhoud van wegen en wordt voorgesteld om hier geld voor vrij te maken uit het overschot 2008. Wij zijn van mening dat dit onderhoud moet gebeuren voordat er gevaarlijke situaties ontstaan. Vandaar dat we willen vragen in hoeverre op dit moment kan worden ingeschat wat de omvang van het overschot 2008 is. Indien het overschot niet toerei-kend is verwachten wij dat het college tijdig alternatieven aandraagt.
Concreet vragen wij het college,
Wat verwacht u (met de kennis van vandaag) wat het overschot 2008 zal zijn.
Rijksweg Berg-Vilt
Onze fractie is voor de renovatie van de Rijksweg Berg-Vilt. De verbetering voor veiligheid en milieu is significant. Wel willen we nu al aangeven dat wij de bezwaren en opmerkingen van de bewoners zoals deze zijn ingebracht bij de onlangs door de Provincie gehouden info-avond zeer realistisch vinden en dat deze serieuze behandeling verdienen. Met name het ver-dwijnen van de parkeerplekken en aanplanten van meer bomen waren hier hete hangijzers. Wij zijn van mening dat dit onderdeel van gesprek moet zijn tussen gemeente en Provincie. Het vroegtijdig bevragen van bewoners naar hun gevoelens heeft alleen zin als hier ook ge-volg aan gegeven wordt. Verder hebben wij nog onze vragen ten aanzien van de betaalbaar-heid van de plannen.
Concreet vragen wij het college,
Om de ingebrachte bezwaren en opmerkingen van de bewoners mbt het wegvallen van de meeste parkeerplekken en de aanplant van meer bomen over te nemen en dit met de provincie te bespreken.
Uit eerdere vragen is ons gebleken dat wij dienen mee te betalen aan een gedeelte van de aan-leg van het regenwaterriool (totale investering ongeveer € 800.000,-), het herbestraten van het trottoir (totale investering € 400.000,-) en 1/3 deel van de investering van de rotonde (kosten geschat op € 575.000,- exclusief grondaankopen en planschade). Deze bedragen zijn niet te-rug te vinden in de meerjarenbegroting terwijl het project voortgaat en dus al geld kost.
Concreet vragen wij het college,
Hoe denkt het college de financiën hiervoor te krijgen en waarom staan deze nog niet in de meerjarenbegroting?
LED verlichting
In de begroting lezen we dat in 2009 een proef met LED verlichting zal plaats vinden. Wij willen voorstellen om een proefproject met LED verlichting aan te leggen in de Rasberg op het Traject Maastricht-Berg. Vooral in het steile stuk moeten de fietsers hier veelal lopen, hetgeen niet prettig en zeker niet veilig is in de donkere maanden. Door de LED verlichting hier als oriëntatieverlichting aan te brengen komt dit de veiligheid van de fietsers ten goede. De LED verlichting is energiezuinig en kan gevoed worden door zonne-energie waardoor dure bekabeling overbodig is. Tevens wordt met LED verlichting de lichtverstrooiing beperkt die weer hinderlijk is voor de natuur. We stellen voor dit met de Provincie te bespreken.
Concreet vragen wij het college,
Bent u bereid om het fietspad in de Rasberg aan te wijzen als proeftraject voor LED verlich-ting in onze gemeente.
Programma Economische zaken
Bij dit programma is het belangrijk dat de voornamelijk op de toeristenindustrie gerichte acti-viteiten voldoende ondersteund worden en er separaat wordt ingezet op uitbreiding van klein-schalige bedrijvigheid .
Agenda Valkenburg
Uitvoering van Agenda Valkenburg is erg belangrijk voor het toekomstige Valkenburg aan de Geul. Zoals de toekomstvisie 2030 al aangeeft zal toerisme ook de komende decennia bepa-lend blijven voor onze economie. Binnenkort zal duidelijk moeten worden of de plannen uit de agenda Valkenburg ook in de praktijk realiseerbaar zijn. Mooie plaatjes vanaf foto’s moe-ten dan vertaald worden in het werkelijk straatbeeld. Hoewel wij het belang van de uitvoering van deze agenda zeker onderschrijven vinden wij dat realisme de boventoon moet blijven voe-ren. Om deze reden zullen we de uitvoering hiervan telkens blijven afwegen met de betaal-baarheid en gedragenheid van de plannen.
Vanuit economisch belang wordt er erg veel aandacht gegeven aan de “grotere spelers” uit het toerisme. Toch denken wij dat er ook voldoende aandacht moet zijn voor kleinschalige be-drijvigheid. De kleinere ondernemer kan zorgen voor meer diversiteit in en toename van be-drijvigheid en werkgelegenheid. Onze gemeente zou daarom ook meer dan dit nu het geval is zich moeten inzetten voor het behoud en nieuw vestigen van deze kleinschalige bedrijvigheid. Te vaak zien we zowel in het centrum als ook in de kernen de vooral kleinere bedrijven hun deuren sluiten. Uiteindelijk resulteert dit in een vervlakking van het aanbod en vermindering van werkgelegenheid. Het college zou hier meer aandacht voor moeten hebben.
Gebiedsgerichte aanpak.
De gebiedsgerichte aanpak in het Geuldal laat zien dat er volop kansen zijn om dit mooie ge-bied nog meer te benutten zonder dat er inbreuk wordt gedaan op de natuur. Verdere uitwer-king verdient aandacht en heeft onze warme belangstelling. Toch denken we dat er binnen de gemeentegrenzen meer kansen liggen en dat we ons niet moeten beperken tot alleen het Geuldal. De natuurgebieden aan de zuidzijde van onze gemeente bieden tal van mogelijkhe-den om deze op een zelfde manier op de kaart te zetten. De onlangs geopperde plannen om de ENCI groeve straks via wandel en fietspaden te verbinden met de natuurgebieden rondom Bemelen bieden kans om vanaf die kant ook aan te sluiten op Valkenburg Centrum. Een aan-sluiting via de unieke natuurgebieden als de groeve Blom in Terblijt en de Meertensgroeve in Berg/Vilt richting centrum is een goede aanvulling voor toeristisch Zuid Limburg.
Concreet vragen wij het college,
Om er voor te zorgen dat wandel fietsroutes vanuit de zuidwest punt van onze provincie naar de natuurgebieden rondom Bemelen worden doorgeleid tot aan Valkenburg Centrum. Bent u bereid om na te gaan welke mogelijkheden hier liggen en hier verder initiatief te nemen.
Gemeente grot.
Onlangs zijn de toekomst mogelijkheden van de gemeentegrot onderzocht. De exploitatieop-brengst van deze grot draagt ieder jaar bij aan een sluitende begroting. Het is dus belangrijk om hier de juiste keuzes te maken.
Concreet vragen wij het college,
Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de toekomstvisie van de gemeentegrot. Heeft het college al een duidelijke richting voor ogen. Overweegt men opnieuw om de exploitatie bij een derde partij onder te brengen?
Programma Onderwijs
Goed onderwijs is de basis voor voorspoed in het latere leven. Daarom vinden wij dat onder-wijs kwalitatief aan de norm moet zijn en zeker niet vrijblijvend is. In ogen mag en kan schoolverzuim niet gebeuren en moet vroegtijdig schoolverlaten worden bestreden. Opleiding en dan met name het opleidingsniveau wordt steeds belangrijker om een plek op de arbeids-markt te veroveren. De maakindustrie met vraag naar laaggeschoolden verdwijnt in rap tem-po, ook bij de horeca en hotels zien we dat een deugdelijke opleiding steeds meer is vereist.
Basisonderwijs.
We zijn van mening dat de gemeente zich moet blijven inzetten om iedere kern zijn eigen school te laten behouden. Een keerpunt in deze gedachte kan optreden indien de kosten voor de exploitatie te hoog worden en mogelijke bezuinigingen binnen de schoolorganisatie het niveau van het gegeven onderwijs gaan beïnvloeden. Dat mag nooit gebeuren!
Onze gemeente scoort in verhouding nu al laag wat betreft het uitstroomniveau van de leer-lingen van de basisschool, dit terwijl de werkgelegenheid voor laag geschoolden alleen nog maar zal afnemen. Daarom moet het onderwijs naar ons idee van kwalitatief hoog niveau zijn en op een voor iedereen bereikbare afstand.
Concreet vragen wij het college,
Heeft het college enig idee waarom het uitstroomniveau relatief laag is, wat wordt er aan gedaan om dit bij te stellen?
Voortgezet onderwijs
Onze fractie vindt het jammer dat Stella Maris in verband met dalende leerlingaantallen niet akkoord is gegaan met de realisatie van een brede school binnen de kaders zoals die door de raad waren gesteld. Toch vinden wij de keuze logisch en realistisch. Wel vinden we dat de bestaande school zolang als mogelijk in stand moet worden gehouden.
Concreet vragen wij het college,
Zijn er inmiddels gesprekken met LVO geweest over het voortbestaan van de Valkenburgse vestiging van Stella Maris en wat is hiervan de uitkomst?
Uitvoering leerplichtwet
We hechten grote waarde aan de uitvoering van de leerplichtwet. Hierop dient voldoende con-trole te zijn. Behalve de leerplichtambtenaar denken we dat de politie of BOA hier ook een taak in kan hebben. Het op straat aanspreken van jeugd op tijden dat deze op school hoort te zijn kan mogelijk meehelpen. Bij geconstateerd verzuim moet de agent of BOA naar onze mening verbaliserend kunnen optreden en dient hij dit te melden aan ouders en school. Ook hier kan een speciaal hiervoor opgeleide wijk/jeugdagent uitkomst brengen. Ook dient er aan-dacht te zijn voor het vroegtijdig schoolverlaten.
Concreet vragen wij het college,
De wethouder heeft eerder aangegeven de jongeren die vroegtijdig hun opleiding stoppen op te roepen voor een gesprek. Zijn er al gesprekken geweest, of binnenkort gepland?
We stellen voor om BOA of politie verbaliserend te laten optreden indien jeugd bij ongeoor-loofd verzuim “rondzwervend” op straat wordt aangetroffen.
Programma Cultuur en recreatie
Onze gemeente kent een grote variëteit aan voorzieningen op het gebied van cultuur en recre-atie. Het college wordt bij de uitvoering van de voorzieningen gesteund en geadviseerd door de hiervoor bedoelde adviesraden, allen vrijwilligers die zich op een voortreffelijke manier voor hun gemeenschap inzetten.
Verenigingen.
Het is bij veel verengingen niet altijd zo rooskleurig als de buitenkant doet vermoeden. Op vele fronten zijn er bedreigingen voor de zo geroemde Limburgse verenigingscultuur. Ver-grijzing, ontgroening en individualisering hebben ook hier hun weerslag hetgeen zich vaak in ledenterugloop uit. Maar steeds vaker zijn het ook de financiën die zorgen baren, de saamho-righeid waarbij ieder zijn steentje of gulden/euro bijdroeg is weg, zo lijkt het.
Wij vinden het geen taak van de gemeente om hier regulerend op te treden. Wel vinden we dat de gemeente verenigingen en vooral ook de burger een spiegel dient voor te houden. De vanzelfsprekendheid waarmee deze aanneemt dat een sportvereniging, harmonie, fanfare of schutterij er is laat zien dat velen zich er niet van bewust zijn dat dit voortbestaan veelal af-hangt van de vrijwilliger die zich hier voor wil inzetten. De kracht van een gemeenschap is vooral afhankelijk van de mate waarop inwoners zich hiervoor inzetten. Daarom zijn wij sterk voorstander van het ontwikkelen van sterke dorpsraden die zich vooral richten op het ontwik-kelen van zelfsturend vermogen van burgers. De pilot “Vereniging van de toekomst” zoals die in Houthem is geweest en die samenwerking tussen verenigingen tot doel heeft is succesvol gebleken, daarom moet dit in onze ogen ook in de rest van onze gemeente worden geïntrodu-ceerd.
Concreet vragen wij het college,
Waarvan het afhankelijk dat dit project ook in andere kernen wordt opgepakt.
Sport
Sport is in onze ogen een belangrijke voorziening die alle aandacht verdient. Behalve dat men fysiek en geestelijk fit blijft is dit ook een bindingsfactor tussen inwoners. Daarom vinden we het belangrijk dat er in sport wordt geïnvesteerd. De uitbreiding van de hockeyvelden in Broekhem en de investering in de andere buitensportvelden past in onze gedachten. Ook zijn we blij dat met de realisatie van de ruiterbak een al langer bestaande wens van Algemeen Be-lang, maar nog meer van de ruitervereniging, is gerealiseerd.
Openluchttheater.
In 2008 heeft het openluchttheater een nieuwe impuls gekregen. De stichting Openluchtthea-ter heeft zich tot doel gesteld om het Openluchttheater weer optimaal te benutten en het toeris-tisch en cultureel potentieel verder uit te bouwen. Onze fractie is warm voorstander van be-houd van het theater. Wij vinden dan ook dat de discussie over het wel of niet voortbestaan niet telkens weer bij de begrotingsbehandeling moet terugkomen. Voor 2009 stellen we voor eenmalig een extra bedrag van €20.000 vrij te maken ten behoeve van de exploitatie. Naar onze mening kan dit bedrag uit de reserve welzijn worden gehaald. De stichting Openlucht-theater stelt duidelijkheid te willen over de toekomst van het theater, ook wij willen dit. Daar-om willen wij het college voorstellen om binnen afzienbare tijd samen met het stichtingsbe-stuur een meerjarenbegroting op stellen waarin de volgende geijkte vragen worden beant-woord: Wat willen we bereiken, Wat gaan we er voor doen, Wat mag het kosten.
Op basis hiervan kan dan uiterlijk april 2009 in de Raad discussie worden gevoerd over de toekomst van het theater, dit zodat de uitkomst hiervan tijdig in de kadernota 2009 kan wor-den verwerkt.
Concreet vragen wij het college,
Om in 2009 eenmalig €20.000 extra uit de reserve welzijn beschikbaar te stellen voor het Openluchttheater.
Openbaar groen en reiniging.
De ontoereikende financiële middelen en de gewijzigde regelgeving mbt de onkruidbestrij-ding maakt dat we naar alternatieve oplossingen moeten zoeken. Een alternatief voor on-kruidbestrijding is het zogenaamde borstelen, hetgeen veelal mankracht kost. Om binnen de beperkte middelen die er zijn hier een oplossing voor te vinden stellen wij voor om extra mensen met zogenaamde groeibanen in te zetten. Deze kunnen dan weliswaar geen vaste baan krijgen bij de gemeente, maar wellicht is het aanbieden van opleiding en werkervaring vol-doende motiverend om hier mensen voor te interesseren. Ook is het misschien mogelijk om via het UWV werkzoekenden op deze manier een kans te bieden.
Concreet vragen wij het college,
Is het college bereid om te onderzoeken of door middel van groeibanen of werkervaringpro-jecten via het uwv mogelijkheden zijn voor extra mankracht tbv onderhoud van de groenvoor-zieningen.
Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
WMO
Bij de invoering van de WMO was er destijds veel beroering over de verslechtering die dit zou brengen. In de praktijk blijken de gevolgen binnen onze gemeente nogal mee te vallen. Alhoewel de problemen in de thuiszorg natuurlijk niet zijn uit te vlakken. We zullen dit kri-tisch volgen. Wel vinden we het belangrijk dat de gelden die voor de uitvoering van de WMO beschikbaar komen hiervoor ook gelabeld blijven.
Concreet vragen wij het college,
Ons te bevestigen dat de voor de uitvoering van de WMO beschikbare gelden uit de algemene uitkering gemeentefonds zoals afgesproken ook in de toekomst gelabeld blijven.
Werk en inkomen.
De jeugdwerkloosheid in onze gemeente is zeer laag te noemen en de cijfers liggen onder het landelijk gemiddelde, zo vernemen we uit beantwoording van onze technische vragen. Echter met de wetenschap dat aan ongeveer 40% van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool een uitstroomadvies met een opleidingsniveau VMBO wordt mee gegeven maken we ons toch ongerust. Met het verdwijnen van laag geschoolde arbeid levert dit op termijn problemen op. Wij zijn dan ook van mening dat ervoor gezorgd moet worden dat de uitstroom van de basis-school naar een hoger niveau wordt getild. Het uiteindelijke uitstroomadvies is zeker niet al-leen afhankelijk van de school, veelal zijn het sociale achtergronden die medebepalend zijn.
Concreet vragen wij het college,
Is er onderzoek geweest waarom er een laag uitstroomniveau in onze gemeente is. Indien so-ciale invloeden hier mede oorzaak zijn, wat denk u hieraan te kunnen doen?
Meer mensen aan het werk, dat is ons motto! Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen aan het arbeidsproces, dit is nog altijd de beste medicijn tegen armoede!
Werk hebben is ook vanuit sociaal oogpunt erg belangrijk. Mensen krijgen het gevoel dat ze meedoen, ze krijgen zelfvertrouwen. Meer diversiteit in werkgelegenheid biedt ook meer mensen een kans op arbeidsparticipatie. De toename van kleinschalige bedrijvigheid zou vol-gens ons moeten worden gestimuleerd.
Sommige mensen zullen geen plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Er kan sprake zijn van overmacht door ernstige lichamelijke of psychische beperkingen. De gemeente moet deze groep bescherming bieden. Aan mensen die dat nodig hebben, moet hulp worden geboden bij het vinden van een baan die past bij hun mogelijkheden.
Ook voor mensen met een langdurige uitkeringsafhankelijkheid en wellicht opbouw van schuld moet de gemeente oog hebben. Wij vinden dat alle middelen gericht moeten zijn op werk of participatie om de vicieuze cirkel waarin deze mensen zitten te doorbreken.
We hechten eraan op te merken dat, naast alle vormen van betaald werk inwoners ook een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving door vrijwilligerswerk te doen.
Algemeen Belang vind dat de focus moet liggen op het vergroten van zelfredzaamheid. Het ondersteunen van de zwakste groepen moet volgens ons niet enkel gericht zijn op steun op financieel terrein, maar moet burgers stimuleren om weer mee te doen aan de samenleving. Wij vinden het wel belangrijk dat de gemeente zicht heeft op de stille armoede. Zonder hier duidelijk zicht op te hebben kan er ook niet vroegtijdig worden geholpen.
Leefbaarheid
Verenigingen die hulp nodig hebben, vergrijzing met alle problemen die er bij horen maar ook terugloop in inwonersaantal zijn allemaal zaken die nopen tot actie voor behoud van de leef-baarheid in de kleine kernen. In het kader van leefbaarheidbevordering willen we burgers vooral stimuleren om zelf mee te doen en actief te zijn/worden in de eigen gemeenschap. Saamhorigheid en iets voor elkaar over hebben zijn begrippen die hierin thuishoren. Voor het bevorderen en stimuleren van deze vorm van zelfredzaamheid willen de dorpsraden in stelling brengen om hier een voortrekkersrol in te vervullen. Vanuit een eerdere positie waarin ze vooral zelf zaken aanpakten en ook oplosten denken we nu dat deze rol veelmeer stimulerend, sturend en coördinerend dient te worden. Om dit proces te bevorderen vinden wij dat de struc-turele bijdrage aan dit proces van €65.000 ook gerechtvaardigd is.
Broekhem is momenteel de grootste woonkern binnen onze gemeente toch zijn er maar wei-nig verenigingen, ook een gemeenschapshuis ontbreekt. Onze fractie is voorstander om deze wijk een extra impuls op het gebied van leefbaarheid te geven. Wij vinden het belangrijk om ook in deze kern een gemeenschapshuis te realiseren. Om nu al een directe impuls te geven stellen wij voor een multifunctioneel speelveld in de nog jonge buurt Broekhem Noord aan te leggen. Door het speelveld onderdeel te laten zijn van de upgrade van Stella Maris. Volgens ons kan dit al op korte termijn worden gerealiseerd.
Concreet vragen wij het college,
Om samen met Platform Broekhem de behoefte naar een gemeenschapshuis en de mogelijk-heden voor realisatie hiervan te onderzoeken en de resultaten hiervan begin 2009 terug te koppelen in de betreffende raadscommissie.
Als onderdeel van de upgrade van het Stella Maris een multifunctioneel speelveld te realise-ren in de wijk Broekhem.
Lokaal jeugdbeleid.
Binnen onze fractie maken wij ons steeds meer zorgen over de participatie en opvang van de jeugd tussen 12 en 18 jaar. In de basisschooltijd zijn er allerlei voorzieningen waardoor het mogelijk is om een kind ook buiten schooltijd te volgen en een goede begeleiding aan te bie-den. Ook is de invloed en sturing van ouders dan nog erg groot. Na verlaten van de basis-school wordt dat anders. Vanaf de puberteit willen jongeren steeds meer zelfstandigheid en zetten ze zich af tegen de gevestigde orde. Indien op zo’n moment het contact met de jongere wordt verloren resulteert dit vaak in overlast situaties in woonwijken en andere vervelende situaties. Om dit tegen te gaan vinden wij dat jongeren moeten worden gestimuleerd om zich op een voor hun interessante wijze in te zetten voor de gemeenschap. Om dit te bereiken stel-len we voor om in 2009 een jongerenparticipatie project te starten onder de noemer “jouw idee voor ons allemaal” Hiervoor willen we in 2009 eenmalig €15.000 beschikbaar stellen afkomstig uit de reserve welzijn. Dit project willen we koppelen aan leefbaarheid en zo ook gebruiken om de nieuwe rol van de dorpsraden te stimuleren door hun hierin een coördine-rende rol te laten vervullen. Ook de Provincie heeft jongerenparticipatie aangewezen tot be-langrijk onderdeel van hun beleid, daarom subsidieert men dit soort projecten. Een uitwerking van het voorstel voor het jongerenparticipatie project wordt als bijlage 2 toegevoegd.
Concreet vragen wij het college,
Ons voorstel met betrekking tot het jongerenparticipatie project over te nemen en €15.000 aan de productbegroting 2009 toevoegen.
Jongeren beginnen op een leeftijd vanaf 12 jaar steeds meer interesse te krijgen om uit te gaan. Voor jeugd tussen 12 en 16 jaar zijn hier er echter slechts weinig mogelijkheden toe. Veelal zijn het de disco’s die afgestemd zijn op oudere jeugd die met zogenaamde discomid-dagen hierop inspelen. De commerciële gedachte hierachter is dat men dan op latere leeftijd ook blijft komen. Echter veelal zijn dit zaken die toch vooral op volwassen jeugd zijn afge-stemd. De problematiek die zich hier ten aanzien van overmatig alcohol en drugsgebruik speelt kunnen ze moeilijk wegpoetsen. Vandaar dat we deze gelegenheden minder geschikt achten voor jeugdigen tussen 12 en 16 jaar, ook al zijn er speciale jeugddisco middagen.
Concreet vragen wij het college,
Wil het college samen met de jongerenorganisaties en besturen van gemeenschapsvoorzienin-gen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit soort vertier gericht op 12 tot 16 jarigen binnen de eigen gemeente te organiseren.
Ouderenbeleid.
We zijn van mening dat iedereen de gelegenheid moet hebben om zolang als mogelijk zelf-standig te blijven wonen en functioneren. Om dit te realiseren is er soms hulp nodig in de vorm van mantelzorg. Het voorkomen van sociaal isolement is een andere voorwaarde om langdurige zelfstandigheid te borgen. De ouderen en senioren verenigingen bieden hier uit-komst. In Houthem is de destijds gestarte pilot onder de naam Houthem Bruist inmiddels een succesnummer gebleken.
Concreet vragen wij het college,
Om gezien het succes in dit initiatief ook in Broekhem te introduceren. Hier heeft men te ma-ken met een teruglopend ledenaantal bij de seniorenvereniging en dit project zou een nieuwe impuls kunnen zijn.
Programma Volksgezondheid en milieu
Hier sluiten we ons aan bij wat hiervan in de productbegroting staat.
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging.
We zijn van mening dat er meer aandacht zou moeten worden gegeven aan de realisatie van levensloopbestendige en zogenaamde “nul” treden woningen in de kernen. We zien regelma-tig dat oudere inwoners uit fysieke noodzaak op een bepaald moment kleiner willen wonen maar niet direct een geschikt alternatief vinden in de eigen kern. Deze mensen willen liever bij vrienden en kennissen in de eigen omgeving blijven wonen. Indien dat niet lukt beperken ze zich bij hun zoektocht naar een alternatief niet enkel tot de gemeentegrenzen maar verhui-zen dan vaak naar elders.
Concreet vragen wij het college,
Wat doet het college er aan om bouw van levensloopbestendige woningen in de kernen te sti-muleren.
Namens fractie Algemeen Belang
Manny Huijnen-Jagt
Nicole Ubags-Dauss
Richard Blom
Charles van Melsen, fractievoorzitter.
Project “ouders, weten jullie hiervan?”
Indien jongeren overlast veroorzaken is dat niet altijd hun bedoeling, vroegtijdig met hun in gesprek gaan en samen zorgen voor een oplossing blijkt vaak mogelijk.
Echter daar waar notoire veroorzakers van overlast de boel steeds weer verzieken, daar moet daadkrachtig en effectief worden ingegrepen. De ouders van deze jongeren hebben een taak bij het oplossen van de problemen en dienen er dan ook bij betrokken te worden. Het project “de ouders moeten dit weten” beoogd ouders op de hoog-te te brengen van de mistoestanden die hun kind veroorzaakt. Naast het in kennis stellen moeten ouders ook op hun verantwoording worden gewezen en de gevolgen indien ze deze niet nemen.
Voor het slagen van het project dienen er goede afspraken te zijn tussen gemeente en politie en zullen afspraken moeten worden gemaakt.
De voorgestelde werkwijze is als volgt:
1. Alle overlastmeldingen veroorzaakt door jongeren op straat zullen gemuteerd moeten worden.
2. Bij meerdere mutaties kunnen de gemeente en politie in gezamenlijk overleg een hangplek van jongeren be-noemen tot OVERLASTPLEK.
3. Als een plek betiteld wordt als overlastplek zal van de jeugd die op de plek wordt aangetroffen de namen genoteerd worden.
4. De jeugdagent zal per plek de namen bijhouden in een systeem.
5. Is de naam van een jongere geregistreerd dan zal aan de ouders van deze jongere een brief gestuurd worden waarin melding wordt gedaan van de mate van overlast en het feit dat die jongere daar gesignaleerd is. De brief zal verzonden worden door de wijk/jeugdagent.
6. Wordt de jongere hierna weer gesignaleerd op die overlastplek dan zullen de ouders nog een (1) maal daarover via een brief geïnformeerd worden.
7. Wordt diezelfde jongeren daarna op diezelfde overlastplek weer gesignaleerd dan zal de wijk/jeugdagent een huisbezoek brengen bij de ouders van de jongere.
8. Bij dit huisbezoek zal de overlastproblematiek besproken worden.
9. De wijk/jeugdagent zal een inschatting maken van de thuissituatie van de jongere en
zal n.a.v. zijn inschatting begeleiding van de jongere aanvragen via de gemeente. Dit zal aan de ouders meege-deeld worden.
Traject richting overlastmelders cq omwonenden:
Nadat een hangplek enige tijd benoemd is geweest als overlastplek verdiend het de aanbeveling om de overlast-melders en de omwonenden uit te nodigen voor een gezamenlijk gesprek.
Doel van het gesprek zal zijn:
1. Door de politie aangeven wat gedaan is en wat de eventuele afspraken zijn.
2. Aanhoren en inventariseren hoe het staat met de overlast.
BIJLAGE 1
Jongerenparticipatie project “jouw idee voor ons allemaal”
Middels dit project trachten we jongeren tussen 12 en 18 te bereiken en ze te stimuleren om zelf met een ideeën over leefbaarheid te komen, dit uit te werken en de activiteit ook zelf te organiseren
Het idee hierachter is dat jongeren best goed ideeën hebben en zich hiervoor ook willen inzetten voor de ge-meenschap maar hiervoor vaak geen geld hebben. Tevens wordt hiermee vorm gegeven aan het idee van de zelfsturing door burgers. De bedoeling is nu om geld voor jongeren die iets leuks willen organiseren beschikbaar te stellen. Een debat, talentenjacht, modeshow of sportevenement. Het maakt niet uit. Het idee moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
.
Deze voorwaarden zouden kunnen zijn.
• Je bent tussen de 12 en 18 jaar
• De activiteit heeft raakvlakken met leefbaarheid in onze gemeente.
• De activiteit is in onze gemeente en in de vrije tijd (dus niet onder schooltijd)
• Minimaal twee jongeren steunen het plan. Zij helpen mee met de organisatie van het idee.
• De activiteit is bedoeld voor jongeren uit de hele gemeente, dus niet alleen voor vrienden, klas of de eigen buurt
• De locatie van de activiteit is goed te bereiken
• De toegangsprijs is niet te hoog (gratis kan natuurlijk ook)
• Het idee is voor verschillende jongeren interessant doordat er verschillende activiteiten gecombi-neerd zijn, zoals zingen en videofilmpjes maken, of sporten en dansen.
Ons voorstel is om €15000 beschikbaar te stellen welk verdeeld moet worden over minimaal 5 ideeën. Ideeën kunnen door alle jongeren uit Valkenburg aan de Geul tussen 12 en 18 jaar oud worden ingezonden. Bij dit pro-ject is het de bedoeling dat de jeugd zelf zaken oppakt, een grote mate van zelfsturing wordt hierbij verwacht. Daarom lijkt ons dit project uitermate geschikt om dit bij de dorpsraden onder te brengen.
Door de jeugd met de dorpsraden samen aan de slag te laten gaan snijdt het mes aan twee kanten. De jeugd wordt geactiveerd, maar ook voor de dorpsraden is dit een goede gelegenheid om in contact te komen met jeug-dige inwoners.
Een soortgelijk project is al in Maastricht, wellicht is samenwerking mogelijk!

← Vorig bericht

Algemene beschouwingen IBGV

Algemene beschouwingen SP

Volgend bericht →