Algemene beschouwingen IBGV

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Algemene beschouwingen IBGV

Op begrotingsbehandeling 4 nov. 2008Algemene Beschouwingen I.B.G.V.
Programmabegroting 2009 – 2012.
November 2008.
Inleiding
Voorzitter,
In de aanbiedingsbrief van de programmabegroting 2009-2012 wordt een evenwichtige, reëel sluitende begroting gepresenteerd waar de fractie IBGV in principe mee kan instemmen.
Tijdens de vergadering van 30 juni 2008 werd de kaderbrief behandeld, waarbij belangrijke kaders door de raad werden gesteld. De verschillende fracties hebben aanvullende wensen kenbaar gemaakt, hetgeen bijstelling c.q. aanpassing van de kaderbrief tot gevolg had.
Deze kaderstellingen heeft de fractie IBGV reeds tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2008 onderschreven, inclusief de diverse amenderingen die tot bijstelling leidden.
De door de raad uiteindelijk aangegeven koers en kaders zijn door het college verder uitgewerkt en vertaald in de voorlopige begroting die thans voorligt. Onze complimenten hiervoor.
De fractie IBGV heeft ten aanzien van de diverse programma’s nog aanvullende vragen, wensen, opmerkingen en aandachtspunten die we aan het papier hebben toevertrouwd.
Onze fractie wil tot slot van de gelegenheid gebruik maken alle ambtenaren en alle andere medewerkers in dit huis te bedanken voor de inzet en steun die wij ook het afgelopen jaar weer hebben mogen ontvangen, waardoor het ons mogelijk was het raadswerk te verrichten.
Raadsfractie IBGV (Inwoners Belang Groot Valkenburg),
M.A.P. Bisschops
H.M.J.G. Cobben
2.1 Programma Algemeen Bestuur
Samenwerking:
De fractie IBGV is zich ervan bewust dat in deze tijd van bestuurlijke schaalvergroting een intergemeentelijke samenwerking tot stand moet komen. Tijdens de algemene beschouwingen in november 2007 heeft onze fractie ondermeer gepleit voor een startdocument in de vorm van een kadernotitie of visiedocument, waartoe een mogelijke nauwere samenwerking met gemeenten op strategisch/tactisch niveau zou moeten leiden. De destijds wnd. burgemeester kon enthousiast antwoorden dat er een eerste doorbraak in het vizier is en dat het college intensief heeft gesproken met de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem aangaande een verregaande samenwerking, vooral op ambtelijk niveau c.q. het niveau van de medewerkers.
De raad zou binnen afzienbare tijd een voorstel ontvangen aangaande deze samenwerking volgens het SETA-model. Lange tijd bleef het stil, waarna de eerste signalen via de regionale media over een “geheim” rapport van E’til publiek werden waarbij een mogelijke samenwerking met Gulpen-Wittem in een ander daglicht kwam te staan.
Uw college gaf in eerdere instantie aan dat besluitvorming door de raden van de drie gemeenten eind 2008, begin 2009 wordt verwacht. Vol verwachting klopt ons hart.
Vraag:
• Mocht de samenwerking met de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem om welke redenen dan ook geen doorgang vinden, wat zijn dan de alternatieven en aan welk scenario denkt het college in dat geval?
• Heeft uw college kennis kunnen nemen van het “geheime” rapport van E’til en welke mening is uw college toegedaan ten aanzien van de conclusie dat een fusie van de drie gemeenten op termijn onvermijdelijk is?
Bestuurlijke organisatie:
U stelt dat de organisatie effectief en klantgericht moet werken en die moet blijven streven naar een steeds verdergaande verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Burgerjaarverslag:
Sinds 2003 moet de burgemeester jaarlijks een burgerjaarverslag uitbrengen. Daarin dient hij in elk geval in te gaan op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en op burgerparticipatie. De gemeente is er voor de burger en moet dat ook uitstralen.
Dat is de reden dat het onderwerp “dienstverlening” een belangrijk deel uitmaakt van het burgerjaarverslag. In het VNG Magazine van oktober 2008 wordt dieper ingegaan op het nut van het uitgeven van het burgerjaarverslag en of deze verplichting, zoals vastgesteld in de gemeentewet, gehandhaafd moet blijven.
Vraag:
• Wanneer wordt het burgerjaarverslag 2008 uitgebracht?
• Hoe vaak krijgt u reacties van de burgers op het burgerjaarverslag en bent u bereid deze aan de raad voor te leggen?
Bij onze fractie leeft de indruk dat genoemd jaarverslag door de burger maar vluchtig wordt gelezen en men al snel overgaat tot de orde van de dag.
• Heeft hiernaar al eens een onderzoek plaatsgevonden?
• Wat is uw mening over al dan niet handhaven van de verplichting tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag?
Strategische positie gemeente Valkenburg aan de Geul:
In de raadsvergadering van 22 september 2008 heeft de raad eindelijk de toekomstvisie 2030 vastgesteld. De fractie IBGV heeft zich zorgen gemaakt over de trage afronding van deze toekomstvisie. Het was daarom dat we reeds eerder aan de bel trokken. Thans worden de bewoners in de gelegenheid gesteld gedurende 2 maanden te reageren. U geeft aan dat over twee jaar deze toekomstvisie geëvalueerd zal worden. Deze termijn is ons inziens veel te lang!
De fractie IBGV pleitte er tijdens de raadsvergadering van 22 september jl. reeds voor dat de commissie ABA na de termijn van 2 maanden beziet of naar aanleiding van de ontvangen reacties de raad geadviseerd wordt reeds op korte termijn over te gaan tot eventuele aanpassing c.q. bijstelling van de toekomstvisie.
De burgemeester gaf aan dat het college zich hierin kan vinden.
IBGV zal de verdere ontwikkelingen dienaangaande kritisch blijven volgen, maar blijft desondanks voorstander om de strategische visie bij aantreden van elke nieuwe raadsperiode (c.q. nieuwe coalitie) te evalueren.
2.2 Programma Openbare orde en veiligheid
Sociale veiligheid en criminaliteit:
U stelt dat “handhaving” een belangrijk item is in het kader van de veiligheid. De fractie IBGV is ingenomen met het feit dat de gemeentelijke handhavers per 1 oktober 2008 gedetacheerd zijn bij de politie. “Handhaving” zal hierdoor aan kwaliteit winnen. Reeds eerder heeft onze fractie gewaarschuwd voor de alsmaar toenemende overlast van illegaal gemotoriseerd verkeer in de stiltegebieden.
Ook pleiten wij reeds jaren voor het instellen van 30-km zones in bepaalde woonwijken. Het op voorhand ontbreken van snelheidscontroles zijn er ondermeer oorzaak van dat genoemde projecten blijven voortsudderen, ondanks dat deze wél nog op de wensenlijst vanuit het Verkeersveiligheidsplan staan.
Onze fractie had onlangs een gesprek met de verkeerswethouder over deze materie. Deze gaf aan dat het instellen van 30-km zones alleen zin heeft als er regelmatig gecontroleerd wordt of het verkeer zich daadwerkelijk aan de maximaal toegestane snelheid houdt.
Vraag:
• Kunt u ons, evenals vorig jaar, toezeggen er alles aan te doen om handhavings-acties te bevorderen en zodoende invulling te geven aan genoemd actiepunt in het coalitie-accoord en collegeprogramma?
• Binnen welke termijn denkt u hierin actie te kunnen ondernemen?
2.3 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeersveiligheid:
Het is ons bekend dat door realisering van de afrit Beekstraat de verkeersintensiteit in Houthem-St.Gerlach zal toenemen. Om deze verkeersproblematiek te beperken is een aantal maatregelen voorgesteld in het kader van het verkeersarrangement Houthem. Daarnaast klagen de inwoners van Houthem-St.Gerlach al jaren over de hinder die zij ondervinden van het sluipverkeer. Dat wordt ons inziens straks nog erger als de A2 in Maastricht wordt ondertunneld en de files voor de stad nóg langer worden.
Onze fractie IBGV heeft zich dienaangaande reeds in maart 2008 via artikel 41-vragen tot u gewend inzake het beschikbaar blijven van de “eigenweg Curfs” na het wegvallen van de mergelexploitatie en gebruik van deze weg door Ankersmit BV.
Het zou te betreuren zijn als deze “Mergelweg” op termijn zou komen te vervallen. Deze weg is ons inziens een mogelijk alternatief voor de sluiproute via de Onderstestraat. Het college gaf in zijn beantwoording aan onze mening te delen dat bedoelde weg als openbare weg een meerwaarde heeft.
Vraag:
• Kunt u al iets concreets vermelden ten aanzien van besprekingen die dienaangaande zouden worden gevoerd met Ankersmit BV?
• Is er al onderzoek geweest over de gewenste toekomst van de “eigenweg Curfs”?
• Zo ja, wat is de uitkomst?
• Zo nee, wanneer denkt u dit onderzoek af te ronden en te komen tot besluitvorming door de raad?
Verder vermeldt u onder het programma “verkeersveiligheid” het onderwerp “afstemmen van de Duurzaam Veilig wegcategorisering in regionaal verband, onder regie van de Provincie Limburg”.
Reeds in het verleden stelde de fractie IBGV vragen over de algehele reconstructie van de Rijksweg (N590) te Berg en Terblijt en Vilt. De portefeuillehouder gaf toen aan dat deze reconstructie niet opgenomen zou zijn in het meerjarenprogramma van de Provincie Limburg. Dit zou betekenen dat reconstructie vóór 2012 vooralsnog niet aan de orde is. De provincie zou bereid zijn de reconstructie eerder uit te voeren, indien de gemeente de voorfinanciering voor haar rekening wil nemen.
Verheugd waren wij dan ook dat vrij recent in Berg en Terblijt een informatieavond plaatsvond ten behoeve van ondermeer aanwonenden en belanghebbenden over het voornemen van de provincie om genoemde Rijksweg N590 reeds in 2010 of 2011 te reconstrueren.
Vraag:
• Welke financiële consequentie heeft deze vervroegde aanpak voor onze gemeente?
Uit eerdere beantwoording hebben wij kunnen afleiden dat de totale gemeentelijke bijdrage afgerond € 1.800.000,= beloopt (exclusief grondaankopen en planschade).
• Hoe denkt u deze middelen binnen het huidige meerjarenperspectief te kunnen financieren?
De fractie IBGV pleit voor verkeersveilige oversteken binnen de reconstructieplannen.
Met name de oversteek ter hoogte van de Fonterstraat naar het achterliggende wandelgebied wordt door veel senioren uit de Fonterhof gebruikt.
• Bent u bereid om hier, evenals het kruispunt Rijksweg/Grote Straat, een met geluidsignalen beveiligde oversteek te realiseren?
Ten aanzien van de verkeersveiligheid op de N595 ter hoogte van de Luytenweg/Grachtstraat te Schin op Geul is onze fractie zeer verheugd over de alternatieve oplossing om eindelijk te komen tot een loopverbinding van de Provinciale Weg Strucht naar de kern Schin op Geul.
Uit een door onze fractie onlangs gevoerd gesprek met de verkeerswethouder werd ons bevestigd dat de besprekingen dienaangaande met de betreffende grondeigenaar positief zouden verlopen.
Openbare ruimte:
Zoals in het beleidsplan aangegeven, staan de middelen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, mede als gevolg van eerdere bezuinigingsronden en areaal uitbreiding, onder druk. Als fractie IBGV hechten wij er grote waarde aan dat een goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte een primaire vereiste is. Dit wordt evenzo bij vele inwoners ondervonden.
Het kan en mag toch niet zó zijn dat er enerzijds miljoenen gereserveerd dienen te worden voor toeristisch-economische ontwikkelingen en anderzijds op deze primaire behoeften geknepen wordt.
Vraag:
• Kunt u ons aangeven dat de onderhoudsgelden voor de kapitaalsgoederen zoals wegen, riolen, gemeentelijke gebouwen voor het komende decennia, maar minimaal voor de komende planperiode aan de maat zijn?
2.4 Programma Economische zaken
Agenda Valkenburg:
Centrumplan.
De afgelopen maanden heeft u de raad in enkele sessies op hoofdlijnen en globale schetsen laten proeven aan de door de stuurgroep in uitwerking zijnde plannen voor het centrum Valkenburg. Op 2 december a.s. staat wederom een informatieronde voor de raad op de agenda. Wij krijgen helaas een vreemd gevoel als we ons realiseren dat het de afgelopen 10 maanden nog steeds draait om plannenmakerij en ideeën.
Wij hopen dan ook dat wij fout zitten met onze constatering en spreken de hoop uit dat u ons op 2 december concrete plannen met financiële onderbouwing en risico analyse kunt voorleggen, zodat in 2009, doch uiterlijk aansluitend aan het kademurenproject gestart kan worden met deze voor economie en werkgelegenheid zeer belangrijke projecten.
Vraag:
• Is onze constatering juist dat wij op 2 december a.s. over alle in en outs geïnformeerd worden, of moeten we wederom een niet onderbouwde visie tegemoet zien?
• Is het onzerzijds koudwatervrees als we denken te moeten constateren dat ook deze plannen (los van Stationsplein en gedeeltelijke Wilhelminalaan) wederom jaren vooruit geschoven worden?
Upgrading Plenkertstraat.
In het kielzog van de ontwikkelingen in het centrum is er ook beweging in de Plenkertstraat. Er liggen grootse plannen klaar, althans zo menen wij te mogen vaststellen. In dit kader moeten wij refereren aan een gezamenlijke motie van de coalitiepartijen waarin aangedrongen wordt op voortvarende onderhandelingen met 3W om te komen tot een finale afronding van de PPS constructie.
Vraag:
• Kunt u ons nader informeren over de stand van zaken of kunnen we deze informatie op 2 december a.s. tegemoet zien?
• Sluit een eventuele vestiging van een Wellness Care Center aan het einde van de Plenkertstraat aan bij de plannen in deze straat?
• Is een dergelijke vestiging gewenst bij de entree, de poort, naar de groene vleugel richting Geulhem/Houthem?
• Hoe worden de parkeerproblemen m.b.t. deze eventueel te vestigen onderneming opgelost?
• Hoe gaat u in algemene zin hier de parkeerproblemen oplossen met het oog op de vele recreanten die ongetwijfeld genoemde groene vleugel opzoeken om er te wandelen of anderszins te recreëren?
Klooster Boslust.
In juli 2008 bereikte ons informatie dat er belangstelling zou zijn voor het voormalige Jezuïtenklooster Boslust in Broekhem-Noord. Dit klooster, dat eigendom is van de Maharishi-organisatie, staat al jaren te koop. Ambulante Thuiszorg, een particuliere zorginstelling uit de regio Heerlen, zou interesse getoond hebben voor het kloostercomplex.
Vraag:
• Hoe staan de ontwikkelingen ervoor?
• Wil de gemeente meewerken aan het initiatief van genoemde zorginstelling?
• Hebben gesprekken dienaangaande met initiatiefnemer en eigenaar plaatsgevonden?
• Zo ja, kunt u reeds nadere informatie geven?
• Zo nee, bent u bereid alsnog gesprekken aan te gaan?
Casino:
Via de pers vernamen wij onlangs dat er een reorganisatie gaat plaatsvinden bij
Holland Casino. De casino’s in Valkenburg, Venlo en Eindhoven verliezen hun zelfstandigheid.
Door teruglopende klandizie moet Holland Casino flink bezuinigen. Er zou een landelijke reorganisatie plaatsvinden waarbij 130 mensen hun baan verliezen. Het betreft hier vooral managers en staffunctionarissen. Dit zou betekenen dat er een eind komt aan de situatie dat iedere vestiging van Holland Casino een eigen directie heeft. Ook zou de hand op de knip gaan als het gaat om investeringen.
Vraag:
• Is uw college bekend met de situatie bij Holland Casino te Valkenburg?
• Welke gevolgen zou e.e.a. kunnen hebben voor de werkgelegenheid in onze gemeente enerzijds en regionaal anderzijds?
• Heeft e.e.a. mogelijk gevolgen voor de upgrading en uitbreiding van het huidige Holland Casino aan de Cauberg?
Gemeentegrot:
Het college wil de exploitatie van de gemeentegrot in eigen beheer houden, zo stelt u, en laten onderzoeken op welke wijze nieuwe elementen aan de exploitatie kunnen worden toegevoegd.
“Grotten zijn ’n goudmijn” kopte vrij recent dagblad De Limburger naar aanleiding van een onderzoek door het instituut Europa Subterranea naar de commerciële mogelijkheden van de gemeentegrot in Valkenburg. Genoemd instituut heeft in een rapport legio ideeën geventileerd over nieuwe mogelijkheden voor de gemeentegrot.
De fractie IBGV onderstreept het belang van onderzoek naar nieuwe exploitatie mogelijkheden van de Valkenburgse gemeentegrot en spreekt de hoop uit dat het college zijn voordeel doet met de aangedragen suggesties om uiteindelijk uit te werken in een businessplan.
Strategische locatie Emmaberg:
Hoop gloort aan de horizon, of beter gezegd: “hoop gloort aan de Emmaberg”.
Het fenomeen “FC Limburg” is weer in de publiciteit!
Wie weet, een mogelijke toekomstige invulling van de strategische locatie Emmaberg?
IBGV geeft het college mee: wees alert en als de kans zich voordoet, kop de voorzet in het doel!
Gebiedsgerichte aanpak Maastricht-Valkenburg:
Gezien de belangrijkheid van het project voor de ontwikkeling van het “stadspark Maastricht-Valkenburg” met landgoederenzône, vinden wij de informatie verstrekking in de vorm van twee gezamenlijke info-bijeenkomsten op het Provinciehuis aan de karige kant. Zeker als men recent uit de media moet concluderen dat door de provincie een uitname van 1,5 miljoen euro wordt gedaan uit de voorziene 10 miljoen aan financiële middelen. Aan provinciale gelden resteert er dan een bedrag van 8,5 miljoen euro.
Vraag:
• Kunt u ons aangeven of deze middelen toereikend zijn voor uitvoering van de gebiedsvisie, zoals eerder gepresenteerd?
• Zo ja, zijn hier de noodzakelijke toekomstige onderhoudsgelden eveneens in verdisconteerd?
• Zo nee, hoe denkt u de ontbrekende middelen verder in te vullen?
2.5 Programma Onderwijs
Huisvesting voortgezet onderwijs:
Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2008 viel het raadsbesluit af te zien van het realiseren van een Campus Polfermolen, af te zien van het realiseren van nieuwbouw van het Stella Maris College en af te zien van het upgraden van het bestaande gebouw van het Stella Maris College tot het niveau van nieuwbouw. Twee jaren onderzoek en helaas nul op het rekest… Onze fractie zag zo langzamerhand de bui al hangen.
Besloten werd onderzoek te laten doen naar een beperkte upgrading van het gebouw van Stella Maris, zodat het nog 6-8 jaar in gebruik zal blijven.
Via de media vernamen wij een week later dat Stella Maris toch nog kansen ziet voor de vestiging in Valkenburg als de vmbo-school de mogelijkheid krijgt om zich als kleine instelling te profileren. De directeur geeft in het betreffende persbericht aan door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren boven de kritische grens van 400 leerlingen te blijven. De directeur vindt de prognose dat het aantal leerlingen van Stella Maris rond 2016 onder deze grens zakt veel te pessimistisch. De school zou de komende jaren de studierichtingen “verzorging” en “toerisme” samen willen voegen tot één geheel. Leerlingen kunnen dan de definitieve keuze voor een bepaald beroep uitstellen. Dat zal de aantrekkingskracht van Stella Maris ongetwijfeld vergroten. Daartoe zou het gebouw in Broekhem-Noord wel aangepast moeten worden, aldus de directeur.
Vraag:
• Bent u op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling binnen Stella Maris?
• Zo ja, kunt u hier reeds informatie over geven?
• Zo nee, bent u dan bereid een gesprek aan te gaan met de directie?
2.6 Programma Cultuur en recreatie
Museum Land van Valkenburg:
Ons bereikten berichten dat het Bokkenrijdersgenootschap voornemens is een Bokkenrijdersmuseum te vestigen in Valkenburg. De initiatiefnemers zouden hiervoor in gesprek zijn met de gemeente. Sinds mei 2008 is dit genootschap op zoek naar een nieuwe plek voor haar collectie, die nu is ondergebracht in het Belgische Bree.
Vraag:
• Bent u het met ons eens dat een dergelijke vestiging een impuls kan zijn voor de exploitatie van het museum Land van Valkenburg?
• Zijn er in dit kader nog initiatieven te vermelden en bent u nog in gesprek met de initiatiefnemers?
Openluchttheater:
Ook dit jaar mochten wij wederom vóór de behandeling van de begroting een verzoek voor een aanvullende subsidie van het bestuur van de Stichting Openluchttheater ontvangen. Allereerst willen wij aangeven dat wij zeer gecharmeerd zijn van de inzet van de vele vrijwilligers welke alles in het werk stellen om dit cultuur historisch Openluchttheater in de lucht te houden en voor het nageslacht te bewaren.
Het bevreemdt ons alleen dat ondanks gesprekken met voornoemd bestuur en concrete afspraken die toch over de financiering van de theater exploitatie gemaakt zijn, steeds weer nieuwe verzoeken komen voor een aanvullende bijdrage.
Dit afgezet tegenover de noodzakelijke middelen voor het behoud van het Openluchttheater. Wij refereren hierbij aan maatregelen ten behoeve van de overkapping.
Uit nadere informatie hebben wij mogen vernemen dat een definitieve constructieve oplossing voor de overkapping ruim 300.000,= euro zou bedragen.
Vraag:
• Welke mogelijkheden zijn er voor een aanvullende bijdrage aan de theater exploitatie en kan die ingepast worden in de beleidsvisie van de Stichting Openluchttheater?
• Binnen welke termijn dienen er definitieve constructieve maatregelen ten behoeve van de overkapping uitgevoerd te worden en welke mogelijkheden ziet u met betrekking tot de financiering van deze werkzaamheden?
Monumentenzorg:
Wij vernamen van het kerkbestuur van de R.K. parochie H.Mauritius van Schin op Geul dat aan deze parochie door de RACM een subsidiebedrag van circa € 140.000,= is toegekend voor de noodzakelijke restauratie van de glas in loodramen in de Schin op Geulse parochiekerk. Dit subsidiebedrag omvat 70% van de beraamde kosten (circa € 200.000,=). Om de resterende 30% bijeen te krijgen, heeft voornoemd kerkbestuur een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Valkenburg aan de Geul en de provincie Limburg. Het betreft hier een co-financiering. Wij als fractie IBGV zijn verheugd over het onlangs genomen besluit van het college om over te gaan tot subsidiëring van dit project, mede gezien de positieve besluitvorming in het verleden met name ten aanzien van ondermeer gelijkluidende subsidieverzoeken van het kerkbestuur in Berg en Terblijt, Houthem-St.Gerlach en de H.H. Nicolaas en Barbarakerk in Valkenburg. Zo wordt één lijn aangehouden ten aanzien van restauratieprojecten van monumentale kerken in onze gemeente, een mooi en oprecht gebaar van ons gemeentebestuur. Het subsidiebedrag wordt, zoals ten behoeve van eerdere projecten, ook thans geput uit de “investeringsreserve monumenten”.
Investeringsreserve monumenten:
Deze subsidiepot is eigenlijk bedoeld voor eigen gemeentelijke monumenten. Door een co-financiering door de provincie wordt de gemeente in feite gedwongen steeds een extra subsidie te geven, terwijl er geen gemeentelijk beleidskader is met een geoormerkt budget voor dergelijke subsidieverzoeken. In de praktijk komt het hier op neer dat indien geen middelen beschikbaar gesteld worden, de gemeente de zwarte piet krijgt toebedeeld. Het tot nu toe door de gemeente gevoerde ad hoc-beleid in deze baart de fractie IBGV toch wel zorgen.
Vraag:
• Is het college bereid een voorstel uit te werken tot het ontwikkelen van toekomstig gemeentelijk beleid ten aanzien van het subsidiëren van restauraties en/of onderhoud aan monumentale panden?
Verenigingen:
U vermeldt dat er extra activiteiten nodig zijn om vooral de jeugd tussen 12 en 18 jaar weer te enthousiasmeren voor verenigingen. Dat wilt u in 2009 realiseren. Voorwaar een nobel streven!
Vraag:
• Wordt naast het onderdeel “sport” hierbij ook aan de culturele- en muziekverenigingen gedacht?
• Komt er een plan van aanpak dat het gehele verenigingsleven in de brede zin van het woord ten goede komt?
2.7 Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Leefbaarheid en dorpsraden:
Medio september 2008 is de “Dorpsvisie Schin op Geul 2005-2020” aangeboden. De
eerste dorpsvisie in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Reeds tijdens de brainstormsessies in het najaar 2006 met betrekking tot de toe-
komstvisie 2030 Valkenburg aan de Geul hebben wij als fractie IBGV de ontwikkelingen
in Schin op Geul aangekaart met betrekking tot de opstart van een dorpsvisie door de
dorpsraad Schin op Geul/Oud-Valkenburg.
Toen reeds heeft onze fractie ervoor geijverd om deze visie straks tactisch en operati-
oneel te integreren in de toekomstvisie 2030.
In de dorpsvisie Schin op Geul is door een groot aantal vrijwilligers veel vrije tijd
geïnvesteerd. Het moet dan ook niet zo zijn dat deze visie straks in een la verdwijnt…
Vraag:
• Is uw college bereid op termijn deze dorpsvisie in behandeling te
nemen en in overleg met de raad te bepalen hoe deze in het gemeentelijk beleid kan worden ingepast?
Vrijwilligers:
Reeds tijdens de algemene beschouwingen in november 2007 pleitte de fractie IBGV
voor vereenvoudigde regelgeving bij afgifte van vergunningen voor evenementen met
een terugkerend karakter. Dit zal bijdragen aan administratieve ontlasting van
bestuursleden/vrijwilligers. Voor alle duidelijkheid: onze fractie vraagt of bij jaarlijks
terugkerende vergunningaanvragen voor hetzelfde evenement met een eenvoudig
aanvraagformulier gewerkt kan worden, waarbij verwezen wordt naar vorige vergunning-
aanvragen. Van de commissie CSWO werd dit vraagstuk onlangs doorverwezen naar de
commissie ABA. De burgemeester gaf in zijn beantwoording aan dat dit verzoek
bekeken kan worden in het kader van de deregulering.
Wij zijn nu een jaar verder, zonder een concrete oplossing van dit vraagstuk.
Vraag:
• Thans stelt de fractie IBGV concreet de vraag of het college bereid is er alles aan te doen om de voorgestelde vereenvoudigde regelgeving op korte termijn door te voeren?
• Bent u bereid deze actie, overeenkomstig de uitgangspunten van het coalitie accoord, uiterlijk per 1 maart 2009 af te ronden?
Vergrijzing/senioreneconomie:
Tijdens de begrotingsvergadering in november 2006 diende de fractie IBGV een motie in aangaande nader onderzoek naar de senioreneconomie. Een motie die het, ondanks de nodige sympathie, jammer genoeg niet haalde. Toch wil onze fractie het onderwerp “senioreneconomie” nogmaals onder uw aandacht brengen.
“Er zijn senioren die met 70 jaar al zorg nodig hebben en er zijn senioren die met 70 jaar nog best wel een bijbaantje zouden willen hebben. Kortom: Dé Senior bestaat niet”.
Deze conclusie wordt getrokken in de nota: “De zilveren eeuw” van de provincie Limburg. Deze nota gaat over het verzilveren van de kansen die de vergrijzing voor Limburg, en dus ook voor Valkenburg aan de Geul, biedt. Zoals we enerzijds rekening houden met het investeren in een aantrekkelijk woon-, leef-, opleiding- en werkklimaat voor jonge gezinnen, zullen we anderzijds hetzelfde moeten investeren in de toekomstige verdubbeling van senioren.
IBGV ziet allerlei kansen om op positieve wijze in te spelen op de vergrijzing van onze gemeente op velerlei beleidsterreinen.
Wij denken daarbij dat behoeften, koopgedrag en bekwaamheden van een grote groep vitale senioren een grote rol kunnen gaan spelen in Valkenburg aan de Geul.
Senioreneconomie betekent inspelen op de senior als consument, maar ook op de senior als ondernemer, investeerder, werknemer, kennisoverdrager en adviseur.
Vraag:
• Bent u bereid een onderzoek te doen naar de integrale inpassing van de senioreneconomie binnen het huidige economische beleid en ter aanvulling op het seniorenbeleid van Valkenburg aan de Geul?
2.9 Programma Ruimtelijke ordening en
Volkshuisvesting
Woningbehoefte:
Zoals in het coalitie accoord is opgenomen zullen de woningbehoefte en het woningbouwprogramma vanaf 2009 in jaarplannen worden vastgesteld, waarbij de demografische ontwikkelingen in de gemeente en de kernen een betekenisvolle rol dienen te spelen.
Vraag:
• Wij verwachten dit programma onderdeel medio 2009 in de raad te behandelen. Kunt u ons dit toezeggen?
Project Mauritiussingel:
Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2008 sprak de fractie IBGV haar bezorgdheid uit over het project Mauritiussingel te Schin op Geul.
In de programmarekening 2007, die behandeld werd, wordt het zoveelste achtereenvolgende jaar de planologische voorbereidingen voor de bouw van 11 woningen op de locatie Mauritiussingel aangehaald. De fractie IBGV heeft zich dan ook openlijk afgevraagd of dit steeds opgevoerd wordt om de kern Schin op Geul zoet te houden. Een project dat al 10 jaar loopt zonder dat er ook maar één steen geplaatst is…
Bij het programma-onderdeel “Volkshuisvesting” wordt onze aandacht weer op het project Mauritiussingel gevestigd.
Wij zijn dan ook benieuwd hoe de vlag er op dit moment bij hangt.
Vraag:
• Kunt u ons thans concreet aangeven wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van het project Mauritiussingel Schin op Geul?
Planontwikkeling locatie hotel Salden Schin op Geul:
Het betreft hier de verbouwing van hotel Salden aan het Kerkplein, waarmee een belangrijke stap gezet wordt naar de bouw van 8 woon- en 6 vakantieappartementen in Schin op Geul.
Vraag:
• Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het project “hotel Salden” te Schin op Geul
Planontwikkeling Bergervliet:
Na uitgebreid overleg en een langdurige voorbereidingsperiode voor de planontwikkeling “Bergervliet” moeten we nú constateren dat het onderhavige terrein sedert geruime tijd braak ligt.
Vraag:
• Kunt u ons nader informeren over de stand van zaken van verkoop van de appartementen, onderverdeeld naar inwoners van de kern Berg en Terblijt en overigen?
• Op welke termijn denkt u concreet met de bouwwerkzaamheden te starten?
Planontwikkeling terrein Frissen Houthem:
Blij was onze fractie dat de plannen eindelijk zijn opgestart, totdat wij donderdag 30 oktober jl. via de media vernamen dat de rechtbank het bouwplan voorlopig heeft geschorst totdat het probleem met de parkeerruimte is opgelost.
Vraag:
• Kunt u ons concreet aangeven hoe u deze zaak gaat oplossen?
• Welke gevolgen heeft deze schorsing voor genoemd project?
Verheugd hebben wij mogen constateren dat o.a. het plan “Slakweg” naar tevredenheid is afgerond en de starterswoningen aan de Hekerbeekweg voortvarend worden gebouwd.

← Vorig bericht

Niks aan de Hand mengt zich in discussie

Algemene beschouwingen AB

Volgend bericht →