Algemene beschouwingen SP

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Algemene beschouwingen SP

“Valkenburg aan de Geul timmert aan de weg”De programmabegroting voor de planjaren 2009 tot en met 20012 is een zeer gericht, duidelijk en concreet document. Door de nieuwe werkwijze is de raad precies in de positie geplaatst passend in het duale stelsel, namelijk kaders stellen en controleren.
Door de introductie van de kaderbrief, in plaats van de traditionele voorjaarsnota, heeft de raad vroegtijdig afwegingen kunnen maken en prioriteiten kunnen stellen. Deze nieuwe manier van werken spreekt onze fractie zeer aan daar, op deze wijze, effectief en efficiënt kan worden gewerkt.
1. Algemeen bestuur.
De bestuurlijke organisatie.
Er wordt gestreefd naar effectiviteit, efficiency en transparantie en daar hoort uiteraard een organisatie bij die effectief en klantgericht werkt en die blijft streven naar een steeds verdergaande verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Een nobel streven dat onze goedkeuring draagt.
Echter, het is een feit dat het bevolkingsaantal in onze gemeente krimpt. Het is in het huidige maatschappelijk bestel heel moeilijk voor kleine gemeenten, met minder dan 20.000 inwoners, om zelfstandig te kunnen blijven opereren. Vandaar dat gezocht is naar verschillend manieren van samenwerking. Met gemeente Maastricht wordt op dit moment nauw samengewerkt aan de vormgeving van de gebiedsontwikkeling Maastricht- Valkenburg. Met de gemeenten Meerssen, Gulpen-Wittem en Vaals wordt samen gewerkt aan het ontwikkelen van een programma ten behoeve van het Geuldal.
Een intensieve samenwerking met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals zou inderdaad, zoals samengevat in de begroting: ‘de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren, de kwetsbaarheid kunnen verminderen, de efficiency vergroten, de continuïteit waarborgen en de deskundigheid verbreden, maar anderzijds een must willen we op lange termijn speerpunten kunnen creëren, werkgelegenheid kunnen handhaven, de leefbaarheid garanderen en de voorzieningen betaalbaar houden.’
Voor onze gemeente is het duidelijk dat deze intensieve samenwerking niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk is.
Helaas lijkt het er thans nog op dat niet alle gemeenten hier volledig van overtuigd zijn, en een afwachtende houding aannemen.
De raad heeft op 30 juni 2008 een aantal kaders gesteld die betrekking hebben op de agenda Valkenburg aan de Geul die invloed hebben op de 3 pijlers: economie, sociaal en fysiek.
In de begroting wordt terecht opgemerkt dat het beleidsproces alleen kan werken bij een adequate betrokkenheid en participatie, waarin de rol van de overheid zeer divers van aard is: regie voeren, onderhandelen,bemiddelen, toezicht houden, inspecteren, dienst verlenen en financieren. Gelet op de ontwikkeling van bevolking, huishoudens en beroepsbevolking en de consequenties van deze ontwikkeling staan wij inderdaad voor een aantal uitdagende en unieke opgaven.
Op 30 juni 2008 heeft de raad kaderstellend bepaald dat het college uitgangspunten die enerzijds leiden tot versterking van de burgerparticipatie en het stimuleren van zelfsturend vermogen op wijkniveau en die anderzijds leiden tot effecten als bevordering van leefbaarheid en veiligheid. Onze fractie is verheugd dat dit eindelijk aangepakt wordt, het is immers een jarenlange wens van de SP.
2. Openbare Orde en Veiligheid.
Brandweer.
De raad heeft besloten onder een aantal strikte voorwaarden toe te treden tot de nieuwe regionale brandweerorganisatie. Onze fractie is er gerust op dat de brandweerzorg adequaat en structureel verzekerd is.
(Sociale) veiligheid en criminaliteit.
De laatste jaren is het gevoel van veiligheid bij de mensen afgenomen. Vaak is dit gevoel van onveiligheid subjectief en dus moeilijk weg te nemen.
Veiligheid in de breedste zin van het woord is zeer belangrijk voor de burgers, en neemt een zeer belangrijke plaats in op de beleidsagenda. Er is inmiddels besloten dat, via de methode kernbeleid, een integraal veiligheidsplan zal worden ontwikkeld.
Een belangrijk onderdeel in het kader van de veiligheid is natuurlijk de handhaving. Onze fractie heeft dit, in het verleden, herhaaldelijk aangegeven.
De SP heeft handhaving hoog in het vaandel staan. Het handhaven van regels en wetgeving bevordert de veiligheid en een gezond leefklimaat. Bovendien schept het duidelijkheid voor de burgers en wordt het rechtsgevoel versterkt.
In de programmabegroting wordt vermeld dat de onderlinge samenwerking zal worden bevorderd door de diverse handhavingacties te integreren. De gemeentelijke handhavers worden gedetacheerd bij de politie, waarmee zij worden ondergebracht bij een professionele organisatie, waarop zij, in voorkomende gevallen, een beroep kunnen doen. Ook de onderlinge afstemming zou daarbij aan kwaliteit winnen. Dit alles is nodig om het niveau van kwaliteit op zijn minst te handhaven daar het aantal handhavers afneemt ten gevolge van het feit dat de kosten voor een aantal medewerkers niet meer zal worden gesubsidieerd.
Eind 2009 zal er een evaluatie plaats vinden en kan bekeken worden of de nieuwe opzet daadwerkelijk haar vruchten zal afwerpen.
Onze fractie zal dit proces nauwgezet volgen omdat zij, zoals reeds gezegd, handhaving als zeer belangrijk acht in het kader van de veiligheid. In dien mocht blijken dat de nieuwe aanpak geen goede resultaten laat zien is het noodzakelijk hiervoor andere middelen in te zetten.
3. Verkeer Vervoer en Waterstaat.
Verkeersveiligheid en mobiliteit.
Veiligheid staat voorop en er zijn de laatste 2 jaren al zaken aangepakt die aan de verkeersveiligheid in verschillende gebieden hebben bijgedragen:
Er zijn snelheidsremmende maatregelen getroffen in de Casimir Ubachslaan.
Het verlengde van de Louis Eliasstraat is opgeknapt.
Een middengeleider is aangelegd bij de VOP Oosterweg.
Reconstructie van de Cremerstraat.
Snelheidsaanpassingen op de Geulhemmerberg.
Trottoir langs de Oostergats.
Het verkeersvrij maken van het Theodoor Dorrenplein.
Het stopverbod en parkeerverbod bij de basisscholen Vilt en Broekhem.
Renovatie Laathofstraat en het voorplein van de Bosdries.
De Wehrijweg is aangepakt enz…….
Bovendien liggen er nog een aantal plannen op de plank die, naar het zich laat aanzien, ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Plannen die op hun beurt ook weer zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid binnen onze gemeente:
Het realiseren van de afrit Beekstraat.
Het uitbreiden van het autovrije gebied in het centrum.
Het beïnvloeden van de verkeersstromen door het instellen van doelgroep parkeren.
De renovatie van de Grachtstraat in Schin op Geul.
De rechtsaffer op de Reinaldstraat.
De renovatie van de trottoirs in de pastoor Ribberghsstraat en de Van Peltstraat te Houthem.
Het realiseren van een busstation bij station Valkenburg en een ‘kiss & ride zone’.
En, last but not least, eindelijk de aanpak van de gevaarlijke N590 in Berg en Terblijt.
Toen de mogelijkheid van een afrit Beekstraat, voor het eerst serieus, overwogen werd heeft onze fractie aangegeven dat, indien hier daadwerkelijk tot over zou worden gegaan, er tegelijkertijd bekeken moest worden welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor de verkeersproblematiek in Houthem. Bovendien moest, volgens de SP fractie, gestreefd worden naar het tegelijk uitvoeren van de nodige maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. We zijn dan ook blij dat aan onze wens gevolg is gegeven.
Openbare ruimte.
In het kwaliteitsplan “Valkenburg aan de Geul, mooier, schoner en beter” is vastgelegd op welke wijze aan de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls kan worden gegeven. Het plan geeft per structuurelement aan; de gewenste kwaliteit ten aanzien van verzorging, technische staat en materiaalgebruik. Om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken zijn eenmalige investeringen noodzakelijk. Onze fractie is van mening dat de gewenste kwaliteit niet alleen een wens moet zijn, maar dat wij hier ook invulling aan moeten geven, onze inwoners hebben hier recht op.
Wegbeheer en openbare verlichting.
Wij denken hier aan goed verzorgde en veilige wegen, schoon en goed onderhouden kernen en goed onderhouden wandelpaden. Deze paden moeten ook toegankelijk zijn voor rolstoel gebruikers, ouderen en mensen met kinderwagens. Op grond van de Wegenwet dient de gemeente er zorg voor te dragen dat de, binnen haar grondgebied liggende, gemeentelijke wegen, in een goede staat verkeren. In de programmabegroting is te lezen dat: ‘de wegen binnen onze gemeente jaarlijks worden onderworpen aan een inspectie. Op basis hiervan wordt het onderhoudsbestek opgesteld waarbij de beschikbare middelen de omvang van de werkzaamheden bepalen.’ Dit is de wereld op zijn kop! De uitkomst van de inspecties dient leidend te zijn bij de bepaling van de omvang van de werkzaamheden. Door de jaren heen werd er echter voor gekozen de werkzaamheden afhankelijk te stellen van ontoereikende financiële middelen. Achterstallig onderhoud als gevolg. Door het niet structureel aanpassen van de benodigde financiële middelen wordt er noodgedwongen gebruik gemaakt van lapmiddelen. Dergelijke maatregelen kunnen echter niet voorkomen dat, als gevolg van weersinvloeden, gevaarlijke gaten ontstaan. In de programmabegroting is opgenomen dat voor het uitvoeren van achterstallige onderhoudswerkzaamheden eenmalig een bedrag nodig
is van € 350.000. Er wordt voorgesteld, afhankelijk van de uitkomst van de gemeenterekening 2008, een belangrijk deel van dat bedrag in te zetten voor het opheffen van dat achterstallig onderhoud. Wederom dreigt het opheffen van het achterstallig onderhoud letterlijk en figuurlijk het kind van de rekening te worden. Onze fractie opteert er niet voor dit eenmalig bedrag geheel afhankelijk te stellen van de ongewisse uitkomst van de gemeenterekening 2008 maar dit eenmalig bedrag thans voor het planjaar 2009 in zijn geheel toe te kennen.
Onze vraag is dan ook: is het college het met ons eens dat, voor het opheffen van achterstallig onderhoud, de raad bereid moet zijn eenmalig een bedrag van € 350.000 voor het planjaar 2009 toe te kennen?
Openbare verlichting
In 2005 is een nieuw beleidsplan ‘Openbare verlichting’ opgesteld. Hierin zijn de kaders voor de komende vijf jaren vastgelegd. Er zijn echter geen structurele middelen vrijgemaakt om de in het beleidsplan opgenomen jaarlijkse uitvoeringsplannen te realiseren. Zo is in dit beleidsplan een vervangingsschema opgenomen voor de ouderdomsvervanging van masten en armaturen. Hiermee is een bedrag gemoeid van structureel € 85.000,- Dat bedrag is echter in de meerjarenbegroting niet meegenomen, waardoor er een achterstand zal ontstaan. In de risicoparagraaf die deel uitmaakt van de programmabegroting 2009-2012 is opgenomen dat zodra dit leidt tot een onacceptabele situatie, alsnog extra middelen ter beschikking gesteld dienen te worden. Onze fractie vindt het onverantwoord dat in de meerjarenbegroting geen structurele middelen zijn vrijgemaakt om verouderde masten en armaturen te vervangen. Openbare verlichting is geen luxe. Goed onderhouden verlichtingsinstallaties zijn noodzakelijk om het openbare leven te kunnen waarborgen. De verkeersveiligheid , maar ook de (sociale) veiligheid voor de burger, dienen voor de avond en de nacht gegarandeerd te worden.
Onze vraag is dan ook: is het college het met ons eens dat de raad, wil zij de veiligheid van de burgers garanderen, bereid moet zijn hiervoor structureel € 85.000 in de meerjarenbegroting op te nemen?
4. Economische zaken.
Onze gemeente zit met de uitvoering van de toeristische visie goed op koers. Er zijn zo’n tiental programma’s uit de visie opgesteld waarvan de inhoud veel belovend is.
Onze fractie heeft wel haar bedenkingen over punt 6 ‘Fraaier Valkenburg door beter beheer’ waarin gesproken wordt over extra middelen voor schoonmaak en groei. Wat wordt hier mee bedoeld? Of gaat het college er van uit dat de raad hier meer middelen voor zal vrijmaken? Wij hebben hier in punt 3 al uitvoerig over geschreven.
In de agenda Valkenburg wordt voortgeborduurd op de uitgangspunten van de toeristische visie en de hoogste prioriteit is het herstel van de economische functie van het centrum.
Bovendien is deze agenda gericht op de uitvoering en aanjagen van nieuwe initiatieven, waarbij de overheid een ondersteunende en stimulerende rol heeft.
In de programmabegroting wordt op deze zaken uitvoerig ingegaan op verschillende onderdelen. Onze fractie kan zich hier geheel in vinden daar de SP standpunten mede aan deze plannen en ontwikkelingen hebben bijgedragen.
5. Onderwijs.
De gemeente heeft op onderwijs gebied de wettelijke verantwoordelijkheid voor: openbaar onderwijs, voorkomen en bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten, verzuim, veiligheid, huisvesting en leerlingenvervoer. Op aanverwante terreinen, zoals jeugdbeleid, heeft de gemeente een wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzaalwerk, jeugd-jongerenwerk, opvoedingsondersteuning en maatschappelijk werk. Hierin ligt een omvangrijke en zeer belangrijke taak voor de gemeente.
Met het “Convenant Regionaal Educatieve Agenda Maastricht Mergelland 2008-20012” worden middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 13 jaar. Bovendien biedt deze agenda de inhoudelijke leidraad voor de Lokaal Educatieve Agenda op gemeentelijk niveau. De doelstelling is: ‘het waarborgen van de kwaliteit van het primair onderwijs, zorg voor leerlingen, onder andere de zorgteams onderwijs en het stimuleren van de eerder genoemde leer-en ontwikkelingslijn’.
Onze fractie kan deze aanpak ondersteunen.
Bovendien zijn we blij dat de oude budgetten voor schoolbegeleiding niet zijn komen te vervallen. De rijksvergoeding wordt nu rechtstreeks aan de scholen overgemaakt.
Voor- en vroegschoolse Educatie.
Met deze programma’s wordt een inspanning verricht die, vooral in termen van taalvaardigheid, ontwikkelingachterstanden bij jonge kinderen wil reduceren, een goede zaak daar op deze manier preventief gewerkt wordt.
Verder heeft het college besloten deel te nemen aan de Pilot VVE voor Zuid Limburg, waarin sterk ingezet zal worden op de scholing van peuterleidsters. De Pilot financiert de uitbreiding van dagdelen voor de doelgroep van 2 naar 4 en een doorgaande lijn wordt gerealiseerd door groep 1 en 2 van de basisschool ook deel te laten nemen aan de Pilot. Onze fractie is van mening dat dit een goede aanpak is.
Huisvesting primair onderwijs.
Er is een krimp te zien in het aantal leerlingen in onze gemeente. Deze krimp kan verregaande gevolgen hebben, zowel financieel als kwalitatief. In de programmabegroting concludeert het college dat: ‘tot en met het schooljaar 2009-20010 qua huisvesting niets zal veranderen voor de bestaande basisschoollocaties. Daarna zal op meerdere locaties meer en meer leegstand gaan ontstaan. Voor een aantal scholen zal op termijn de grens voor het handhaven van de onderwijslocatie worden bereikt. Het schoolbestuur dient aan te geven of en wanneer zij wenst over te gaan tot opheffing.’
Het is bekend dat de kernen zeer hechten aan behoud van hun basisscholen. In de begroting wordt gesteld dat: ‘Daar waar mogelijk wordt een inspanning geleverd voor het behoud van kleine scholen in de kernen.’ Deze zin is wel heel cryptisch immers, over welke inspanning spreekt het college hier? Of doelt men hier wellicht op het onderzoek waar en op welke wijze in de kernen Houthem, Broekhem en centrum een of meerdere brede basisscholen gerealiseerd kunnen worden?
Het is duidelijk dat de gemeente, terecht, niet bereid is structureel een financiële bijdrage te leveren in exploitatie en personeelskosten.
De SP betreurt het, net als alle fracties overigens, dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat basisscholen voor iedere kern in de toekomst niet meer van zelfsprekend zullen zijn. Het is echter niet aan ons, het tijdsbeeld bepaald de (on)mogelijkheden. Wij kunnen alleen maar hopen dat het beleid van de schoolbesturen zich blijft richten op het behoud van de scholen onder de vastgestelde leerlingen norm en dat zij tevens verantwoord en hoogwaardig onderwijs kunnen blijven garanderen.
Huisvesting voortgezet onderwijs.
Er is in overleg met het schoolbestuur besloten onderzoek naar een beperkte upgrading te doen van het Stella Maris gebouw zodat het voor 6-8 jaar in gebruik zal blijven. Bovendien zal de komende tijd bekeken worden wat de consequentie zijn van de leerlingendaling op langere termijn voor de toekomstige huisvesting. Onze fractie heeft reeds in een eerder stadium aangegeven dat dit de juiste aanpak is.
6. Cultuur en recreatie.
Cultuur.
In de kaderbrief is voor het jaar 2009 30.000 Euro gereserveerd voor beleid op het gebied van kunst en cultuur. Deze gelden zullen voornamelijk worden ingezet om bestaande activiteiten van, met name, de Kunst en Cultuurraad zoveel als mogelijk in stand te houden. In overleg met de Provincie en de Heuvellandgemeenten zal bekeken worden of, hoe en in welke vorm de regeling na 2009 een vervolg krijgt. Onze fractie schrok van het woord of, we mogen er toch van uit gaan dat het college er alles aan zal doen zodat deze regeling vervolg krijgt na 2009.
Het vervolg geven aan gezamenlijke evenementen met Eupen en Monschau kan onze goedkeuring dragen.
Onze vraag is dan ook: is het college bereid een inspanning te doen zodat de regeling ook na 2009 vervolg krijgt?
Openluchttheater en Museum Land van Valkenburg.
Zoals gesteld in de programmabegroting vervullen beiden een belangrijke functie in het (cultureel) aanbod van de gemeente. Samen met de betrokken partijen wordt gesproken over de toekomstperspectieven en welke rol de gemeente hier in moet vervullen.
Het achterstallig onderhoud aan het pand, waarin onder andere het museum is gevestigd, wordt weggewerkt. Bovendien wordt het pand toegankelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt, wat een goede zaak is.
De exploitatie van het Openluchttheater wordt verzorgd door een nieuwe stichting wat nu al haar vruchten afwerpt. De Stichting Openluchttheater ontwikkelt momenteel een businessplan met daarin opgenomen een beleidsvisie voor de middellange termijn. Afhankelijk van de uitkomst van dit rapport zal de raad, om de levensvatbaarheid op de middellange termijn te stimuleren, zich moeten beraden of een structurele bijdrage in de toekomst niet noodzakelijk is en over de hoogte van deze bijdrage.
Exploitatiebijdrage Polfercenter
Vanaf 2006 wordt de exploitatie verricht door de Exploitatiemaatschappij Polfermolen bv waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is. Deze BV verricht de exploitatie van het openlucht zwembad, Sporthal de Bosdries en het Multifunctioneel Polfercenter.
De totale exploitatiebijdrage voor deze drie locatie is volgens de productenraming voor het planjaar 2009 begroot op € 565.000. In de programmabegroting – pag 114 onder taakstelling Polfermolen is eveneens sprake van een gemeentelijke exploitatiebijdrage van € 565.000. Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2008 werd voorgesteld de exploitatiebijdrage structureel te verhogen met € 125.000. Voor ons is nog steeds niet duidelijk of in deze meerjarenbegroting nu wel of niet rekening wordt gehouden met een structurele verhoging van deze exploitatiebijdrage.
Onze vraag is dan ook: is in deze meerjarenbegroting wel of niet rekening gehouden met een structurele verhoging van deze exploitatiebijdrage?
Verenigingen.
Zij vormen inderdaad de ruggengraat van het sociale leven in alle kernen en zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid in onze kernen. Het is bekend dat verenigingen moeite hebben om, vooral jonge mensen, enthousiast te krijgen om binnen de vereniging mee te draaien. Het college geeft aan in 2009 deze jongeren alsnog over de streep te willen trekken. Zo wordt ondermeer , samen met de overkoepelende organisaties en verenigingen, gedacht aan een specifiek sportabonnement, sportsafari in de kernen, sportevenementen in samenwerking met de verenigingen, maatschappelijke stages binnen verenigingen en hun inzet als vrijwilliger bij sport- en spelactiviteiten.
Onze fractie vind het een goede zaak dat en hoe hier werk van gemaakt wordt.
Openbaar groen en reiniging.
Tijdens de behandeling van het groen- en reinigingsbestek heeft onze fractie zich al uitgesproken dat het voor ons onacceptabel is dat het gewenste en vereiste niveau niet behaald kan worden omdat hier onvoldoende middelen voor werden vrijgemaakt. Een structurele verhoging van de budgetten is noodzakelijk. Het publiek domein is in de eerste plaats ons woongebied en tevens ons visitekaartje! Onze fractie stelt dan ook voor het budget dat nodig is om een verantwoord kwaliteitsniveau te kunnen garanderen uit de reserves te putten en ze voor de volgende planjaren in de begroting op te nemen.
Onze vraag is dan ook: is het college bereid de raad te informeren welke structurele verhogingen nodig zijn om een verantwoord kwaliteitsniveau te garanderen zodat de raad hiervoor het benodigd budget vrij kan maken?
7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
De WMO blijkt volgens recent onderzoek goed te worden uitgevoerd in onze gemeente. Dit is een compliment waard, vooral gezien berichtgevingen in de krant aangegeven hebben dat dit niet voor iedere gemeente geldt. Het is een goede zaak dat de uitvoering van deze, belangrijke wet waar de meest kwetsbare inwoners mee te maken krijgen zo goed geïmplementeerd is binnen onze organisatie. Het blijft noodzaak hier voortdurend de vinger aan de pols te houden en te blijven zoeken naar mogelijkheden die wellicht nog effectiever zijn.
Werk inkomen en zorg.
Het college gaat uit van “het principe werk boven uitkering”
Onze fractie heeft jaren geleden al het idee geopperd om personen, die nog niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen, te activeren deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer middels het aanbieden van maatgerichte re-integratie projecten, gesubsidieerde arbeid en vrijwilligerswerk . Hier wordt bovendien werkervaring mee opgedaan, wat het solliciteren en het krijgen van een baan zal bevorderen.
Deze methode wordt al geruime tijd binnen onze gemeente gehanteerd en is erg succesvol.
Leefbaarheid en dorpsraden.
In het nieuwe denken over behoud van de leefbaarheid in de kernen is een andere rol weggelegd voor de dorpsraden. Het bezoek aan Helden heeft ons laten zien dat sommige zaken beter en tot meer tevredenheid kunnen worden uitgevoerd indien de burgers hier zelf mede zorg voor moeten dragen. Er zal echter de nodige tijd mee gemoeid zijn eer we zover zijn dat we een nieuw Valkenburg’s model kunnen gaan hanteren .Onze fractie is in ieder geval enthousiast geworden het kan dus echt anders en beter!!
Lokaal jeugdbeleid.
Het accent ligt op het voorkomen en tijdig aanpakken van problemen. We moeten inderdaad niet het beeld op gaan roepen van de jeugd als “probleemgroep”. Indien het lukt om de jeugd te stimuleren tot een actieve inzet en betrokkenheid worden veel problemen voorkomen. Het voeren van een positief jeugdbeleid spreekt onze fractie zeer aan. Als zaken meteen goed aan en opgepakt worden kan dit ongewenst gedrag voorkomen. Gezien het feit dat onze fractie soms meldingen binnen krijgen van ongewenst en storend gedrag van kleine groepen jongeren blijft het zaak hier, ook door de raad, adequaat op te blijven reageren om escalatie te voorkomen.
Vrijwilligers.
Het is van groot belang dat er werk gemaakt wordt om vrijwilligers te behouden. Een visie op de benodigde (integrale) steunstructuur voor vrijwilligerswerk wordt uitgewerkt.
Er schijnen zeer goede resultaten te zijn behaald met het Pilot-project ’vereniging van de toekomst’ in Houthem en deze ervaringen zullen vervolgens ook in de andere kernen opgepakt gaan worden. Onze fractie is zeer tevreden met deze opzet.
Mantelzorgers.
Hoe belangrijk mantelzorgers zijn in onze maatschappij is iedereen bekend. Het is een goede zaak hier de nodige aandacht aan te schenken en adequaat beleid te ontwikkelen.
Gehandicaptenbeleid.
Het streven naar het volledig mee kunnen doen aan en in onze samenleving voor mensen met beperkingen kan inderdaad alleen dan realiteit worden als de specifieke wensen, behoeften en ook problemen van deze mensen in kaart wordt gebracht zodat hier adequaat beleid ontwikkeld kan worden. Ook de wegen en paden zullen hierop ingericht moeten worden zodat deze mensen zo lang als mogelijk mobiel kunnen blijven.
Halt.
Het belang van Halt voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen is groot. Halt levert niet alleen een bijdrage aan de veiligheid en de leefbaarheid maar ook aan nieuwe kansen voor jongeren die de fout zijn ingegaan.
Ouderenbeleid.
Hoofddoelstelling is het creëren van randvoorwaarden, waarmee de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen zo lang mogelijk kan worden gehandhaafd. Er worden verschillende middelen ingezet om participatie en betrokkenheid te stimuleren. Wat moeten wij ons hier bij voorstellen? De vereenzaming van ouderen is een bekend gegeven waar heel moeilijk iets tegen gedaan kan worden omdat niet alle leed open op straat ligt. We zullen allen waakzaam moeten blijven zodat mensen niet verkommeren. We hebben onze bedenkingen als we in de krant lezen dat de soos in Broekhem waarschijnlijk opgeheven zal moeten worden omdat het aantal deelnemers onder de subsidie grens dreigt te komen. Is het strenge handhaven van de regels hier op zijn plaats vragen wij ons af?
Onze vraag is dan ook: Is het college bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden hier zijn?
8. Volksgezondheid en milieu.
Afvalinzameling.
Onze fractie heeft herhaaldelijk het idee geopperd om te kijken naar de mogelijkheid om 2 keer per jaar grof vuil bij de mensen op te halen. Vooral nu de tarieven lager uitvallen dan voorheen zou deze maatregel verdisconteert kunnen worden in de milieuheffing. Onze fractie is nog steeds van mening dat dan het zwerfvuil in onze gemeente zal afnemen.
Onze vraag is dan ook: is het college bereid deze mogelijkheid serieus te bekijken?
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Volkhuisvesting.
De nadruk komt te liggen op meer variatie in woonmilieus. Onderdeel hiervan is de expliciete aandacht voor huisvesting van specifieke doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten en starters. Het moge duidelijk zijn, onze fractie heeft zich hier zich sinds jaar en dag sterk voor gemaakt en is blij dat hier gehoor aan wordt gegeven.
Jammer genoeg is de invloed van de gemeente beperkt om goedkopere woningen voor deze doelgroep gerealiseerd te krijgen. Onze fractie is van mening dat de woningbouwverenigingen hier ook een verantwoordelijkheid in hebben en de gemeente moet hen daar ook op aanspreken. Willen wij de leefbaarheid behouden en bevorderen in onze kernen dan is sociale woningbouw vereist.
Onze vraag is dan ook: is het college bereid de woningbouwverenigingen hier op aan te spreken?
Bestemmingsplannen.
In de bestemmingsplannen is het stedenbouwkundige en planologisch beleid formeel-juridisch vastgelegd. In de begroting geeft het college verdere uitleg hierover.
Op 1 juli 2008 is de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Deze gewijzigde wet brengt veel veranderingen in de bestuurlijke en de bevoegdheidstoedeling.
Ook werden er enkele nieuwe wettelijke instrumenten geïntroduceerd.
Verschillende raadsleden en burgerleden hebben inmiddels een, prima verzorgde, presentatie bijgewoond waarin de nieuwe wet uitvoerig werd toegelicht en uitgelegd. Om sturing te kunnen geven is het nodig dat de raad zich terdege in deze materie verdiept.
Er wordt op dit moment gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied” wat een zeer omvangrijke klus blijkt te zijn. De raad zal ook hier de vinger aan de pols moeten houden.
Stads en dorpsvernieuwing.
De nadruk komt de komende tijd te liggen op Broekhem Noord en op het centrum alles in het kader van het creëren van een hoog woon-en leefmilieu voor onze inwoners en een goed verblijfsklimaat voor bezoekers. Deze impuls is nodig om dit te kunnen verwezenlijken.
Handhaving.
Het college onderkent dat handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening een groot maatschappelijk belang heeft. Vervolgens wordt aangegeven dat het handhavingniveau inzichtelijk moet worden gemaakt en dat gestreefd wordt naar een voldoende niveau met de, daarbij behorende, personele capaciteit.
Een zeer cryptisch verhaal. Wat wordt hier bedoeld? Indien het bij streven blijft is dit zeer zeker niet goed genoeg voor onze fractie. Het is eenieder bekend dat de SP handhaving zeer belangrijk vindt.
Als echter bedoeld wordt dat het handhavingniveau inzichtelijk wordt gemaakt en vervolgens gekeken wordt of er binnen de organisatie voldoende personele capaciteit aanwezig is of dat uitbreiding nodig is om het gewenste niveau te kunnen waarborgen kan dit onze goedkeuring dragen. Graag uitleg hierover.
Er is inmiddels een handhavingbeleidsplan vastgesteld en in de loop van 2009 zal een uitvoeringsprogramma worden vastgesteld. Als dit mede er toe zal leiden dat er sprake zal zijn van meer adequate handhaving in de toekomst is onze fractie tevreden.
Onze vraag is dan ook: hoe denkt het college het niveau van handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening in onze gemeente te optimaliseren?

← Vorig bericht

Algemene beschouwingen AB

Verslag van 1 nov. 2008

Volgend bericht →