Andere bestemming? Raad niet ingelicht?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Andere bestemming? Raad niet ingelicht?

Over huize Boslust en hotel Croix de Bourgogne?Corry Fulmer van de PPGV-fractie in de gemeenteraad is zeer verbaasd om te lezen dat de bestemming voor Huize Boslust in Broekhem Noord zoals opgenomen in het bestemmingsplan Kernen 2010
is veranderd zonder de raad daarover in te lichten.
Zij baseert haar mening op media publicaties die suggereren dat er nu gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een bouwplan voor studentenwoningen in het gebouw. De PPGV fractie is ontstemd dat de fractie eigen speurwerk moet verrichten en afhankelijk is van mediapublicaties.

Lees hieronder de gehele brief van de PPGV fractie:

Raadsfractie PPGV
Vroenhof 88 B
6301 KH
Valkenburg aan de Geul
Tel: 0436041523
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Houthem, 10 juli 2010
Geacht college,
Naar aanleiding van het Ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen 2010’, waarin de toekomstige bestemming locatie voormalig klooster Boslust wordt geregeld en een artikel in Dagblad De Limburger d.d. 10 juli 2010 aangaande de plannen Huize Boslust, dit schrijven;
In het Ontwerpbestemmingsplan Kernen 2010 is onder artikel 10.1 opgenomen: zover het betreft het voormalige klooster Boslust voor woonzorgeenheden en woondoeleinden en bijbehorende voorzieningen zoals ontmoetingsruimten, fitness, gezondheidscentrum, logieseenheden en ondergrondse parkeervoorzieningen.
Dit verbaasd ons zeer. Immers, tot op de dag van vandaag, werd steeds aan de raad gecommuniceerd dat Huize Boslust wordt verbouwd tot luxehotel met congress- en wellness-faciliteiten. Dat aan deze locatie tevens de bestemming woonzorgeenheden en woondoeleinden zou worden toegekend werd niet aan de raad gecommuniceerd. Ook in de uitgangspuntennotitie “Kernen Valkenburg aan de Geul” welke door de raad op 29 juni 2009 is vastgesteld werd hier geen aandacht aan geschonken. Sterker nog, onder plan van aanpak is opgenomen dat, aangezien het hier gaat om een actualisatie en er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, wordt afgezien van het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan. Onder 4.A.6. is opgenomen dat geldende bestemmingen worden gehandhaafd, tenzij gewijzigd door afgifte van vrijstellingen/ontheffingen.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de raad, die in dezen toch het bevoegd gezag is, bewust of onbewust buiten spel wordt gezet.

In bovenvermeld krantenartikel wordt gesteld dat het niet zeker is dat Huize Boslust wordt verbouwd tot luxehotel met congress- en wellness-faciliteiten. Project ontwikkelaar Fahrenheid Real Estate onderzoekt ook andere opties voor het omvangrijk complex.
Een van de mogelijke alternatieven is het ontwikkelen van hoogwaardige studentenwoningen op deze locatie. De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat het gemeentebestuur de plannen van de projectontwikkelaar met belangstelling afwacht.
De redactie van ’t Gezetsje heeft, naast publicatie op haar site, deze informatie inmiddels ook de raad laten toekomen.
Onze fractie is ontstemd dat de raad, wil zij niet achteraf geconfronteerd worden met (ongewenste) voldongen feiten, op eigen initiatief veel speurwerk moet verrichten en afhankelijk is van informatie welke de media publiceert. En dat alles omdat het college het blijkbaar niet nodig vindt de raad op de hoogte te houden van de stand van zaken.
Er wordt, in onze ogen dan ook terecht geklaagd over de slechte informatie aangaande het centrumplan.
Dat er, gezien de situatie op de hotelmarkt, mogelijkheden worden onderzocht voor een eventuele alternatieve invulling is begrijpelijk echter, daar de uiteindelijke bestemming van deze locatie alsook de bebouwing in ‘de Koel’ (Croix de Bourgogne) een groot impact heeft op de directe omgeving en de uitstraling van onze gemeente in zijn geheel moet de raad te allen tijden geïnformeerd worden zodat er geen schriftelijke ex. artikel 41 RvO vragen aangaande deze belangrijke materie gesteld hoeven te worden door de raad.

Bent u het met ons eens dat de bevoegdheid tot het toekennen van bestemmingen primair ligt bij de raad?
Bent u het met ons eens dat tijdige communicatie naar raad en burgers noodzakelijk is?
Bent u het met ons eens dat het college hier nalatig in is geweest?
Is het college bereid, middels een informatiebulletin de raad op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in dezen?
Is het college bereid in de toekomst meer werk te maken van de communicatie naar de raad?
Kan het college ons expliciet aangeven wat het een en ander betekent voor het centrumplan, indien het voormalig klooster Boslust een andere bestemming zou krijgen dan een hoogwaardige hotelfunctie (aangezien Croix de Bourgogne een dependance hiervan zou worden)?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Namens de PPGV fractie, met vriendelijke groet,
Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Schutterij Martinus opent Martinushof.

Topkunst in oude postkantoor.

Volgend bericht →