Antwoord College over de verkeersveiligheid in Walem

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Walem » Antwoord College over de verkeersveiligheid in Walem

Er is geen geld in de begroting voor verkeersmaatregelen gereserveerdBetreft: beantwoording vragen over Walem.
Uw nummer: –.
Ons nummer: 3813.
Behandeld door: ing. B. P.M. van Eijsden. Directe lijn: 043 -60 99 337.
Geachte heer Bisschops,
In uw brief van 12 november 2006 geeft u aan dat u in Walem het draagvlak getoetst heeft voor het invoeren van een 30 km/zone. U stelt ons daarnaast ook enkele vragen over de verkeerssituatie in Walem. In deze brief geven wij u een reactie hierop. De wegen door de kern Walem zijn in het gemeentelijke verkeersveiligheidsplan (WP) gecategoriseerd als erftoegangsweg. Conform het landelijke Duurzaam Veilig verkeersbeleid komen deze wegen in aanmerking om ingericht te worden als 60 km/uur weg buiten de bebouwde kom en 30 km/uur weg binnen de bebouwde kom. Wij zijn het dan ook met u en de bewoners eens dat het wenselijk is om een 30 km/zone te realiseren binnen de bebouwde kom van Walem.
Binnen onze gemeente zijn er nog diverse locaties waar wegen niet conform Duurzaam Veilig ingericht zijn. In het WP zijn door de gemeenteraad de kaders opgenomen waarbinnen wij dienen om te gaan met de beschikbare financiële middelen voor de aanpak van de verkeersveiligheid. In het bij het WP behorende uitvoeringsprogramma is tevens een prioritering gemaakt voor de bijbehorende maatregelen. De resterende 30 km/uur gebieden in Schin op Geul (waartoe Walem behoort) zijn daarbij gepland na 2007 en staan daarmee onderaan de prioriteitenlijst. De afgelopen jaren zijn er nauwelijks middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van maatregelen die opgenomen zijn in het WP-uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat de planning zal doorschuiven.
Omdat er in de huidige begroting geen middelen gereserveerd zijn voor uitvoering van deze maatregelen kunnen wij u ook geen concrete datum noemen waarbinnen wij dit daadwerkelijk kunnen realiseren. Wij zijn daarbij afhankelijk van de begrotingsbehandelingen in de komende jaren. Indien u een voorstel heeft voor maatregelen die gedragen worden door de bewoners en waarvoor u alternatieve financieringsmogelijkheden ziet, zijn wij zeker bereid deze versneld te laten uitvoeren.
In uw brief vraagt u ons ook of wij het plateau bij de kruising in Walem kunnen voorzien van adequate belijning. Tevens doet u ons het verzoek om de bestaande voorrangsregeling op te heffen. Wij zijn bereid om deze maatregelen door te voeren mits de verkeersadviescommissie hierover
positief adviseert. In de eerste vergadering van 2007 zullen wij deze punten aankaarten.
Uw vraag over de verlichting in de spoortunnel hebben wij uitgezet bij Essent Lighting. Zij beheren onze openbare verlichting. De mogelijkheden (en bijbehorende kosten) zal Essent in kaart brengen. Wij zullen u nog hierover berichten. Het gedrag van mountainbikers, maar ook wielrenners, levert vaker klachten op. Dit zijn echter problemen waar geen eenvoudige oplossing voor beschikbaar is. Vanuit het Verkeersveiligheidsproject Heuvelland (WPH) wordt momenteel onderzocht in hoeverre er middelen beschikbaar zijn om een preventieve campagne hiervoor op te starten. Het WPH is een samenwerkingsverband tussen de Heuvellandgemeenten waarbinnen educatie en voorlichtingscampagnes op het gebied van verkeersveiligheid gezamenlijk worden uitgevoerd.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders
van Valkenburg aan de Geul,
L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris
drs. C.A.C.M. Nuijtens
burgemeester

← Vorig bericht

Uitslagen en verslagen van 20 januari 2007

Judoka’s J.C. Kano in de prijzen.

Volgend bericht →