Antwoord College van B&W over afsluiting Klein Heideweg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Antwoord College van B&W over afsluiting Klein Heideweg

In Terblijt n.a.v. brief AB fractieRaadsfractie van Algemeen Belang t.a.v. dhr. C. van Melsen
Valkenburg aan de Geul, 23 januari 2007
Betreft: beantwoording vragen ex. artikel 41 RvO inzake afsluiting Klein Heideweg. Uw nummer: ~~. Ons nummer: 85.
Behandeld door: Ben van Eijsden. Directe lijn: 043 – 6099337.
Geachte heer Van Melsen,
In uw brief van 7 januari stelt u ons enkele vragen met betrekking tot de voorgenomen afsluiting van de Klein Heideweg. In deze brief geven wij u een antwoord op uw vragen.
U geeft aan dat u via een ambtenaar van de Provincie Limburg heeft begrepen dat de afsluiting van de Klein Heideweg onderdeèl uitmaakt van de reconstructieplannen voor de Rijksweg. De afsluiting zou volgens u een hard feit zijn.
In de plannen die wij van de Provincie ontvangen hebben is inderdaad een voorstel opgenomen om de Klein Heideweg af te sluiten voor gemotonseerd verkeer. Omdat er in de Lindënstraaf een alternatieve ontsluiting is voor de kern Terblijt en sanering van het aantal aansluitingen op een gebiedsontsluitingsweg aansluit bij het landelijk Duurzaam Veilig verkeersbeleid, is er vooruitlopend op het bestuurlijk standpunt ambtelijk positief op dit voornemen gereageerd. Dat afsluiting van de Klein Heideweg hiermee een gepasseerd station is, zijn wij niet met u eens.
Wij hebben de Provincie Limburg aangegeven dat wij instemmen met de presentatie van het plan aan de bewoners. Indien uit de inspraakreacties blijkt dat er zwaarwegende belangen zijn voor het openhouden van de weg, zullen wij in overleg met de Provincie zoeken naar een oplossing. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Klein Heideweg alsnog open blijft voor het gemotoriseerde verkeer. Uit navraag bij de Provincie Limburg is gebleken dat dit nog steeds tot de mogelijkheden behoort. De afsluiting van de Klein Heideweg is een voorstel dat gepresenteerd wordt, maar is nog niet definitief.
Tijdens de inspraakrondes die de komende periode zullen volgen heeft iedereen nog de kans op de plannen te reageren. Op basis van die reacties zullen wij vervolgens richting Provincie Limburg een definitief standpunt hierover innemen.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
L. Bongarts, alg.directeur
C. Nuijtens, burgemeester

← Vorig bericht

Transperant buigt zich ook over de geluidsproblematiek van de A79

Wandelen in Groeve ’t Rooth met Stichting het Limburgs Landschap

Volgend bericht →