Antwoord gemeente inzake parkeerproblemen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Antwoord gemeente inzake parkeerproblemen

In de Pastoor Sartonstraat.Betreft: Beantwoording vragen ex. artikel 41 reglement van orde inzake parkeerproblemen Past. Sartonstraat en omgeving.
Uw nummer: …Ons nummer: 1848.
Behandeld door: Ben van Eijsden. Directe lijn: 043 -6099 337.

Geachte mevrouw Verheggen-Penders,
In uw brief van 28 maart 2009 stelt u ons enkele vragen over de parkeersituatie in de Past. Sartonstraat en omgeving, dat onderdeel uitmaakt van de sector Centrum-Oost. In deze brief wordt o.a. gesproken over het vervallen van parkeerplaatsen in de Dr. Hermansstraat en het parkeerprobleem dat daardoor groter is geworden. Destijds (2005/2006) zijn deze parkeerplaatsen juist bewust opgeheven, op verzoek van omwonenden, omdat de straat dusdanig smal is dat er over de stoep gereden wordt indien er over de gehele lengte mag worden geparkeerd. Juist om mensen toch de garantie te kunnen geven op een vrije parkeerplaats (weliswaar op iets grotere loopafstand) is bij de ingang van het nieuwe parkeerbeleid in 2006 besloten om de vergunninghoudersgebieden te vergroten en ook betaalde parkeerterreinen aan te wijzen als overloopgebied.
Voor bewoners van de Past. Sartonstraat en omgeving betekent dit dat zij met de vergunning ook mogen parkeren op het betaalde parkeerterrein Valkenheim (aan de Burg. Henssingel), dit is op loopafstand van de straat. Gelet op bovenstaande achtergrond beantwoorden wij uw vragen als volgt. Vraag 1 : Is het U bekend dat er een toegenomen parkeerdruk is ontstaan in de Past. Sartonstraat en dat deze toegenomen druk problemen oplevert voor bewoners van deze straat en bent U het met onze fractie eens dat naar passende oplossingen gezocht moet worden? Bij de evaluatie van het parkeerbeleid is een wens aangedragen om in dit gebied een uitbreiding van een aantal vergunninghoudersparkeerplaatsen te realiseren.
Destijds is besloten om bij de verdere uitwerking van de agenda Valkenburg daar aandacht aan te besteden. De afgelopen jaren zijn er bij ons niet of nauwelijks klachten ontvangen uit de buurt over de parkeersituatie. Wij zijn dan ook van mening dat binnen het bestaande parkeerbeleid, op loopafstand, voldoende parkeercapaciteit aanwezig is. Het parkeerterrein Valkenheim, aan de Burg. Henssingel, behoort immers ook tot deze sector.
Vraag 2:Wat is uw opvatting over de door bewoners aangedragen suggesties ter oplossing van de problemen? Gelet op de beperkte breedte van de Van Tillstraat en Dr. Hermansstraat is bewust in het verleden de keuze gemaakt om daar geen parkeervakken te realiseren. Dit omdat grotere voertuigen dan regelmatig de stoepen moeten gebruiken bij het passeren van geparkeerde auto’s. Het verkleinen van de sector is, gelet op de uitgangspunten van het parkeerbeleid, niet wenselijk.
Vraag 3: Zijn er wellicht nog andere mogelijkheden die kunnen bijdragen tot afname van de problemen? Zoals besloten bij de evaluatie van het parkeerbeleid zal er bij de verdere uitwerking van de agenda Valkenburg nader naar gekeken worden. Wij zien met name mogelijkheden rondom de groenstrook in de Dr. Hermansstraat, dit moet echter wel afgestemd worden met andere wensen vanuit de agenda Valkenburg.
Vraag 4:Welke concrete beleidsmaatregelen kunt U in deze nemen? Vooralsnog zien wij geen noodzaak om wijzigingen in het bestaande beleid door te voeren. Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
L. Bongarts
M. Eurlings

← Vorig bericht

Nieuw concept in het grand café

Paardenfestijn in Engwegen.

Volgend bericht →