Arets maakt ontwerp voor opgraving

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Arets maakt ontwerp voor opgraving

Zichtbaar voor de toekomstValkenburg aan de Geul, 12 augustus 2008
Betreft: Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde inzake historische vondsten. Uw nummer: 3/8/08. Ons nummer: 4407.
Geachte heer Van Melsen,
Er heeft op ambtelijk niveau reeds een gesprek plaatsgevonden met een medewerker van stadsarchitect Wiel Arets. Deze medewerker was net als iedereen onder de indruk van de omvang van de historische vondst.
Dat het voorste deel van de muur gesloopt moet worden voor de aanleg van de nieuwe kademuur is helaas onvermijdelijk. Echter dit was reeds bij de planvoorbereiding bekend. Zo is er voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de kademuren een plan van aanpak Archeologie opgesteld. Hiermee willen wij aangeven dat wij zorgvuldig met dit thema omgaan.
Met zijn allen zijn wij het er over eens dat we moeten streven naar het behoud van zulke vondsten. Stadsarchitect Wiel Arets gaat een ontwerp maken voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwe kademuur in relatie tot de vondst van de oude stadsmuur. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de Valkenburgse werkgroep Archeologie onder leiding van dhr. Henk Kwakkernaat.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders

← Vorig bericht

Wateroverlast na renovatie riool

Aanbieding van de Dorpsvisie

Volgend bericht →