Bewonerescomité opgericht voor bestrijding verkeersoverlast

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Sibbe / IJzeren » Bewonerescomité opgericht voor bestrijding verkeersoverlast

In de Sibbergrubbe/Bergstraat in SibbeGemeente Valkenburg aan de Geul
T.a.v. College van B&W en de leden van de Gemeenteraad
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul
Betreft : Ernstige verkeersoverlast Bergstraat, Sibbe
Pagina’s: 3
C.C.: Politie Limburg-Zuid, Basiseenheid Valkenburg – Margraten; Redactie Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad; Redactie TV Valkenburg; Redactie Heuvelland Actueel; Redactie Trompetter; Leden van het Bewoners Comité Bergstraat, Wóónstraat!
Sibbe, 4 september 2008
Edelachtbaar College, leden van de Gemeenteraadsleden,
Het Bewonerscomité Bergstraat, Wóónstraat! is een initiatiefgroep die recentelijk is opgericht om actief te ‘strijden’ voor verbetering van de verkeersveiligheid in de Bergstraat te Sibbe. Zeker nu de Dorpsraad Sibbe-IJzeren niet meer bestaat om belangen van haar burgers te behartigen en individuele uitingen van verontruste burgers niet leiden tot het gewenste resultaat.
Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende: Op uitnodiging van de Fietsersbond Heuvelland (Remy Meijers cs) en de PvdA/D66, heeft mede straatbewoner de heer H. Kennis op 23 april 2007 een uitvoerige en met foto’s gedocumenteerde notitie over voor voetgangers en fietsers verkeersonveilige situaties in Sibbe en omgeving aan initiatiefnemer toegezonden. Een afschrift werd ter kennisname aan wethouder Kleijnen toegezonden. Een van de aangegeven knelpunten betrof het massaal overtreden van de maximum snelheid (van 30 km per uur) in de Bergstraat. Op 15 juni 2007 is deze notitie als onderdeel van bovengenoemde inventarisatie aan de wethouder Kleijnen overhandigd.
In de tussentijd (juni 2007) heeft de heer Kennis nog getracht om in contact te komen met de voor Sibbe verantwoordelijke wijkagent(en), om de problematiek met hen te bespreken. Na drie weken werd telefonisch medegedeeld dat nog zou worden teruggebeld, hetgeen niet gebeurd is.
Parallel aan de inspanningen van de heer Kennis, heeft de heer R. Leenders diverse malen telefonisch en schriftelijk contact gehad met wethouder Kleijnen inzake zijn verontrusting over de verkeerssituatie in de Bergstraat en Sibbergrubbe. Zijn éérste uitvoerige ‘alarmkreet’ inclusief betaalbare en realistische suggesties richtte hij schriftelijk op 24 mei 2007 aan wethouder Kleijnen. De wethouder zegde destijds toe het schrijven binnen zijn afdeling te zullen bespreken en gaf kort daarna aan (snelheidsremmende)maatregelen te zullen treffen. Echter is er tot op de dag van vandaag, ook na diverse herinneringsberichten, nog géén enkele concrete actie ondernomen. Wel wist de wethouder zich keer op keer ergens achter te verschuilen. Voorbeelden hiervan zijn: nog niet geleverde straatjuweeltjes, het slechte weer, een naderend wielerevenement, zaken die de Dorpsraad nog met omwonenden zou afstemmen, etc., etc.
Na de rondgang door Sibbe met de (interim) Dorpsraad in februari van dit jaar, heeft de heer Kennis zijn eerder genoemde notitie op 18 februari 2008 nogmaals uitgereikt en besproken met de heer Kleijnen. De heer Kleijnen zegde bij die gelegenheid toe dat op korte termijn en in overleg met de Dorpsraad, snelheidsmetingen zouden plaatsvinden. De resultaten van deze metingen zouden onderwerp van bespreking zijn in een speciaal hiervoor te beleggen studieconferentie met de Politie Limburg-Zuid, Basiseenheid Valkenburg – Margraten. Ook nu tot op dit moment geen reactie.
In de periode van 4 tot 18 april 2008 hebben er inderdaad snelheidsmetingen plaatsgevonden. De stoutste verwachtingen werden hierbij overtroffen. We wisten natuurlijk uit eigen waarneming dat de maximum snelheid massaal werd overtreden, met uitschieters tot 86 km/h! Maar dat de omvang (het aantal) en de mate waarin zo enorm zouden zijn, hadden we niet kunnen vermoeden. En dat terwijl het plaatsen van en het registreren door de apparaten (één voor afdalend en één voor opgaand verkeer) alleen al, een preventieve en daardoor snelheidsremmende werking zal hebben. De dagelijkse werkelijkheid, zonder meting, is daarom nog ernstiger.
De resultaten van de snelheidsmetingen zien er als volgt uit:
Afdalend verkeer:
• 80 snelheidsovertredingen waarbij normaliter een rijbewijs wordt ingevorderd. (Dit op grond van een overtreding van de maximumsnelheid met ten minste 50 km/h of het dubbele van de toegestane snelheid.)
• De hoogst gemeten snelheid bedroeg 78 km/h.
• 162 snelheidsovertredingen waarbij er tussen de 50 en 59 km/h werd gereden.
• 85% van alle gemeten afgaande autobewegingen kende een gemiddelde snelheid van 41 km/h (V85).
Opgaand verkeer:
• 134 snelheidsovertredingen waarbij normaliter een rijbewijs wordt ingevorderd. (Dit op grond van een overtreding van de maximumsnelheid met ten minste 50 km/h of het dubbele van de toegestane snelheid.)
• De hoogst gemeten snelheid bedroeg 86 km/h.
• 144 snelheidsovertredingen waarbij er tussen de 50 en 59 km/h werd gereden.
• 85% van alle gemeten autobewegingen kende een gemiddelde snelheid van 44 km/h (V85).
In de hierboven opgesomde resultaten zijn snelheidsovertredingen tussen de 31 en 49 km/h buiten beschouwing gelaten. Bovendien is het werkelijke aantal overtredingen veel hoger aangezien er per geregistreerd uur waarop snelheidsmetingen zijn uitgevoerd, alleen de hoogst gereden snelheid per uur is weergegeven in het door de heer Van Eijsden van de Gemeente Valkenburg aan de Geul verstrekte overzicht.
Voor zowel afgaand alsmede opgaand verkeer geldt dat snelheidovertredingen op alle dagen van de week en tijdstippen van de dag zijn begaan. Gezien het groot aantal ernstige snelheidsovertredingen, ten minste 420 in twee weken tijd (met snelheden van 50 km/h en meer!) kan geen sprake meer zijn van incidentele overtredingen. Maar hebben we het over een structureel verkeersprobleem in een woonwijk dat om acute aandacht vraagt.
Nu zou u zich kunnen afvragen wat het verband is tussen overtreding van maximale snelheid en overlast die hierdoor zou ontstaan. Dat zullen we u uitleggen:
1. Langs de Bergstraat zijn niet overal trottoirs aanwezig en als ze er al zijn, zijn ze veelal te smal.
2. In dezelfde situatie wonen er, steeds meer, ouders met (kleine) kinderen, die niet kunnen vermoeden dat zij, zonder enige bescherming, langs een “stadsautoweg” wonen! Met alle risico’s voor onveilige situaties en ernstige ongelukken van dien. Dit geldt overigens ook voor (aangelijnde) huisdieren zoals honden en/of katten.
3. Hoe hoger de snelheid en hoe meer voertuigen, hoe hoger de uitstoot van CO2 en fijnstof; hetgeen zeer schadelijk is voor de gezondheid.
4. Op regelmatige tijden wordt men wreed gestoord als weer zo’n idioot met waanzinnige snelheid door de straat komt gereden. Je verwacht ieder moment een harde klap en alle chaos die hoort bij het met hoge snelheid uit de bocht vliegen of anderszins, van een motorvoertuig. In de nachtelijke uren duurt het vervolgens weer geruime tijd totdat men weer voldoende innerlijke rust heeft gevonden om de nachtrust voort te zetten. Maar de ergernis blijft!
5. Tevens veroorzaken (amateur)wielrenners, vooral in de weekenden, verkeersonveilige situaties doordat ze zich in de gedachte wanen deel te nemen aan een officiële wielercours en dat verkeersregels voor hen niet lijken te gelden. Onderschat hierbij niet de ernstige schade die ze zelf op kunnen lopen als ze ten val komen, maar ook lichamelijk en psychisch letsel dat aan omstanders kan worden aangebracht. Om over materiele schade aan andermans eigendommen nog maar te zwijgen.
6. Eveneens wordt in toenemende mate hinder ondervonden van de al dan niet georganiseerde grote groepen bestuurders van oldtimers, brommers, motoren, legervoertuigen, etc. die kort achter elkaar door de straat komen gereden. Denk hierbij zowel aan snelheids-, stank-, alsook geluidsoverlast.
7. Tot slot constateren bewoners een forse toename van het aantallen voertuigen die breder dan twee meter zijn en die, geheel terecht overigens, niet in grote delen van de Bergstraat en Sibbergrubbe mogen rijden. Denk hierbij vooral aan vrachtwagens, (lijn)bussen (nog net buiten dienst) en (landbouw)shovels.
Voor de bewoners van de Bergstraat is al deze overlast niet langer houtbaar. Derhalve komen wij als Bewonerscomité graag op korte termijn in gesprek met burgemeester Eurlings in zijn hoedanigheid als portefeuillehouder van Openbare Orde en Veiligheid en tevens met wethouder Kleijnen als portefeuillehouder van Verkeer en Vervoer. Dit om die maatregelen te bespreken die noodzakelijk zijn om de gesignaleerde overlast spoedig op te heffen.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen en termijn van zes weken tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bewonerscomité,
Harry M.T. Kennis, secretaris Raymond W.M. Leenders, voorzitter
Bewonerscomité
Bergstraat, Wóónstraat!
p/a Bergstraat 28
6301 AD Sibbe
Internet: www.sibbe.come2me.nl

← Vorig bericht

A.E.D. bij fysiopraktijk Valkenburg

Bezwaar tegen weghalen tegeltjes

Volgend bericht →

Plaats een reactie