Bewoners Wilhelminalaan, Emmalaan, Koninginneweg zijn kwaad

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Bewoners Wilhelminalaan, Emmalaan, Koninginneweg zijn kwaad

en de reactie hierop van het CDANegentien ondertekenaars hebben in een schrijven aan Marij Verheggen (CDA) hun kwaadheid verwoord over de beweringen van het CDA dat hun straten zouden “verpauperen”. “Voornoemde straten zien er over het algemeen keurig uit, de Plenkertstraat daargelaten” aldus briefschrijver F. Hoffman uit de Wilhelminalaan.
Het CDA schreef in een brief aan het College over verpaupering van deze buurt. “Op de onlangs gerenoveerde Koninginneweg en de Emmalaan valt niets aan te merken. In de Wilhelminalaan is geen leegstand, slecht onderhoud of enig ander teken van verpaupering te constateren”, aldus Hoffman.
Mw. Verheggen laat in een reactie weten dat het haar gaat om de verbetering van de buurt. Het opruimen en netjes houden van de buurt en tuinen van de bewoners.
“Het is het CDA een doorn in het oog dat er geen camera toezicht komt in het Halderpark. Het gebied moet schoner en veiliger worden”, zo liet raadslid Mary Verheggen weten aan Tv Valkenburg.
“Het gemeentebestuur moet meer voor deze buurt gaan doen”, aldus Marij Verheggen die telefonisch overleg heeft gehad met dhr. F. Hoffman waarbij beiden zeggen dat het “verpauperingsbeeld” bedoeld is voor, alleen, de Plenkertstraat.
Reactie van het CDA op haar eerdere brief over de verpaupering van diverse straten in Valkenburg

Genoemde brief heeft tot reacties geleid.

Enige bewoners van de buurt hebben zich ook schriftelijk tot ondergetekende gewend.

Als bewoners van de Koninginneweg, Emmalaan en Wilhelminalaan geven zij aan dat zij zich niet gelukkig voelen bij de confrontatie met de bedoelde berichtgeving, waarbij “hun” straat in een kwaad daglicht wordt gesteld. Zij wijzen hierbij o.a. op het feit dat onlangs enige straten gerenoveerd zijn.

Naar aanleiding van een telefoongesprek met enige betrokkenen, hecht ik er aan om duidelijk aan te geven dat het nooit mijn bedoeling is geweest om mensen te kwetsen of hun straat in een kwaad daglicht te plaatsen.

Overigens waren degenen die ik gesproken heb, het er unaniem over eens dat de inhoud van mijn brief volkomen terecht is voor het grootste deel van de Plenkertstraat.

Vanzelfsprekend ben ik het met de mensen eens, die stellen dat na de renovatie hun straten er keurig uitzien. Dit laat echter onverlet dat er toch een toename van problemen zijn in de buurt, zoals geschetst in mijn eerdergenoemde brief. En dat ik derhalve de verantwoordelijken van ons gemeentebestuur verzoek om serieus aandacht te gaan besteden aan de Plenkertstraat en omgeving, zowel ter voorkoming als ter bestrijding van ongewenste ontwikkelingen.

Hierbij verzoek ik U om deze aanvullende informatie te betrekken bij mijn genoemd schrijven van 16 oktober j.l.

Hoogachtend,

CDA-fractie Valkenburg a/d Geul, namens deze,

Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

Natuurwerkdag 4 november

Erkenning van het Streekmuseum in Valkenburg

Volgend bericht →