Bezwaar "Niks aan de Hand" tegen verleende bouwvergunning erker Fransche Molen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Bezwaar "Niks aan de Hand" tegen verleende bouwvergunning erker Fransche Molen

Volgens Niks aan de Hand, bron van ergernis voor veel ValkenburgersAan: de Raad en het College van B&W
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
BEZWAAR
Onderwerp: Kooiconstructie Fransche Molen.
Valkenburg aan de Geul, 24 mei 2007.
Geachte Raad, geacht College,
Zeer tot onze verbazing is door B&W aan bouwonderneming Van de Ven/Coppes vergunning verleend tot de (legalisatie van) de aanbouw van glazen kooiconstructie boven de Geul aan de uiterst waardevolle, monumentale Fransche Molen aan de Lindelaan.
Deze ongewenste aanbouw zal door vele Valkenburgers nog tot in lengte van jaren een grote ergernis zijn. Vooral de toch grote groep Valkenburgers die zich inzet voor het behoud van authentieke historische monumenten, het erfgoed der vaderen.
Onze verbazing gaat over in boosheid als er met dit besluit lijnrecht in gegaan wordt tegen het advies van de Rijksdienst Monumentenzorg, thans Rijksdienst Archeologie, Cultuur en Landschap.
De minister is, in zijn brief van 8 september 2006, van mening dat er vanuit het oogpunt van monumentenzorg bezwaren bestaan tegen de toevoeging van de erker. In mei 2007 adviseert de minister nogmaals negatief.
Motivering RACL.
Het molengebouw met de woning is in structurele zin nog als gaaf aan te duiden. De constatering van dat gegeven houdt in dat bij elke uitbreiding c.q. toevoeging de monumentenwaarden in het geding zijn. Gelet evenwel op de recent gerestaureerde woning is hier aan te geven dat de nieuwe toevoeging in functioneel opzicht niet als een noodzakelijke verbetering voor het woongenot gezien wordt. Derhalve wordt hier aan de erker geen wezenlijke functionele kwaliteit toegevoegd. Het thans voorliggende plan van de erker wordt dan ook gezien als een aantasting van de bestaande monumentwaarde van het molengebouw. Uitgaande van het bestaande gevelbeeld van de molen is de nieuwe erker een toevoeging die in omvang en uitvoering in architectonisch en in stedenbouwkundig opzicht wezensvreemd is voor het stadsbeeld. In het kader van het beschermde stadsgezicht is deze wijziging zonder meer een niet gewenste ontwikkeling en daarom af te wijzen.
Advies RACL.
Gelet op het bovenstaande bestaan er vanuit het oogpunt van monumentenzorg wel bezwaren tegen de uitvoering van het hierboven beoordeelde plan en adviseer ik u derhalve negatief.
Wij verwijzen naar het coalitieakkoord van dit college. “Het spreekt voor zich dat de instandhouding en het onderhoud van dit cultuurhistorisch erfgoed van eminent belang zijn voor het behoud van de bijzondere karakteristiek van de gemeente”.
Dit alles in ogenschouw nemend tekent de vereniging “Niks aan de Hand” bezwaar aan tegen het verlenen van de bouwvergunning. Aan de argumenten van de RACL hebben wij niets toe te voegen.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van
“Niks aan de Hand”,
H. Roelofs

← Vorig bericht

Opnieuw eikenprocessierups geconstateerd

Fractie IBGV houdt een vergadering in Valkenburg-Centrum

Volgend bericht →