Botsing raad en burgemeester over inspraak

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Botsing raad en burgemeester over inspraak

Over inspraak Brede School PolfermolenMaandagavond 19 maart 2007 ontstond ter elfder ure een heikele situatie. Doordat CDA fractievoorzitter Roger Huntjens, namens alle raadsfractie exclusief IBGV, een motie indiende waarin burgemeester Nuijtens strikte regels opgelegd kreeg om een verbeterd overlegklimaat te scheppen met Mooi Geulzicht en Platform Broekhem.
Een en ander vloeide voort uit de recente commissie ABA-vergadering van 1 maart j.l. “Een eenzijdige constatering van feiten. Een belangengroepering behoort niet bij ieder overleg aanwezig te zijn. Uitdrukkelijk zeg ik deze motie niet aan te nemen” beargumenteerde hij.
Huntjens probeerde de overwegingen te verduidelijken maar deze hadden geen effect op Nuijtens. “De motie is anders geformuleerd. Dan moet U de tekst aanpassen”. Dat gebeurde niet.
Huntjens (CDA) en van Melsen (AB) legden uit “dat Mooi Geulzicht en Platform Broekhem niet in de stuurgroep zitting nemen maar alleen in de communicatie werkgroep. Daarmee aangevend dat beleid en verantwoordelijkheid alleen in de stuurgroep thuis hoort”.
Met deze toezegging plus een nadere bepaling van de positie van alle belangengroeperingen, was de kou uit de lucht.
Dit is de letterlijke tekst van de CDA motie,met uitzondering van IBGV, raadsbreed gesteund:
MOTIE – inspraak Brede School Campus Polfermolen
De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 19 maart 2007,
In aanmerking nemende dat:
Het College van Burgemeester en Wethouders namens de gemeenteraad Valkenburg aan de Geul in voorbereiding heeft de uitvoering van het raadsbesluit tot invulling van de Geulhallocatie van 07 november 2006;
De gemeenteraad in betreffend besluit akkoord is gegaan met het verder onderzoeken van de mogelijkheden van het realiseren van de Campus Polfermolen (Brede School) op de Geulhallocatie, dit onder enkele nader gestelde randvoorwaarden en financiële kaders
– Overwegende:
Dat in het algemeen alle politieke partijen in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul de mening zijn toegedaan dat bij grootschalige projecten van deze omvang in een vroegtijdig stadium de communicatie en inspraak met direct omwonenden en belangenorganisaties (vroeg )tijdig, optimaal en transparant moet plaatsvinden in een klimaat van onderling vertrouwen tussen partijen over en weer;
Dat de gemeenteraad en in het bijzonder de commissie CSWO op 26 februari 2007 via het spreekrecht van de heer Kleijnen van Belangenvereniging Mooi Geulzicht heeft vernomen, dat door omwonenden teleurstelling en bezorgdheid is uitgesproken over het tot op heden door hun ervaren en doorlopen inspraak- en communicatietraject. Een ervaring die in hun optiek niet bijdraagt aan eerder bedoeld klimaat van vertrouwen over en weer;
Dat in diezelfde commissie CSWO maar eveneens in de commissie ABA alsmede het aansluitend Presidium van 1 maart 2007 over dit spreekrecht door diverse politieke partijen het debat is gevoerd met de voorzitter van de gemeenteraad, tevens portefeuillehouder van het project Campus Polfermolen;
Dat in deze debatten door diverse politieke partijen aan de portefeuillehouder een voorstel tot invulling van het inspraaktraject voor direct omwonenden vertegenwoordigd in Belangenvereniging Mooi Geulzicht en Platform Broekhem is voorgelegd. Waarbij de portefeuillehouder is gevraagd om voorgesteld inspraaktraject uit te werken en vervolgens in te voeren in de werkgroep coordinatie en communicatie.
Dat de diverse fracties in de gemeenteraad, gehoord de portefeuillehouder namens de gemeente en Belangenvereniging Mooi Geulzicht namens de omwonenden en kennende de uitkomsten van het gevoerde debat, hun verontrusting uitspreken over een effectief verder verloop van het huidige inspraak- en communicatietraject.
En draagt derhalve het College van Burgemeester en Wethouders op:
-In de geest en naar inhoud van het door diverse fracties voorgestelde en ondersteunde stappenplan in de commissie ABA van 1 maart 2007 uit te werken:
-Een concreet en gefaseerd inspraak- en communicatieplan, gebaseerd op mijlpalen gekoppeld aan beslismomenten, uit te werken en in te voeren in de werkgroep communicatie en coordinatie. Zulks op een manier dat niet alle vraagstukken in één keer beantwoord moeten worden, maar in een logische
volgorde na elkaar en als zodanig in de werkgroep communicatie en coordinatie aan de orde te Iaten komen;
-De Raad uiterlijk in de raadsadviescommissie ABA van 5 april 2007, actief melding te doen van en inzage te verstrekken in het voorgestane communicatie- en inspraaktraject met nadrukkelijke vermelding van bedoelde mijlpalen en dito inspraak- en beslismomenten en;
-Dit plan tevens te gebruiken om met de Raad afspraken te maken op welke wijze en wanneer zij in het besluitvormingstraject wordt opgenomen en;
Tot slot strikt te handelen naar de uitgangspunten en afspraken van bedoeld plan en nader vast te stellen besluitvormingstraject.
Hieronder leest u de stemverklaring van de fractie I.B.G.V.
Motie CamRus Brede school Plenkertstraat.
Stemverklaring:
De fractie IBGV is van mening dat de nu voorliggende motie teveel is toegeschreven naar de Belangengroepering Mooi Geulzicht.
Als uitgangspunt op zich nog niet zo’n probleem, daar MG uiteindelijk wel de zaak op de agenda heeft geplaatst.
Principieel zijn wij van mening dat in de nu voorliggende motie de dorpsraden,
adviesraden en andere belangengroeperingen dan welomwonenden te weinig recht wordt gedaan en kunnen daarom niet instemmen met deze motie.
Daarnaast vinden wij het jammer dat de verschillende fracties een wijzigingsvoorstel van de IBGV-fractie om de motie een neutraler karakter te geven en meer toe te schrijven naar alle grootschalige projecten binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering geen steun kon vinden.
Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2007

← Vorig bericht

Géén gratis parkeren tijdens koopavonden

Benefiet concert cafe zaal 't Vöske

Volgend bericht →