Bouwstijl moet passen bij omgeving

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Bouwstijl moet passen bij omgeving

Geldt voor hotel en uitbouw flatValkenburg a/d Geul, 28 juli 2008.
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Betreft: verkoop gronden centrum.
Geacht College,
Graag wil ik, als reactie op uw brief van 16 juli 2008, namens de fractieleden van Algemeen Belang de wensen en bedenkingen betreffende de verkoop van gronden in het centrum aan u kenbaar maken.
Ik beperk me tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en laat het aan het college om er voor te zorgen dat deze voldoende worden geborgd in de ontwerp-koopovereenkomst. Onze wensen en bedenkingen zijn al eerder aan de orde geweest bij de behandeling van de kaderstellende nota’s over de “agenda Valkenburg”; ik verwijs dan ook naar de verslaglegging hiervan. Voor de te verkopen gronden in het nu bedoelde gebied willen we enkele punten extra benadrukken.
In eerdere presentaties refereerde het college aan het concept (vijfsterren hotel) en ook de bouwstijl van hotel “de Witte Lelie” in Antwerpen. Wij verwachten beiden dan ook terug te zien in de uiteindelijke realisatie van het nieuw te bouwen hotel.
Wij wensen dat de bouwstijl van het nieuw te realiseren hotel passend is in de directe historische omgeving van Valkenburg centrum. In een eerdere presentatie is door het college gerefereerd aan een beeldvorm in de lijn van De Witte Lelie Antwerpen. Hoewel die bouwstijl ons zeker passend lijkt, wensen wij voor de beeldvorm van het nieuwe Valkenburgse hotel tevens het oude stadhuis en het Spaans Leenhof als referentiekader aangeven. Deze bouwstijl zal volgens ons op architectonisch gebied een verrijking zijn voor het historische centrum, zeker indien er mogelijk trapgevels en mergellagen in worden verwerkt. Bij de verlenging van de flat aan de dr. Erensstraat, verwachten wij dat er straks een gebouw komt dat goed aansluit bij de omgeving, beter dan dat het huidige complex dat nu doet.
Wij wensen verder dat het verkoopcontract er in voorziet dat de gemeente gevrijwaard blijft van mogelijke schadeclaims van de koper, dit indien de bouw om welke reden dan ook vertraging oploopt of wellicht niet doorgaat als gevolg van te doorlopen procedures.
Wij verwachten dat het college er op let dat het verkoopcontract zodanig wordt ingericht dat er rekening wordt gehouden met onze wensen.
Wellicht ten overvloede willen wij er op wijzen dat dit de eerste stap is in de realisatie van het nieuwe centrum. Binnen onze fractie hebben we hiervan hoge verwachtingen, waarbij we het concept en beeldvorm van nieuwbouw belangrijk vinden. Indien het door ons geschetste concept en of beeldvorm niet overeenkomt met de voorliggende plannen wensen wij hiervan dan ook onmiddellijk in kennis te worden gesteld.
Uw college heeft er meerdere malen op gewezen dat de doorlooptijd van beslismomenten kort dient te zijn om investeerders te behouden. Gezien de weerstand die er tegen de plannen is, mogen we hier enige vertraging verwachten. De brief die we als Raad van Austen Thewessen advocaten inzake de Maatschap Kolster-Smeets mochten ontvangen wijst ook in deze richting. Wij vinden dat het college er alles aan moet doen om de investeerder voor Valkenburg te behouden. Hoewel dit kan afschrikken vinden we dat de tegenstand jegens de plannen wel duidelijk met hem moet worden gecommuniceerd. Van het college verwachten wij dat er wordt geïnvesteerd in overleg met de direct belanghebbende omwoners. Indien nodig, moet het college tijdig alternatieven ontwikkelen om de realisatie van het hotel toch te kunnen laten doorgaan.
Namens de leden van de fractie Algemeen Belang,
Charles van Melsen,
fractievoorzitter.

← Vorig bericht

Wel op een serieuze manier

Veranderingen in Valkenburg-C 2

Volgend bericht →