Brief aan de Raad inzake schadeclaim Schoonbronstraat

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Brief aan de Raad inzake schadeclaim Schoonbronstraat

Stand van zaken schadeclaim Schoonbronstraat in Schin op GeulInfobulletin
Valkenburg aan de Geul, 22 augustus 2006
Betreft: Stand van zaken schadeclaim Schoonbronstraat
Registratienummer: 06-08
Aan de raad,
In de Programmabegroting 2006-2009 staat onder ‘Aansprakelijkheidsrisico’ het volgende vermeld: “Medio 2004 heeft een firma uit Sittard een schadeclaim ingediend van ongeveer €400.000,-. Die claim heeft betrekking op de aanleg van de riolering in de omgeving van de Schoonbronstraat.”. Deze claim heeft geleid tot een verzoek om arbitrage. Door middel van dit bulletin wil ik u nader informeren.
Op 12 juli 2001 heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden van het bestek VAL01060 ‘Riolering omgeving Schoonbronstraat’. De laagste inschrijving werd gedaan door BAM NBM Infra te Sittard voor een bedrag van €540.000,-. Op 10 december 2001 heeft de raad de benodigde kredieten beschikbaar gesteld. Bij brief van 12 december 2001 heeft de gemeente BAM NBM Infra opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, in concreto het vervangen van diverse rioleringen met toebehoren in de omgeving van de Schoonbronstraat en het herinrichten van de Schoonbronstraat zelf. Begin 2002 zijn de werkzaamheden opgestart. De (formele besteks-) directievoering en het dagelijkse toezicht werden daarbij verzorgd door het ingenieursbureau Kragten Civiele Techniek uit Herten, welk bureau zowel de werkzaamheden heeft voorbereid als het bestek opgesteld. Met Kragten Civiele Techniek was voor de directievoering en het dagelijkse toezicht een vaste prijs overeengekomen, te weten een bedrag van €80.402,.
Begin 2002 is het werk gestart. Verschil van mening tussen directie en aannemer over de interpretatie van besteksbepalingen, aangeleverde gegevens en uitvoeringsbevindingen hebben geleid tot een halsstarrige verstandhouding. De uitvoering van het werk is uitermate problematische verlopen, terwijl gestelde termijnen fors zijn overschreden. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden wel formeel tot genoegen van de directie afgerond en opgeleverd.
Reeds tijdens de uitvoering van de werkzaamheden werd duidelijk dat zowel BAM NBM Infra als Kragten Civiele Techniek zich geplaatst zagen voor extra kosten. Beide bedrijven waren, om hun moverende redenen, van mening, dat deze extra kosten voor rekening van de opdrachtgever, in concreto de gemeente Valkenburg aan de Geul, zouden moeten komen. De gemeente heeft steevast alle claims afgewezen. BAM NBM Infra claimt uiteindelijk een extra bedrag van ruim €400.000,- . De oorspronkelijke opdracht omvatte een bedrag van €540.000,-. Kragten Civiele Techniek brengt ruim €80.000,- extra in rekening, boven de oorspronkelijke €80.402,-.
Deze extra kosten staan in geen enkele verhouding tot de omvang van de oorspronkelijke opdracht. Aangezien de gemeente beide claims op inhoudelijke gronden afwijst, is nimmer tot betaling overgegaan, met uitzondering van een deel-betaling onder voorwaarden aan Kragten Civiele Techniek.
Inmiddels heeft het afwijzen van de financiële claims geleid tot het aanspannen van een arbitrage door BAM NBM Infra bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw te Utrecht. Het aanspannen van de arbitrage is voor de gemeente reden geweest het behartigen van de gemeentelijke belangen over te dragen aan het gespecialiseerde advocatenkantoor Holla Poelman Advocaten te ’s-Hertogenbosch. Verwacht wordt dat ook Kragten Civiele Techniek een arbitrageprocedure zal opstarten. Ook in dat geval zal Holla Poelman Advocaten namens de gemeente het verweer voeren. De mondelinge behandeling van het geschil (BAM versus Gemeente) door de Raad van Arbitrage voor de Bouw zal plaatsvinden op 4 oktober 2006.
Ik hoop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Drs. C.A.C.M. Nuijtens,
Burgemeester

← Vorig bericht

Jos Vaessen Memorial

Riolering centrum: geen vernauwing

Volgend bericht →