CDA vragen over afbraak speeltuintje in Broekhem-Zuid

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » CDA vragen over afbraak speeltuintje in Broekhem-Zuid

Zoals bekend zijn enige ouders onlangs een handtekeningenactie gestart ter behoud van de speelplek voor hun kinderen aan de Prinses Christinalaan / Van Heinsberglaan in Broekhem-Zuid. Dit onder de kinderen zo populaire speeltuintje wordt langzaam maar zeker ontmanteld, terwijl er tot op heden niets voor in de plaats komt.

Volgens de informatie die woningstichting Wonen Zuid aan de ouders verstrekte, zal het speeltuintje binnen afzienbare tijd geheel verdwijnen. De CDA-fractie acht het “van de zotte” dat dit zeer gewaardeerd en veel gebruikt speeltuintje in deze kinderrijke buurt zomaar verdwijnt.

Wij zijn dan ook heel blij met dit “burgerinitiatief” van de wijk Broekhem-Zuid en willen dit hierbij van harte ondersteunen.

Daarnaast willen wij U de volgende vragen stellen:

Vraag 1:

De CDA-fractie is van mening dat het aanwezig zijn van een goede speelvoorziening in een kinderrijke buurt als Broekhem-Zuid geheel in overeenstemming is met het beleid van onze gemeente. Mede gezien de brief van enige ouders, waarin gesteld wordt dat U, ondanks de contacten met Wonen Zuid, alles maar op zijn beloop laat en de huidige speelplek alleen maar achteruit gaat, vragen wij ons af of het gemeentelijke beleid in deze is veranderd?

Vraag 2:

Sinds wanneer en via welke bronnen bent U op de hoogte van het achteruitgaan van het speeltuintje en dat uiteindelijk zal leiden tot de ontmanteling van deze unieke kinderspeelplek?

Vraag 3:

Wat is de inhoud van Uw contact met woningstichting Wonen Zuid aangaande de onderhavige problematiek?

Vraag 4:

Zoals U middels de brief van enige ouders en de bijgaande handtekeningenlijst kunt zien, zijn 332 inwoners van Broekhem-Zuid van mening dat de kinderen een speelvoorziening in de wijk behoeven. Gaat U dit “burgerinitiatief” positief oppakken en zo ja, op welke wijze?

Vraag 5:

Indien de huidige speelplek om wat voor reden dan ook zal verdwijnen, bent U dan bereid om, in goed overleg met de ouders en de buurt, eventueel in samenwerking met Wonen Zuid op een van de groenstroken in Broekhem-Zuid een nieuw speeltuintje te realiseren?

De CDA-fractie zal de problematiek rondom dit speeltuintje in de eerstvolgende commissievergadering op 9 oktober a.s. aan de orde stellen, teneinde van de verantwoordelijk wethouder te kunnen vernemen wat de stand van zaken is. Daarnaast willen wij het presidium verzoeken om te bekijken wanneer dit onderwerp officieel geagendeerd kan worden.

Hoogachtend,

CDA-fractie Valkenburg a/d Geul,

namens deze,

Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

Pastoor Cuijpers verlaat Schin op Geul

Ouders schrijven brief over speeltuin in Broekhem Zuid

Volgend bericht →