CDA wil goede opvang ex-gedetineerden

Voorpagina » Nieuws » Politiek » CDA wil goede opvang ex-gedetineerden

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Valkenburg aan de Geul

Berg en Terblijt, 4 augustus 2006

Betreft: vragen artikel 41 RvO inzake nazorg ex-gedetineerden.

Geacht College,

Naar aanleiding van een artikel in het VNG-Magazine d.d. 28 juli 2006 met als kop: “Nog geen afspraken over nazorg ex-gedetineerden”, stelt de CDA-fractie U hierbij enige vragen.

De minister van Justitie heeft in december 2005 alle gemeenten een brief gestuurd waarin hij hen erop wijst dat de nazorg van ex-gedetineerden hun taak is.

Er bestaan reeds afspraken over de nazorg van ex-gedetineerde veelplegers in 31 gemeenten die onder het grotestedenbeleid vallen. Die gemeenten ontvangen daar deels financiële compensatie voor.

De CDA-fractie is van mening dat een goede nazorg en begeleiding, dicht bij de klant, van groot belang is voor een snelle reïntegratie. Als deze zorgtaak toch bij de gemeenten komt te liggen, dient de gemeente tijdig te werken aan een adequate invulling ten behoeve van deze inwoners.

Vraag 1:

Bent U bekend met de afspraken inzake de nazorg van ex-gedetineerden die het ministerie van Justitie heeft gemaakt met de gemeenten die onder het grotestedenbeleid vallen?

Vraag 2:

Wat is de inhoud in de grote steden van bedoelde nazorg?

Vraag 3:

Wordt de gemeente momenteel geïnformeerd als er mensen uit detentie ontslagen worden en terugkeren naar hun woning in Valkenburg a/d Geul?

Vraag 4:

Hoeveel inwoners werden in het afgelopen jaar, eventueel naar schatting, uit detentie ontslagen?

Vraag 5:

Doet de genoemde groep personen meestal een beroep op onze dienst sociale zaken en zo ja, waarvoor?

Vraag 6:

Is er over deze nieuwe taak, die zeer waarschijnlijk aan de gemeenten wordt toebedeeld, al overleg met andere gemeenten, ten einde samenwerking op dit vlak voor te bereiden? Zo neen, bent U dan daartoe bereid?

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

CDA-fractie Valkenburg a/d Geul, namens deze,

Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

Nazomeren op 7e Brand Revival Night

Valkenburgse Boys kantine weg ?

Volgend bericht →