Centrumplan komt in stroomversnelling.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Centrumplan komt in stroomversnelling.

Nieuwe verkeersstructuur klaar.De resterende weken tot het einde van dit jaar zal samen met de inwoners, ondernemers en andere belangengroeperingen intensief oerleg gepleegd worden voor een verdere invulling van alle deelplannen. "De kaders van de raad worden nu gedefinieerd. We gaan de nodige afspraken maken en spelregels opstellen om tot resultaat te komen", zei burgemeester Martin Eurlings.

Dinsdag heeft het College besloten om het planontwerp voor de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum te gunnen aan Plangroep Heggen/Movares.

"Dit bedrijf heeft het beste plan ingediend voor een prijs die minder is dan begroot", zei een verheugde Eurlings. De Plangroep Heggen/Movares kiest voor kwaliteit en heeft dit al bewezen door de aanleg van het Casinopleintje en het Stationsplein.

Dit bedrijf gaat, samen met diverse adviesgroepen en inwoners en ondernemers, aan de slag om de stoepen en wegen aan te kleden. Veel is al duidelijk door eerder overleg met inwoners en ondernemers over moderne verlichting en het terrasbeleid. Voor eind 2010 worden voor vele zaken voor de betrokken inwoners helder en duidelijk.

Het College schenkt aandacht aan de wijze waarop, waarover en wanneer de komende maanden gecommuniceerd zal gaan worden. Vanaf september wordt met belanghebbenden en een adviescommissie overleg gevoerd over de inrichting van het centrum.

Donderdag 23 september volgt een presentatie hierover. In oktober worden de eerste schetsen door Heggen/Movares uitgewerkt die in december klaar zijn. Volgend jaar rond deze tijd start de sloop van het oude winkelcentrum. "We gaan aan de slag", zegt Eurlings.

Hieronder leest u de planneing voor de komende maanden. De tekst is afkomstig van een presentatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Proces
Agenda komende maanden
Wat is er de afgelopen maanden gebeurd:
• Samenwerkingsovereenkomst met Hurks volledig passend binnen kaders raad
• Ontwerp bestemmingsplan
• Archeologisch onderzoek Geulpoort
• Casinopleintje opgeleverd
• Gestart met realisatie Stationsgebied en Wilhelminalaan
• Croix de Bourgogne in procedure
• Verkeerscirculatieplan samen met belanghebbenden uitgewerkt
• Schetsontwerp Th. Dorrenplein samen met ondernemers vormgegeven
• Beeldkwaliteitplan samen met betrokkenen uitgewerkt en in concept gereed
Agenda komende maanden:
Wat staat er de komende periode op de rol:
• Met de bewoners en ondernemers van de Pieterstraat om tafel (20 sept)
• Informatiebijeenkomsten met de raad (eind sept)
• Het bestemmingsplan definitief maken voor vaststelling door de raad (sept/okt)
• Instellen brancheadviescommissie door Hurks
• Ontwerpen en tijdelijke locaties winkels met ondernemers uitwerken door
Hurks
• Aanscherpen rol adviescommissie
• Opstarten overleg Hurks-ondernemers-gemeente
• Concretiseren historisch centrum met ondernemers
Verder gaan we aan de slag met
• Het ontwerpen van de openbare ruimte
• De definitieve verkeersstructuur
• Het vervolgtraject voor de Geulpoort

Ontwerpen openbare ruimte
Europese aanbesteding
– Valkenburg is “hot”:
– 18 geïnteresseerden voor ontwerp centrumplan

Selectiefase:
– Van 18 naar 5 kandidaten per perceel

Gunningfase:
– Uiteindelijke keuze voor de combinatie Plangroep Heggen/Movares
Ontwerpen openbare ruimte
Plangroep Heggen / Movares
Referenties in Valkenburg aan de Geul:
• Stationsomgeving (Movares);
• Casinoplein (Plangroep Heggen);
• Wilhelminalaan (Plangroep Heggen);
• 1e schetsontwerp Th. Dorrenplein (Plangroep Heggen).
Ontwerpen openbare ruimte
Vraag gemeente Valkenburg aan de Geul
Vertalen visies en uitgangspunten van:
• Stadsarchitect Wiel Arets (stedenbouwkundige visie);
• Wolterinck (gevels en terrassen, straatmeubilair);
naar praktische ontwerpen van de openbare ruimte en vooral met oog en
oor voor wensen vanuit de gebruikers van deze openbare ruimte
(bewoners, ondernemers, recreanten).
Ontwerpen openbare ruimte
Aanpak
• Start werkzaamheden Plangroep Heggen / Movares: wk 35.
• Eerst verzamelen uitgangspunten (inventarisatiefase) en verder uitwerken
planning / plan van aanpak.
• In overleg met belanghebbenden en adviescommissie (vanaf sept.);
• 23 september 2010: presentatie aanpak en visie verdere
ontwerpuitwerking.
• Oktober 2010: Eerste schetsontwerpen gereed.
• December 2010: Definitieve ontwerpen gereed.
• Uitvoering plannen tussen 2011 en 2013.
Verkeersstructuur
De aanpak
• Uitwerken / vertalen uitgangspunten beleidskaders (Mobiliteitsplan,
Retailstructuurvisie) en raadsbesluit 2009 naar hoofdlijnen;
• Bespreken hoofdlijnen met belanghebbenden plangebied
(4-tal inloopsessies, vele 1 op 1 gesprekken op afspraak, hulpdiensten,
Fietsersbond);
• Opstellen 1e conceptnota Verkeersstructuur
(maart 2010 vastgesteld door B&W);
• Conceptnota verzonden aan belangengroeperingen en vervolgens
besproken met deze belangengroeperingen;
• Aanpassingen nota en vaststelling 2e concept.
• Algemene publicatie tweede concept op website (vanaf vandaag);
• Inloopsessie uitgebreidere plangebied (wk 39 of 40);
• Verwerken reacties naar definitieve nota (oktober 2010);
• Definitieve nota zal per onderdeel omgezet worden in verkeersbesluiten
(met bezwaarmogelijkheden).
• Fasering daarvan afstemmen op reconstructie openbare ruimte.

Afbeelding Hurks Vastgoed © 2010

← Vorig bericht

Uitzending gemist?

Over Tv Valkenburg.

Volgend bericht →