College onderzoekt afschaffing van de hondenbelasting

|
, ,

Aan het einde van de marathonvergadering over de begroting van volgend jaar werd nog overlegd en gestemd over een aantal moties die door de diverse fracties werden ingediend. Hieronder leest u over welk onderwerp zo’n motie werd ingediend en wat er mee gebeurde.

Afschaffing hondenbelasting in onderzoek
Het college van B&W gaat onderzoeken of deze belasting afgeschaft kan worden. De gemeente ontvangt
€ 90.000,- aan belastinggeld. Veel gemeentes hebben deze belasting al afgeschaft. Een motie van de VVD en VSP voor de afschaffing is door de beide fracties ingetrokken vanwege de toezegging van een nader onderzoek door het college van B&W.

Twee uur gratis parkeren
Een motie van VSP om de eerste twee uur gratis parkeren in het centrum aan te bieden, is door diezelfde partij weer ingetrokken. Wethouder Bisschops legde uit dat het voorstel technisch te ingewikkeld is om uit te voeren.

Herbestemming
Een motie om oude bedrijfsgebouwen zoals hotels een andere bestemming te geven zodat er wooneenheden in de bestaande gebouwen gerealiseerd kunnen worden, werd door het college van B&W ontraden. De indieners VVD en VSP hadden dit vóór het einde van dit jaar geregeld willen hebben. “Dat gaat niet lukken,” aldus het antwoord van burgemeester Schrijen. De motie is aangehouden.

Vakantieappartementen
De VVD-fractie diende een motie in om de exploitatie van vakantieappartementen in het centrum van Valkenburg om te zetten in een regeling waarin dit van geval tot geval wordt beoordeeld. De verkoop van gebouwen aan derden die er zelf niet in gaan wonen, maar de ruimtes verhuren als B&B of vakantiewoning, was reden voor de VVD om hier paal en perk aan te stellen. Ook vanwege de overlast die zulke constructies veroorzaken. Dit speelt niet alleen in het centrum maar ook in Schin op Geul. Deze motie werd met een stem voor en 12 tegen verworpen.

Tijdschema
Het opstellen van een tijdschema waarin duidelijk een planning voor het uitbrengen van raadsinformatiebrieven (zgn. RIB’s, red.) gevolgd kan worden, is door VSP en VVD aangehouden. VVD en VSP geven aan dat zij niet meer verrast willen worden door het op het laatste moment toevoegen of intrekken van deze raadsinformatiebulletins. Dat zou beter ingepland kunnen worden. Het college van B&W wil het voorstel in het presidium (gremium van fractievoorzitters en college/top ambtenaren, red.) binnenkort bespreken. Meer details kunt u via de gemeentelijke website lezen en beluisteren.
Klik daarvoor hier.

← Vorig bericht

Misschien kwijtschelding lokale lasten voor bedrijven en burgers

Programma’s vanaf 15 november

Volgend bericht →