College beantwoordt vragen over drempel Bosstraat

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » College beantwoordt vragen over drempel Bosstraat

Transperant
11 april 2006 2 Q APR
Betreft: Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde inzake drempel Bosstraat.
Uw nummer: 6104/06. Ons nummer: 1304.
Behandeld door: M. Mommers.
Geachte heer Leenders,
In uw brief van 5 april schrijft u ons over het feit dat de drempel ter hoogte van de kruising Bosstraat -Aan de Krombunder opnieuw is aangelegd en voorzien is van klinkers.
Al direct nadat de drempel klaar was, kwamen bij ons telefoontjes binnen over auto’s die met de onderkant de drempel raakten. Dit was ook duidelijk zichtbaar door het aantal beschadigingen in de tegels.
Om aan te geven of de drempel te hoog was, dienen we eerst een en ander toe te lichten.
De drempel is uitgevoerd als een zogenaamde inritconstructie. Een inritconstructie geeft het duidelijke begin / einde aan van de 30 km zone. Zo een inritconstructie mag wettelijk gezien alleen uitgevoerd worden met inritblokken. Deze blokken zijn prefab elementen. Dit wil zeggen dat de hoogte ervan niet gewijzigd kan worden. Het enige dat de aannemer aangerekend kan worden is dat de tegels 1 a 2 centimeter zicht gekregen hebben. Dit betekent dat de tegels hoger aangebracht
zijn dan de inritblokken zelf. Dit is overigens gebruikelijk binnen de wegenbouw.
Verder speelt er mee dat komende vanaf de Valkenberg de weg een beetje naar beneden duikt, in combinatie met een afremmende beweging van de auto, kan het zijn dat de voorkant van de auto de grond raakt.
Om geen schadeclaims te krijgen, hebben wij in overleg met aannemer besloten om de drempel opnieuwaan te leggen en gelijktijdig de tegels te vervangen door klinkers. Dit laatste is wel een les voor de toekomst om plateaus niet meer uit voeren in tegels. Vooral het vrachtverkeer wringt de tegels kapot. De aannemer heeft binnen zijn werkzaamheden en kosten de aanleg van de inritblokken meegenomen en de gemeente Valkenburg aan de Geul de kosten voor het vervangen van de tegels door klinkers, circa € 1.000, .exclusief BTW .
Tot slot willen wij aangeven dat het project reconstructie Parallelweg grotendeels afgerond is.-Er zijn echter nog een aantal restpunten die de aannemer (op zijn kosten) moet herstellen. Zo dient bijvoorbeeld een gedeelte van de Parallelweg tussen de Roevoetstraat en de Jos Maenenstraat opnieuw geasfalteerd te worden.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

College wil ook integriteitstoets

Dartstoernooi Parkstad Open

Volgend bericht →