Commissievergadering ontaardde in een Poolse landdag

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Commissievergadering ontaardde in een Poolse landdag

Lees de ingezonden brieven over de commissievergaderingWat zou moeten leiden tot Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) werd door de leden in 2 uur gemaakt tot een Streekgebonden Oeverloos Bla-bla (SOB) over punt 6,7, en 8 van de agenda, gemaakt tot 8,7 en 6 waarvan 7 en 8 weer mochten worden samengevoegd.
Aan de orde was het bestemmingsplan “Kern en Centrum Valkenburg”. Met de Kern had men geen problemen maar met het Centrum des te meer.
Iedereen wilde er wat over te zeggen hebben, niemand wist er het fijne van en wethouder Kleijnen wilde er niets over zeggen. Maar je moet je toch profileren in de Raadszaal.
Uiteindelijk wist na 2 uur “praten” nauwelijks iemand nog waar het over ging, of waar hij het over wilde hebben, wat men zelfs nog ruiterlijk toegaf ook.
Vervolgens werd het item doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.
Foto’s Hein Reuters, Tv Valkenburg © 2007
Ingezonden brief van Jo Simons, woordvoerder fraktie PvdA/D66

De Cie-vergadering SOB van 13 juni verliep, zoals door TV Valkenburg gemeld, totaal chaotisch. Mijns inziens lag dat niet op de eerste plaats aan het gebrek aan kennis van de Cie leden, noch aan een gemis aan vergaderdisciplne van hun kant.

Mijn waarneming is dat:

1. De plaatsvervangend voorzitter geen leiding gaf aan de vergadering. Zo gaf hij aanvankelijk gehoor aan mijn verzoek om in stemming te brengen of het agendapunt over de uitgangspunten van het Bestemmingsplan Kern Valkenburg zou moeten worden opgeschoven.

Maar vervolgens stond hij allerlei interrupties toe waardoor die peiling verzandde. Daardoor wist niemand meer wat nu eigenlijk aan de orde was.

2. Een nog grotere oorzaak van de chaos was dat wethouder Kleijnen weliswaar zijn taak weer hervat heeft, maar stelselmatig de beantwoording overlaat aan de ambtenaren, waardoor hij zelf buiten schot blijft. Natuurlijk mag hij zich laten adviseren door zijn ambtenaren. Maar tijdens de vergadering is hij de persoon die het beleid moet verduidelijken.

Of dit optreden te wijten is aan onkunde of aan onwil kan en wil ik niet beoordelen.

In elk geval zou het hem sieren volledig verantwoording te nemen voor door het College geformuleerde voorstellen. Dat zou de taak van de voorzitter ook verlichten en de duidelijkheid naar de burger bevorderen.

Reaktie van Jef Kleijnen (SP)

Betreft: ingezonden brief n.a.v. ingezonden brief Jo Simons burgerlid raadsadviescommissie SOB die geplaatst is op uw kabelkrant 16 juni 2007.

Geachte redactie,

Ik zou u willen verzoeken onderstaande brief die ik op persoonlijke titel schrijf te plaatsen op uw kabelkrant. Bij voorbaat dank.

Dat de chaos van de raadsadviescommissie SOB d.d. 12 juni 2007 grotendeels aan mij zou liggen zoals gesteld wordt door Dhr. Jo Simons raakt kant nog wal. Primaire doelstelling van een raadsadviescommissie is dat met name technische vragen gesteld kunnen worden door de raadsleden die zitting hebben in zo’n commissie, alsook de burgerleden die door de diverse politieke partijen vertegenwoordigt in de gemeenteraad zijn aangewezen. Deze burgerleden zitten er vanwege het feit dat zij bepaalde deskundigheid in huis hebben m.b.t. de onderwerpen die in zo’n commissie aan bod komen. Zij mogen in een commissie ook het woord voeren. Een wethouder mag zich laten bijstaan door een ambtenaar die deskundig is over een onderwerp wat tijdens een commissie aan de orde komt. Tijdens de commissie SOB heb ik alle vragen die met bestuurlijk beleid te maken hebben beantwoord. Technische vragen die niks met beleid te maken hebben zijn beantwoord door een ambtenaar. Dit is de normaalste zaak van de wereld en wordt al jarenlang toegepast binnen onze gemeente.

Ik ben zelf toen ik 8 jaar raadslid was in alle raadsadviescommissies vertegenwoordigt geweest en al die tijd is deze werkwijze zo toegepast. Een wethouder hoeft en kan niet altijd alles weten. In een raadsadviescommissie worden normaliter geen besluiten genomen. Het behoort eigenlijk tot de voorbereiding van een raadsvergadering waar wel besluiten worden genomen. Daar moet de portefeuillehouder de dan nog (eventuele) openstaande vragen beantwoorden zonder dat hij bijgestaan wordt door een ambtenaar.

De chaos die ontstaan is tijdens de raadsadviescommissie had grotendeels te maken met het agendapunt: uitgangspuntennotie bestemmingsplan kern Valkenburg. Een aantal commissieleden probeerde informatie bij mij in te winnen m.b.t. de centrumplannen. Deze informatie heb ik conform het uitgangspunt van het college van B & W niet verstrekt, vanwege het feit dat er in eerste instantie gekeken wordt naar de economische haalbaarheid van dit plan.

Dhr. Jo Simons behoort dit alles te weten. Maar hij probeert mij steeds opnieuw in een valkuil te lokken. Iets waar ik helaas voor hem niet intrap. En wat krijg je dan. Ja, juist. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zodoende heeft Dhr. Jo Simons middels zijn ingezonden brief mij in een slecht daglicht proberen te stellen. Dhr. Jo Simons ziet wel de splinter in de ogen van iemand anders, maar niet de dikke balk in zijn eigen ogen.

M.v.g.

Jef Kleijnen

Afsluitende reaktie van Jo Simons

==Mijn brief schijnt door dhr. Jef Kleijnen toch als een voltreffer te zijn ervaren. Getuige het feit dat hij met zwaar geschut terugschiet.
Zijn verhaal klopt niet. De vergaderingen dat hij door de heer Nuytens vervangen werd verliepen geheel anders, wat het aandeel van de ambtenaren betreft.
Verder is zijn gesjouw met balken niet van de allure die ik van een wethouder verwacht.==

← Vorig bericht

Klachten over krakers in natuurgebied stromen binnen

Natuur en milieu stonden centraal

Volgend bericht →