Coronacrisis: Grote inkomstenderving en hoge uitgaven gemeente

Voorpagina » Toerisme » Coronacrisis: Grote inkomstenderving en hoge uitgaven gemeente
De maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus zullen, bij gelijkblijvende intensiteit, de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2020 naar schatting een bedrag van 6,3 miljoen euro gaan kosten. Op dit moment gaat het al om een bedrag van ongeveer 2,4 miljoen euro. Eind augustus 2020 vermoedelijk om ongeveer 4,1 miljoen euro. Het betreft misgelopen inkomsten en gemaakte extra kosten. Het college van burgemeester en wethouders meldt dit in een uitgebreid en overzichtelijk informatiebulletin aan de gemeenteraad.
Gederfde inkomsten
Aan parkeerbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, vermakelijkhedenretributie, parkeerboetes, reclamebelasting en marktgelden loopt de gemeente nu al een bedrag mis van 1,8 miljoen euro. Eind augustus is dit bedrag naar schatting opgelopen tot 3,5 miljoen euro en eind december 2020 tot 5,3 miljoen euro.
Steun aan ondernemers, verenigingen en particulieren
De kwijtschelding door de gemeente van huren, het doorbetalen van het doelgroepenvervoer, de financiering van de noodopvang bij de kinderopvang, het bloemenproject in Valkenburg-centrum en een bijdrage aan de Bedrijven Investeringszone bedragen 397.000 euro.
Extra kosten
De extra kosten van toezicht en handhaving zullen naar verwachting oplopen van 120.000 euro nu, naar 155.000 euro (stand eind augustus a.s.) en eind december 2020 naar schatting uitkomen op 190.000 euro.
Voor de extra ICT en facilitaire kosten worden respectievelijk 15.000 euro, 16.000 euro en 18.000 euro geraamd.
Kerstmarkt gemeentegrot
Als de Kerstmarkt in de gemeentegrot dit jaar geen doorgang kan vinden loopt de gemeente een geraamde opbrengst van 175.000 euro mis. Als Kerstmarkt en Kerststad wel doorgaan dan zijn er financiële consequenties omdat het bezoekersaantal fors lager zal zijn. Ook zijn er lopende verplichtingen en voorbereidingskosten. De financiële gevolgen hiervan bedragen minimaal 145.000 euro.
Rijkscompensatie van kosten
Op landelijk niveau wordt met het Rijk overlegd over een reële compensatie aan gemeenten voor gederfde inkomsten en voor de door gemeenten gemaakte kosten als gevolg van het coronavirus. Nog deze maand hoopt het college van burgemeester  en wethouders hierover meer duidelijkheid te krijgen.
Hoe te betalen?
Het college denkt er over na de financiële gevolgen voor Valkenburg aan de Geul (eind december dus geraamd op ongeveer 6,3 miljoen euro) op te vangen via het positief resultaat over het jaar 2019, via de exploitatiereserve parkeren, met de financiële compensatie van het Rijk, via besparingen binnen de lopende exploitatie voor bijvoorbeeld projecten die geen doorgang kunnen vinden en door te putten uit de algemene reserve van de gemeente.
← Vorig bericht

Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod oppervlaktewater af

Bijzondere motie om kinderen naar Nederland te halen

Volgend bericht →