Coronacrisis: De lokale democratie gaat digitaal verder

Voorpagina » Toerisme » Coronacrisis: De lokale democratie gaat digitaal verder

In een raadsbrief aan alle politieke fracties in de gemeenteraad staat te lezen hoe in de nabije toekomst de raadsvergaderingen zullen verlopen. Lees onderstaande passages uit de brief aan de raad hoe gehandeld gaat worden.

Raadsvergadering
De raadsvergadering van 6 april 2020 is wegens de geldende maatregelen vervallen. De voorliggende collegevoorstellen (conform de gepubliceerde agenda’s van de vervallen commissievergaderingen van maart) zijn door de fracties beoordeeld en via het presidium is afgestemd welke voorstellen als hamerstuk doorgeleid kunnen worden. Voor de besluitvorming van deze hamerstukken zal er op korte termijn een raadsvergadering uitgeschreven worden. Voor de besluitvorming zal onderstaande procedure worden gevolgd (zoals ook onder andere bij de gemeente Beek en de Provinciale Staten is gebeurd):

Op basis van artikel 20 lid 1 Gemeentewet wordt een vergadering bijeengeroepen, waarbij door de voorzitter wordt vastgesteld dat het vereiste quorum (het minimum vereiste van aantal aanwezige raadsleden) niet gehaald wordt en de vergadering niet geopend kan worden. Hierbij zijn alleen de burgemeester en griffier aanwezig.
Op dat moment wordt met een minimale tussenruimte van tenminste 24 uur opnieuw een vergadering (met dezelfde agenda) uitgeschreven. Voor deze vergadering is een meerderheid (het quorum) wettelijk niet meer noodzakelijk om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Bij deze raadsvergadering zal 1 raadslid aanwezig zijn die namens de gehele raad (uiteraard conform afstemming met alle fracties) raadsbesluiten formeel neemt.
Bovenstaande vergaderingen vinden dus met een minimale bezetting in fysieke vorm plaats, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen wat betreft afstand. Aan de eis van openbaarheid wordt voldaan door de mogelijkheid voor publiek en pers om de vergadering via een live-stream te kunnen volgen.
Om het besluitvormingsproces doorgang te laten vinden is voor de genoemde hamerstukken bovenstaande optie gekozen. Voor de volgende raadscyclus in mei/juni zal de vanaf 9 april 2020 geldende noodwet van digitale besluitvorming ingezet worden om de raadsvergadering middels video-overleg en uiteraard live-stream ten uitvoer te brengen. Via de raadsgriffie wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Bestuurlijke continuïteit
Tevens laat het college in hetzelfde informatiebulletin de raadsleden weten hoe men werkt/vergaderd. De collegeleden werken conform de maatregel ook zo veel als mogelijk thuis. Elke ochtend vindt er via tele-conferencing een ‘Corona overleg’ tussen de collegeleden plaats, waarin de actuele stand van zaken wordt besproken. Elke dinsdagochtend vergadert het college via tele-conferencing over de reguliere agenda. De werkzaamheden van de portefeuillehouders op het terrein van hun portefeuille gaan gewoon door. Ook het regionaal overleg hierover met collega’s en in het kader van Gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt eveneens veelal digitaal en op afstand.

Wekelijks vindt er via tele-conferencing overleg plaats met de fractievoorzitters over zowel corona-gerelateerde onderwerpen als overige actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld de raadsagenda.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Valkenburgs bedrijf produceert 'Plexilution'

Coronacrisis: Circa twintig bekeuringen uitgeschreven

Volgend bericht →