Vraagt Harrie Cobben (IBGV)College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Postbus 998

6300 AZ Valkenburg aan de Geul

Schin op Geul,

Onderwerp: Vragen krachtens artikel 41 reglement van orde,

inzake ‘Curfsweg’ (eigen weg) van Ankersmit BV te Houthem / Geulhem

Geacht College,

Uit meerdere informatiebronnen hebben wij vernomen dat Ankersmit BV uit Maastricht eind 2008 gaat stoppen met de winning van mergel en de exploitatie van haar groeve te Geulhem.

Zoals U ongetwijfeld bekend zal zijn maakt Ankersmit voor de logistieke exploitatie gebruik van hun eigen weg, de zogenaamde Curfsweg, aan de westzijde van kern Houthem St.Gerlach.

Gezien het belang van deze “eigen weg” in de ontsluiting van de kern Geulhem in de richting van de autosnelweg / Meerssen en het gebruik van deze weg als schoolthuisroute vanuit de kernen Houthem, Broekhem en Valkenburg naar het Stella Maris college te Meerssen én het gebruik van de weg als toeristisch-, recreatieve route voor de vele wandelaars en fietsers in het beneden Geuldal, zou het te betreuren zijn als deze verbinding na het wegvallen van de exploitatie en gebruik door Ankersmit BV, op termijn zou komen te vervallen.

Concreet willen wij de volgende vragen aan u voorleggen:

• Bent u met ons van mening, dat het wenselijk is dat de “Curfsweg” na beëindiging van de mergelexploitatie door Ankersmit BV voor gebruik van de voornoemde doelgroepen beschikbaar blijft?

• Bent u hierover al contacten aangegaan met de fa. Ankersmit? Zo ja wat zijn de uitkomsten van dit overleg? Zo nee, bent u bereid op korte termijn dit alsnog op te starten?

• Wanneer denkt u met nadere informatie dan wel een voorstel naar de raad te kunnen komen teneinde deze (door de jaren heen niet meer weg te denken) verbinding, voor openbaar gebruik veilig te stellen?

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie IBGV,

Harrie Cobben, raadslid.