Dag van de Mantelzorg 10 november 2006

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Dag van de Mantelzorg 10 november 2006

Jong zijn en zorgen voor iemand?
Dat verdient een cadeautje!

De dag van de Mantelzorg staat dit jaar in het teken van jonge mantelzorgers, jongeren van 12 tot en met 21 jaar, die zorgen voor een inwonend familielid en dus al jong grote zorgen hebben. Het gaat om jongeren die bijvoorbeeld zorgen voor een gezinslid dat lijdt aan een chronische ziekte (lichamelijk of geestelijk), handicap of ernstige verslaving.

Het Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Z.Z-L., een professionele organisatie op het gebied van mantelzorgondersteuning, wil deze jongeren op 10 november in het zonnetje zetten met een leuk verwenpakket.

Kent u een jongere, woonachtig in Maastricht of het Heuvelland (Meerssen, Margraten, Vaals, Eijsden, Gulpen/Wittem, Valkenburg) die zorgt voor een inwonend familielid en wilt u hem of haar verrassen met een cadeautje? Meld hem of haar telefonisch aan vóór 23 oktober 2006 op werkdagen van 10.00 – 15.00 uur of kijk op www.voormantelzorgers.nl.

Er zijn 300 tassen met cadeautjes te verdelen. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De jongeren die een verwenpakket mogen ophalen, krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Steunpunt Mantelzorg

Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg

Cortenstraat 7

6211 HT Maastricht

Tel. 043-3215046

Jong zijn en al grote zorgen hebben Informatie over jonge mantelzorgers

Het begrip “jonge mantelzorgers”

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die zorgen voor een langdurig ziek, gehandicapt of verslaafd familielid (ouder, broer of zus of ander inwonend familielid zoals opa of oma). Het gaat om thuiswonende kinderen en jongeren met een gezinslid dat lijdt aan:

• Ernstige lichamelijke chronische ziekte(n) of handicap(s), zoals kanker, MS, CVA, reuma of een progressieve spierziekte, en/of

• Chronische psychiatrische klachten zoals depressie of schizofrenie, en/of

• Ernstige alcohol-, drugs-, of andere verslaving.

Kenmerkend is dat deze jonge mensen taken en verantwoordelijkheden hebben die volgens onze huidige maatstaven niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Daarnaast kan de problematiek van de ouders de opvoeding verstoren. De kinderen en jongeren lopen daardoor een verhoogd risico op problemen in hun ontwikkeling.

De problematiek van jonge mantelzorgers wordt nog weinig erkend en herkend. Belangrijkste redenen zijn waarschijnlijk de geslotenheid van gezinnen, de stigma’s en taboes die rusten op deze groepen mensen en de schuld- en schaamtegevoelens van alle betrokkenen, zowel van de ouders als van de kinderen.

Door deze groep kinderen en jongeren centraal te stellen op de Dag van de Mantelzorg wil het Steunpunt hen bereiken met de boodschap dat zij niet alleen staan in die zorg en hen de weg wijzen naar ondersteuningsmogelijkheden in de regio Maastricht en het Heuvelland.

Schatting percentage jonge mantelzorgers

Onderzoek naar aantallen jonge mantelzorgers ontbreekt; men schat echter op basis van andere onderzoeken, dat het gaat om 10% van alle thuiswonende kinderen en jongeren. Dus gemiddeld zitten in elke klas met 30 kinderen/jongeren 3 jonge mantelzorgers.

Vormen van belasting

De ontwikkeling van jonge mantelzorgers kan op verschillende manieren bedreigd worden:

• praktisch: de hoeveelheid en intensiteit van hun taken bepaalt hoeveel tijd zij voor hun eigen bezigheden overhouden;

• psychisch: het opgroeien met een langdurig ziek gezinslid veroorzaakt onzekerheid, angst, boosheid en verdriet;

• fysiek: grote geestelijke druk en zware lichamelijke taken vergroten de kans op spanningsklachten zoals hoofd- en buikpijn en rug- en gewrichtsklachten;

• relationeel: de relaties met andere gezinsleden en de emotionele ontwikkeling van het kind komen onder druk te staan, vooral wanneer de ouders niet meer voldoende in staat zijn de ouderrol te vervullen;

• sociaal: contacten met leeftijdsgenoten schieten erbij in als de situatie thuis jonge mantelzorgers te veel in beslag neemt. De belevingswereld van jonge mantelzorgers is dusdanig anders dan die van leeftijdsgenoten dat zij moeilijk aansluiting vinden. Tevens raken bij langdurige ziekte van een van de gezinsleden veel gezinnen in een sociaal isolement.

Taken

Jonge mantelzorgers kunnen de meest uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden hebben:

• huishoudelijk werk zoals schoonmaken, koken, bodschappen en de was doen;

• persoonlijke verzorging van het zieke gezinslid, bijvoorbeeld helpen met eten en drinken, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, medicijnen toedienen of het gebruik ervan bewaken;

• zorgen voor andere kinderen in het gezin zoals aankleden, oppassen en van en naar school halen en brengen;

• zaken buitenshuis regelen, bijvoorbeeld naar postkantoor of apotheek gaan en geld halen. Kinderen van niet-Nederlands sprekende ouders treden regelmatig op als tolk;

• emotionele steun, bijvoorbeeld troosten en zorgen voor afleiding; niet alleen emotionele steun aan degene die verzorging nodig heeft maar ook aan andere gezinsleden.

Tekenen van overbelasting

Bij jonge mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken is vaak sprake van:

• vermoeidheid, concentratieproblemen en schoolverzuim met bijvoorbeeld een opvallende daling van de schoolprestaties of het afbreken van een opleiding tot gevolg en/of

• teruggetrokken gedrag en isolement ten opzichte van leeftijdgenoten, wat later in het leven tot ernstige persoonlijke problemen kan leiden, of juist

• externaliserend gedrag, zoals agressief gedrag (vooral bij jongens), en/of

• psychosomatische klachten, dat wil zeggen: psychische spanningen die leiden tot lichamelijke klachten zoals eet- en slaapstoornissen of vluchtgedrag zoals het gebruik van verdovende middelen of alcohol.

Gevolgen op latere leeftijd

Van kinderen en jongeren die zijn opgegroeid met een ouder met een verslaving of psychiatrische problematiek is bekend dat zij een verhoogd risico lopen om ernstige psychische of psychiatrische problemen te ontwikkelen. Problemen die zich voordoen zijn onder meer depressie, angst- en eetstoornissen, gedragsstoornissen, hyperactiviteit en aandachtstekortstoornis. De kans dat deze kinderen een verslavingsproblematiek ontwikkelen is sterk aanwezig.

Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Rol van de scholen:

• signaleren van dreigende overbelasting

• bieden van faciliteiten als extra huiswerkbegeleiding

• afspraken over (uitstel van) proefwerken maken

• verlofregelingen bij bijvoorbeeld opname van de zieke

• het onderwerp mantelzorg bespreekbaar maken

Rol van beroepskrachten, vrijwilligersorganisaties en anderen:

• herkenning en erkenning bieden (luisterende houding en vraagbaak)

• helpen (ongestoord) tijd voor zichzelf te maken

• wijzen op mogelijkheden lotgenotencontact

• ouders steunen in het vervullen van hun ouderrol

• zorg dragen voor een ondersteunend netwerk/ vertrouwenspersoon

• adequaat doorverwijzen naar gespecialiseerde vormen van hulp

← Vorig bericht

Vogelwerkgroep op zoek naar trekvogels

Nederlaag voor Walram dames

Volgend bericht →