De burgemeester informeert over het vliegverkeer van MA-airport

Voorpagina » Nieuws » Politiek » De burgemeester informeert over het vliegverkeer van MA-airport

Over de vliegroutes, de vergunning, het aanwijzingsbesluit en het milieu

Het vliegverkeer boven Zuid-Limburg staat al enige tijd in de belangstelling. Vertrekkende vliegtuigen van Maastricht Aachen Airport (MAA) vliegen sinds 12 mei 2005 via een andere route richting zuiden. Daarbij wordt Maastricht en het meest westelijke deel van het Heuvelland gemeden, maar wordt wel over een ander deel van het Heuvelland gevlogen dan voor 12 mei 2005. Dit heeft geleid tot overlast bij bewoners van het Heuvelland. Daarnaast maakt veel ander vliegverkeer gebruik van het Zuid – Limburgse luchtruim: AWACS toestellen van de NAVO basis Geilenkirchen, vliegtuigen van de Belgische luchthaven Luik/Bierset en vliegverkeer van/naar andere luchthavens binnen en buiten Europa. Ook dit leidt tot vragen en klachten van bewoners

De luchthaven MAA

De luchthaven MAA heeft sinds eind 2004 een nieuwe vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Dit is het zogenaamde Aanwijzingsbesluit dat regelt hoe de luchthaven mag worden gebruikt. Voor dit besluit is het maatschappelijk belang van luchtvaart en de luchthaven afgewogen tegen de milieu- en gezondheidhinder van vliegverkeer voor de omgeving.

In het Aanwijzingbesluit voor het luchtvaartterrein Maastricht zijn maatregelen genomen om de verschillende belangen in balans te brengen. Zo is de luchthaven gesloten van 23.00-06.00 uur met een uitzondering (onder voorwaarden) voor de periode van 23.00-24.00 uur. Verder is het uitvoeren van circuits (een soort rondje dichtbij de luchthaven) in het kader van proef-, les- en oefenvluchten gebonden aan bepaalde tijdstippen (niet in de weekenden en niet ’s morgens vroeg of ’s avonds laat). Zo wordt veel vermijdbare hinder voorkomen. Daarnaast moet er binnen de randvoorwaarden van het Aanwijzingbesluit zo gunstig mogelijk voor de omgeving worden gevlogen: het vliegverkeer dient veilig, effectief en efficiënt te worden afgehandeld met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving. Dit betekent dat het vliegverkeer zich zoveel mogelijk moet houden aan afgesproken routes en circuits en dat concentraties van bebouwing zoveel mogelijk worden vermeden.

Het Aanwijzingsbesluit is tot stand gekomen volgens de procedure die is vastgelegd in de Luchtvaartwet. Deze procedure schrijft een aantal wettelijke vereisten voor waaraan moet worden voldaan voordat de Minister het Aanwijzingsbesluit kan nemen. De procedure is volgens de voorgeschreven regels doorlopen. Tegen het Aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State). Verschillende organisaties (zoals gemeenten in het Heuvelland) en individuele personen hebben dit beroep aangetekend, waaronder de gemeente Valkenburg aan de Geul. De bestuursrechter heeft nog geen uitspraak gedaan. Hoewel de beroepsprocedure dus nog loopt, mag MAA toch al overeenkomstig het Aanwijzingsbesluit van de minister vliegen vanaf de luchthaven. De rechter kan in zijn uitspraak de vergunning voor de luchthaven aanpassen en daar moet iedereen zich dan aan houden.

De nieuwe vertrekroutes

Belangrijk onderdeel van de nieuwe vergunning (aanwijzingsbesluit) van MAA is de invoering van nieuwe vertrekroutes. De nieuwe vertrekroutes zijn ingevoerd op verzoek van de Luchtverkeersleiding Nederland om de afwikkeling van vliegverkeer in de regio eenvoudiger te maken. Daarmee wordt de veiligheid van het vliegverkeer ook in de toekomst zeker gesteld. Het luchtruim boven Zuid-Limburg wordt veel gebruikt. Er is niet alleen verkeer van en naar Maastricht Aachen Airport. Ook de AWACS vluchten vanaf Geilenkirchen en vliegverkeer van en naar Bierset/Luik en internationaal verkeer binnen Europa en tussen Europa en andere werelddelen maakt gebruik van het luchtruim boven Zuid-Limburg. Deze drukte levert complexe situaties op, die luchtverkeersleiders moeten coördineren. De situatie was voorheen niet onveilig, maar wel bewerkelijk. Het was dan ook gewenst de routes zo te veranderen dat het luchtverkeer eenvoudiger af te handelen zou zijn.

Bovendien kreeg de Luchtverkeersleiding enkele jaren geleden te maken met een bezuiniging van de rijksoverheid. Deze noodzaakte de Luchtverkeersleiding te reorganiseren om de kosten voor de luchtverkeersdienstverlening op de regionale luchthavens te verminderen. Dit was een extra reden om de afwikkeling van vliegverkeer minder complex te maken, zodat deze met minder inzet van mensen kan worden uitgevoerd.

De nieuwe vertrekroutes van MAA zorgen ervoor dat minder afstemming nodig is met buitenlandse luchtverkeersleiders, in het bijzonder met die van Bierset-Luik. De landingsroutes naar MAA zijn niet veranderd. De nieuwe vertrekroutes zijn naar het oosten verlegd. Daardoor gaan nu minder vliegtuigen over Maastricht en het meest westelijke deel van het Heuvelland en meer over het oostelijke deel van het Heuvelland. Het aantal mensen dat onder de routes woont is hiermee kleiner geworden.

De nieuwe vergunning van MAA en in het bijzonder de nieuwe vertrekroutes hebben vanaf eind 2004 geleid tot een sterke toename van klachten over vliegverkeer bij het Klachtenbureau Luchtverkeer (043-3652020, www.kicl.nl). Vooral inwoners van de gemeenten in het Heuvelland hadden meer hinder van vliegverkeer en dienden daarover klachten in. Het klachtenbureau is ingesteld door de Milieucommissie en is belast met klachtenbehandeling en informatieverstrekking over vliegverkeer.

De Milieucommissie Luchthaven Maastricht en de Werkgroep vliegroutes

De Milieucommissie Luchthaven Maastricht is een adviescommissie van de Minister van Verkeer en Waterstaat over milieuzaken rondom MAA. De sterke stijging van klachten over vliegverkeer vanaf de tweede helft van 2004 was voor de Milieucommissie reden voor een onderzoek. Daarom heeft de commissie de Werkgroep vliegroutes ingesteld. De Werkgroep heeft gekeken naar ontwikkelingen in het klachtenpatroon en het verband met vliegverkeer en de nieuwe vertrekroutes. De Werkgroep heeft ook gezocht naar mogelijkheden om de hinder van MAA vliegverkeer te beperken.

De Werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de periode juli 2004 tot en met februari 2006. Ook is specifiek gekeken naar de situatie voor en na 12 mei 2005, de dag waarop de Luchtverkeersleiding de nieuwe vertrekroutes van MAA in gebruik nam.

Het onderzoek van de Werkgroep wijst uit dat klachten en klagers over het vliegverkeer vanaf MAA aanzienlijk toenemen sinds medio 2004. In 2003 zijn 2578 klachten ingediend, in 2004 3375 en in 2005 11006 klachten. Ook het aantal klagers over MAA vliegverkeer steeg van 257 in 2004 naar 464 in 2005. Vanaf eind 2004 ontvangt het klachtenbureau vragen en klachten over de nieuwe vertrekroutes van MAA, hoewel deze pas vanaf 12 mei 2005 daadwerkelijk worden gevlogen. De Werkgroep concludeert dat de voorlichting over de nieuwe routes niet duidelijk genoeg is geweest en dat de door omwonenden ervaren en gemelde hinder van MAA – vliegverkeer sterk is gestegen.

De Werkgroep heeft de verschillende gemeenten die hinder van MAA verkeer ondervinden apart bekeken. Daaruit blijkt dat de klachten uit de gemeenten in de directe omgeving van MAA (Maastricht, Meerssen en Beek) bijna allemaal over MAA verkeer gaan. De klachten uit Valkenburg aan de Geul en Margraten gaan voor 80% over MAA verkeer en voor 20% over niet – MAA verkeer. De klachten uit Gulpen – Wittem en Vaals gaan voor circa 35% over MAA verkeer en voor circa 65% over niet MAA verkeer. Naarmate de gemeenten verder weg liggen van MAA neemt het aandeel van de klachten over niet – MAA verkeer aanzienlijk toe. Dit niet – MAA verkeer is overvliegend luchtverkeer op relatief grote hoogte, dat ook voor invoering van de nieuwe vertrekroutes aanwezig was. Het onderzoek van de Werkgroep heeft ook uitgewezen dat het aantal MAA en niet – MAA vliegbewegingen in de onderzochte periode niet is toegenomen en dat de nieuwe vertrekroutes enkele keren per dag worden gevlogen.

De Milieucommissie heeft het rapport van de Werkgroep onderschreven en besloten op basis van het rapport overleg met de verschillende gemeentebesturen te gaan voeren.

Standpunt gemeenten over voorstellen Werkgroep milieucommissie

De Werkgroep vliegroutes van de Milieucommissie heeft voorstellen gedaan voor beperking of spreiding van hinder van vliegverkeer vanaf MAA.

Een eerste voorstel is dat luchthaven MAA ten aanzien van het vliegverkeer in de directe omgeving van de luchthaven zoveel mogelijk probeert te voorkomen dat vliegverkeer ‘s morgens vroeg of ’s avonds laat plaatsvindt en dat MAA het grondlawaai (b.v. bij proefdraaien) zoveel mogelijk beperkt.

De gemeentebesturen in de regio onderschrijven deze aanbeveling van de Werkgroep.

Een tweede voorstel is om de Luchtverkeersleiding te vragen om vliegtuigen meer precies de meest wenselijke route (het zogenaamde nominale pad) te laten vliegen om het overvliegen van de kern van Berg en Terblijt te vermijden. De gemeentebesturen hebben ook dit voorstel onderschreven. Intussen heeft de Luchtverkeersleiding een zogenaamde NOTAM (een bericht aan luchtvarenden) uitgegeven waarin de bezoekende piloten wordt gewezen op het zo nauwkeurig mogelijk vliegen van het nominale pad. In een later stadium zullen deze instructies worden opgenomen in het Nederlandse AIP (Aeronautical Information Publication, regels voor luchtverkeersleiding). Hiermee krijgen de instructies een permanent karakter.

De besturen van de verschillende gemeenten hebben de kwestie van het MAA vliegverkeer, in het bijzonder de nieuwe vertrekroutes, zorgvuldig bekeken. Andere mogelijkheden die de Werkgroep vliegroutes heeft verkend zouden leiden tot verschuiving van de hinder of een grotere verspreiding van de hinder over meer mensen. De gemeentebesturen vinden dit niet wenselijk en zijn daarom geen voorstander van aanpassingen in de routes. De voorstellen die de gemeentebesturen ondersteunen zullen naar verwachting leiden tot een kleine beperking van hinder.

Gebleken is dat door de complexe situatie van het luchtruim in deze regio en de ligging van Zuid-Limburg veel hinder afkomstig is van niet – MAA verkeer. Er zijn weinig mogelijkheden om de hinder van dit verkeer te verminderen. De gemeentebesturen vinden eerlijke voorlichting hierover belangrijk. De mogelijkheden die er zijn kosten veel geld en het duurt lang voordat ze zijn gerealiseerd. We verwijzen hierbij naar de discussie over de uitrusting van AWACS toestellen met stille motoren. De gemeentebesturen blijven zich inspannen om de milieu- en gezondheidsbelangen van de bewoners van Zuid-Limburg te behartigen en daar waar mogelijk de milieuhinder van vliegverkeer te beperken.

Routewijziging per 7 juni 2007

Om een veilige vluchtuitvoering, zonder onnodige coördinatielast voor de Luchtverkeersleiding, te bewerkstelligen, zal er voor binnenlands vliegverkeer met ingang van 7 juni 2007 ook een andere routewijziging worden doorgevoerd. Deze wijziging heeft tot gevolg dat landend verkeer vanuit het noorden, een route zal volgen die zo’n vijf kilometer ten oosten van de huidige route loopt. Het routesegment van Nieuwstadt tot de luchthaven blijft ongewijzigd.

Vertrekkend binnenlands vliegverkeer dat vanaf de luchthaven in zuidelijke richting vertrekt vliegt nu met een linkerbocht over Valkenburg in noordelijke richting via Geleen-Sittard naar Thorn. Vanaf 7 juni vliegt dit verkeer na Valkenburg, via een bestaande route, in de richting van Jabeek. Na Jabeek wordt vervolgens, via een nieuw routesegment richting Linne-Maasbracht, het Limburgse luchtverkeersgebied verlaten. Voordeel is dat hierdoor de gemeente Sittard-Geleen in zijn geheel wordt vermeden. Dit vliegverkeer valt buiten de 20 Ke-norm.

Ik hoop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

C.A.C.M. Nuijtens,

Burgemeester

← Vorig bericht

Wereldwinkel kreeg bezoek

Gemeente krijgt minder voor meer

Volgend bericht →