De Fierensmarge bij WOZ telt niet meer mee.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » De Fierensmarge bij WOZ telt niet meer mee.

Gemeente gevraagd taxatieverslag aan te passen.De PPGV-fractie schrijft in een brief gericht aan het College van B&W of men op de hoogte is dat de Fierensmarge niet meer mee telt bij de bepaling van de hoogte van de WOZ-waarde. "De Hoge Raad heeft bij uitspraak van 22 oktober 2010 besloten dat artikel 26a wet-WOZ – de Fierensmarge – buiten toepassing dient te blijven", aldus Corry Fulmer.

Lees hier de gehele brief van de PPGV-fractie:

Progressieve Partij Groot Valkenburg
Raadsfractie PPGV, Vroenhof 88 B, 6301 KH Valkenburg aan de Geul
Tel: 0436041523
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Houthem, 3 maart 2011
Geacht college,
Daar de, bij beschikking vastgestelde, Woz-waarde niet alleen wordt gebruikt voor de belastingheffing door de gemeente maar ook door het waterschap en het Rijk (inkomsten-belasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkingsbelasting) is een zeer zorgvuldig uitgevoerde waardering dan ook noodzakelijk
Sedert enkele dagen biedt de site www.valkenburg.woz-portaal.nl de mogelijkheid om enig inzicht te krijgen hoe deze Woz-waarde 2011 is bepaald. Bij het doornemen van het taxatieverslag waren we echter zeer verbaasd. Nog steeds wordt onder ‘nauwkeurigheid van taxaties’ verwezen naar artikel 26a van de Wet-WOZ – de Fierensmarge – en is opgenomen dat een eventueel bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde pas gevolgen voor de waarde heeft, indien de verlaging de drempels overschrijdt.
Wij willen u in dezen graag attenderen op de uitspraak van de Hoge Raad van 22 oktober 2010.
Hierin heeft de Hoge Raad overwogen dat de wetgever met artikel 26a Wet WOZ een inbreuk heeft gemaakt op artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Uitsluiting van iedere vorm van effectief verweer tegen een onrechtmatige aantasting van het recht op ongestoord genot van eigendom, kan niet worden aanvaard op grond van het, op zichzelf begrijpelijke, streven van de wetgever om de werklast voor de gemeenten en de rechter in belastingzaken te verminderen.
Nu Gemeenten op bezwaar- en beroepschriften tegen een door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde moeten beslissen zonder beperking op basis van de Fierensmarge, is de door u opgenomen tekst in het taxatieverslag in strijd met de uitspraak van de Hoge Raad. Maar nog stuitender: door opnemen van deze tekst worden onze burgers (on)bewust op het verkeerde been gezet.
Onze vraag is dan ook; Is het college bereid de, in het taxatieverslag opgenomen tekst, zo danig aan te passen dat zij recht doet aan de uitspraak van de Hoge Raad?
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Namens de PPGV fractie, met vriendelijke groet,
Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Bokkebeeldje voor Dick "Coocky" Voorn.

Foto's optochten Berg en Houthem.

Volgend bericht →