De gemeente overvalt omwonenden met krantenartikelen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » De gemeente overvalt omwonenden met krantenartikelen

Bewonersbrief aan raad geeft standpunt weerAan de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg a/d Geul
Valkenburg, 5 november 2008.
Betreft: Bouwplan op Vroenhof 92
Geachte gemeenteraad,
De gemeente overvalt omwonenden met krantenartikelen.
Het is in Nederland een democratisch recht om op te komen voor eigen belang. Dit met respect voor elkaar en elkaars mening. Wanneer goed overleg niet mogelijk is, hebben in dit geval omwonenden slechts gebruik gemaakt van hun democratisch recht op te komen tegen dit bouwplan. De rechter heeft op zijn merites getoetst en zo uitgesproken. Het feit dat in zo’n omvangrijk project een bouwstop wordt afgekondigd geeft al aan dat de zaken niet goed en niet zorgvuldig zijn voorbereid.
Het tot twee keer toe, met een deel van het verhaal, de publiciteit zoeken, verwacht je van een integere gemeente niet. De gemeente wordt geacht oog te hebben voor en de belangen te behartigen van alle burgers. Dat belangen strijdig kunnen zijn, doet daar niets aan af. Dit knelt des temeer daar de gemeente consequent ieder overleg om tot een oplossing te komen geweigerd heeft. Met deze publicaties zaait de gemeente tweespalt binnen onze kleine gemeenschap. Ouderen die zich hebben ingeschreven begrijpen hier niets meer van.
Toen de plannen in 2006 gepresenteerd werden, is over het algemeen positief gereageerd. Direct omwonenden hebben toen kanttekeningen geplaatst bij de massaliteit van het ontwerp en de daarmee gepaard gaande aantasting van hun privacy en woonomgeving. In een zaal met een groot aantal woningzoekenden en een klein aantal omwonenden, met daarmee samenhangende strijdige belangen, was een discussie uitgesloten. De heer Kleijnen kapte een discussie dan ook terecht af met de belofte bij de uitwerking van de plannen met omwonenden in overleg te treden. Dit beloofde overleg heeft nooit plaatsgevonden.
De mensen die nu bezwaar maken, zijn niet dezelfde mensen die toen klaagden, integendeel de meesten dragen het bedrijf Frissen Groentechniek een warm hart toe.
Verplaatsing van het bedrijf Frissen Groentechniek is desalniettemin een goede zaak. Goed voor het bedrijf Frissen Groentechniek, het kan weer doorgroeien. Goed voor de woonomgeving. Woningbouw op deze plaats is een uitstekende oplossing en zeker wanneer het gaat om seniorenwoningen met de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van het verzorgingshuis. Ook omwonenden zijn voorstanders van een snelle realisatie van woningbouw ( voor onze senioren ) op deze locatie, maar wel met begrip voor hun situatie en belangen.
Na publicatie in augustus 2007 ( de gemeente publiceert dit soort projecten nooit in de vakantieperiode, maar gezien de grote haast is hier voor dit project een uitzondering gemaakt) hebben omwonenden hun zienswijze bekend gemaakt waarbij de massaliteit, aantasting van de privacy en het parkeren de belangrijkste bezwaren waren. De ter inzage gelegde stukken waren onvolledig. Dit blijkt onder ander uit het feit dat slechts enkele van de bezwaarmakers later stukken kregen nagestuurd. De bijbehorende aanvraag bouwvergunning is tot op de dag van vandaag zoek.
Half februari, een half jaar na sluitingsdatum van de ter inzage legging, ontvangen omwonenden het bericht dat de gemeente de zienswijze van de omwonenden heeft afgewezen en een bouwvergunning heeft verstrekt. Tegen de afwijzing en de bouwvergunning is door omwonenden bezwaar gemaakt. Ook dit is in onze democratie hun goed recht. In mei 2008 heeft de hoorzittingcommissie zich hierover gebogen. Omwonenden krijgen de toezegging dat het verslag van de zitting en het advies van de commissie met ca. 3 weken wordt toegezonden. Deze toezegging is niet nagekomen, pas op verzoek vlak voor de rechtzitting werden deze stukken verstrekt. De hoorzittingcommissie verklaart in haar advies bezwaren deels gegrond en deels ongegrond.
Het blijft nadien stil, totdat in oktober ineens in hoog tempo met de bouw gestart wordt. Omwonenden hebben nog steeds ( na een half jaar) geen antwoord op hun bezwaar van maart. Omwonenden rest slechts de gang naar de rechtbank voor een voorlopige voorziening tot schorsing van de bouwvergunning tot aan de beslissing op bezwaar. Tijdens de zitting komt de gemeente met de mededeling dat zij twee dagen voor de zitting een beslissing op bezwaar heeft genomen. Het besluit is op de ochtend van de zitting verzonden; niemand met uitzondering van de gemeente kent het besluit. Verbijstering en verwarring alom. Hiermee is het verzoek van omwonenden ineens achterhaald en kunnen we onverrichter zake naar huis. Vervolgens zal er een nieuw verzoek ingediend moeten worden en zal het proces met vertraging van mogelijk enkele weken worden hervat.
De rechter besloot het meer praktisch op te lossen en bood omwonenden aan de zitting even te schorsen en omwonenden de kans te geven ter plekke beroep in te dienen zonder de beslissing op bezwaar grondig bestudeerd te hebben. Aldus is gebeurd en kon de zitting vervolgd worden.
In het vervolg van de zitting bleken veel stukken te ontbreken. Meerdere keren werd de gemeente gevraagd alsnog stukken aan te leveren. De gemeente gaf aan dit beu te zijn en vroeg de rechter de zitting te mogen verlaten. Dit werd toegestaan en de rechtzitting werd zonder de aanwezigheid van de gemeente vervolgd. Vragen aan de gemeente konden toen niet meer beantwoord worden.
De uitspraak van de rechtbank bevat een viertal belangrijke onderdelen. In het kort samengevat betekent dit dat omwonenden te verstaan wordt gegeven dat de massaliteit en hoogte door de rechtbank in beginsel acceptabel geacht wordt. Daarentegen wordt de gemeente duidelijk gemaakt dat parkeren en privacy van omwonenden zwaar wegen.
Het meest in het oog springend is dat de rechter partijen dringend adviseert met elkaar in onderhandeling te treden, begrip op te brengen voor elkaars standpunt en te trachten in goed overleg met elkaar tot een oplossing te komen. Daarbij gaat de rechter niet voorbij aan het feit dat onderhandelingen, gezien het gebeurde, in deze fase mogelijk moeizaam kunnen verlopen. Het heeft de voorkeur van de rechter bij onderhandelingen de tussenkomst van een onafhankelijke derde in te roepen. Desgewenst kan dat, ook in dit stadium van de procedure, en zelfs op heel korte termijn, een door tussenkomst van de rechtbank in te schakelen mediator zijn.
Verwijten aan omwonenden als halsstarrige houding, onsportief, niet fair, zijn volstrekt ongepast. Het enige dat omwonenden verweten kan worden is dat zij gebruik maken van hun democratisch recht op te komen voor hun belangen.
Omwonenden verzoeken de gemeente te stoppen met het publiceren van verwijten, zich constructief op te stellen en op korte termijn plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Ook omwonenden zijn niet uit op vertraging en streven naar een oplossing en snelle hervatting van de bouw. Uiteraard met in achtneming van ook hun belangen.
Met vriendelijke groet,
Namens omwonenden.

← Vorig bericht

Meer geld naar onderhoud van wegen en groen

Raad neemt begroting 2009 aan

Volgend bericht →