Dit verschil is absurd!

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Dit verschil is absurd!

PPGV concludeert: Helft begrote bedrag is niet uitgegeven."Dit verschil is absurd", schrijft Jef Kleijnen, fractievoorzitter van de PPGV in een brief aan het gemeentebestuur inzake het verschil tussen de begrote en gerealiseerde uitgaven van de Stichting Het Evenement. Deze stichting organiseert o.a. het Colours of Valkenburg festival.

"De werkelijke uitgaven bewegen zich niet rond de € 86.550 maar er wordt verantwoording afgelegd voor uitgaven ter grootte van € 43.354", aldus de brief van Kleijnen.

Hij wil weten of het teveel ontvangen geld als is teruggestort?

Hieronder leestt u de gehele brief:

Valkenburg aan de Geul, 2 september 2010.

Raadsfractie PPGV,
Hekerbeekweg 66,
6301 EN Valkenburg a/d Geul
Tel: 06-11567995.

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Burgemeester M. Eurlings,
Naar aanleiding van berichtgeving in de media aangaande het evenement “Colours of Valkenburg” het volgende:
Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2009 werd door onze fractie ondermeer volgende vragen ingediend:
-Werd door de stichting Evenementenbureau Valkenburg aan de Geul verantwoording afgelegd aan de gemeente over het totaal van de door de gemeente Valkenburg aan de Geul aan haar beschikbaar gestelde gelden?
-Werd door de Stichting Evenementenbureau Valkenburg aan de Geul middels het ter beschikking stellen van inkoopfacturen en bankafschriften deze verantwoording onderbouwd?
Hierop ontvingen wij volgend antwoord:
“Op dit moment vindt er een accountantscontrole plaats. De bevindingen van de accountant over de totale exploitatie zullen naar de gemeente worden teruggekoppeld”.
Deze terugkoppeling heeft blijkbaar inmiddels plaatsgevonden, immers in de besluitenlijst van 29 juni 2010 onder agendapunt 4 is opgenomen dat het bestuur van de Stichting “ Het Evenement” over het boekjaar 2009 verantwoording heeft afgelegd. Daar deze omschrijving niet veelzeggend is, hebben we verzocht om toezending van de bijbehorende collegenota.
Bovenvermelde collegenota geeft aan dat de Stichting “Het Evenement” in 2009 aan gemeentelijke subsidiebijdrage een bedrag ter grootte van € 86.550,- heeft ontvangen waaronder ook het evenement “Colours of Valkenburg” Kijken we naar de verantwoorde uitgaven dan kunnen we niet anders dan concluderen dat op de aanvraag voor subsidiebijdragen de geraamde uitgaven wel bovenmatig hoog waren opgevoerd. De werkelijke uitgaven bewegen zich niet rond de € 86.550 maar er wordt verantwoording afgelegd voor uitgaven ter grootte van € 43.354.

Dat er een gering verschil kan ontstaan tussen begrootte en gerealiseerde uitgaven is niet ongebruikelijk, maar dit verschil is absurd. Wij vragen ons dan ook af waarom het bestuur van de Stichting “Het Evenement” niet reeds eind 2009 aan de subsidieverstrekker heeft kenbaar gemaakt dat de begrootte uitgaven bij de subsidieaanvraag vele malen te hoog zijn ingeschat. Op dat tijdstip moet bij de Stichting toch al duidelijk zijn geweest dat de daadwerkelijke uitgaven in geen enkele verhouding stonden met de bij aanvraag ingediende begroting.
N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:
1. Werd door de Stichting “Het Evenement” het door haar teveel ontvangen bedrag, groot € 43.196 teruggestort? Zo ja, op welke datum werd dit bedrag door de gemeente ontvangen?
2. Onder welke voorwaarden wil de gemeente Valkenburg aan de Geul in de toekomst evenementen zoals het straattekenfestival en soortgelijke evenementen subsidiëren?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Namens de PPGV fractie, met vriendelijke groet,
Jef Kleijnen.

← Vorig bericht

Nieuwe toekomst voor kasteel Oost?

Jongens aangehouden na diefstal bromfiets.

Volgend bericht →