Duidelijkheid over de kulturele samenwerking met Monschau

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Duidelijkheid over de kulturele samenwerking met Monschau

Stichting Autosport Fauquemont beantwoordt de vragen, gesteld door het CDA aan het College

Met enige verbazing heeft de Stichting Autosport Fauquemont, via de TVKrant Valkenburg kennis

genomen van het feit dat door de fractie van het CDA vragen aan het College worden gesteld inzake

het initiatief tot samenwerking met Monschau.

In dat kader wil ik namens de Stichting Autosport Fauquemont graag een nadere toelichting geven op

dit door onze stichting genomen initiatief.

Zoals u weet organiseert de Stichting Autosport Fauquemont elk jaar de Fauquemont Classic

Heuvelland-Rit, een toerrit voor klassieke automobielen.

Dit jaar was het thema “Historisch Land van Valkenburg”. In dat kader leek het de Stichting Autosport Fauquemont aardig om tijdens deze toerrit een aantal plaatsen aan te doen die in vroeger tijd tot het Land van Valkenburg behoorden. Daar in de middeleeuwen Valkenburg en Monschau ruim 80 jaar door dezelfde heren werden bestuurd, te beginnen met Walram “de Rosse” van Valkenburg in 1269 en eindigend met Jan van Valkenburg in 1352, werd er contact gezocht met de “Stadt Monschau”.

Na een korte toelichting onzerzijds, kregen we alle medewerking van Monschau.

Zo werd de Rathausplatz voor de klassieke auto’s gratis ter beschikking gesteld en zouden

deelnemers en organisatie worden ontvangen door Burgemeester Franken van Monschau, hetgeen ook hartelijk en gastvrij gebeurd is.

Verder is het goed om te weten dat de Stichting Autosport Fauquemont elk jaar een “bekende”

Valkenburger uitnodigt om actief in een klassieke automobiel deel te nemen aan deze toerrit.

In het eerste jaar mochten we Dhr. Martin Eurlings met echtgenote begroeten, vorig jaar was het de beurt aan Burgemeester Nuytens met echtgenote en dit jaar nam Fabienne Habets als nieuwe wethouder EFT en als mede-organisator van het evenement de honneurs waar.

Bij aankomst in Monschau werden deelnemers en organisatie, door Burgemeester Franken welkom geheten en maakten Monschau en Valkenburg na 25 jaar hernieuwd kennis met elkaar.

Wethouder Habets overhandigde namens de Stichting Autosport Fauquemont een zgnd.

“Valkenburgs pakketje” en Marc Habets overhandigde namens de Stichting Vestingstad

Valkenburg de Duitse versie van de Vestingstadbrochure aan Burgemeester Franken.

Tijdens het korte gesprek dat volgde, werd al snel duidelijk dat Monschau en Valkenburg nog steeds veel gemeen hebben. Een nauwere samenwerking op toeristisch, economisch maar zeer

zeker ook op cultuur-historisch gebied en kuur- en gezondheidsgebied (wellness) kan vele

mogelijkheden bieden.

Monschau is bijv. Luftkurort, is rijk aan natuur en heeft evenals Valkenburg nog vele

middeleeuwse vestingwerken incl. een volwaardig kasteel dat vele bezoekers trekt en waarop vele muziek- en opera uitvoeringen plaatsvinden.

Herstel en onderhoud van de vestingwerken vergen zowel in Valkenburg alsook in Monschau veel

geld. Geld dat nu vaak door de eigen inwoners moet worden opgebracht, terwijl de benodigde gelden in ruime mate bij de Europese Unie in Brussel aanwezig zijn, maar wel moeten worden aangevraagd. Om aanspraak te kunnen maken op deze Europese gelden dienen er, afhankelijk van de aard van de subsidieaanvraag, partnersteden in 1 of 2 verschillende Europese lidstaten te worden gevonden. Wat ligt dan meer voor de hand dan de historische banden met de Valkenburgse zustersteden uit de middeleeuwen aan te halen ?! In Duitsland zijn dat o.a. Monschau en Euskirchen en in België zijn dat Sankt Vith en Bütgenbach.

Gezien de voordelen die samenwerking binnen de Euregio biedt, gezien de sterke historische en

toeristische overeenkomsten tussen Monschau en Valkenburg en om daadwerkelijk concrete

subsidieaanvragen richting Europese Unie te kunnen doen slagen, is de Stichting Autosport

Fauquemont ondersteund door de Stichting Vestingstad Valkenburg blij verheugd, dat zij via de

Fauquemont Classic Heuvelland-Rit 2006 het initiatief heeft genomen om tot een hernieuwde

kennismaking met Monschau te komen.

Tijdens deze korte kennismaking bleek namelijk, dat bij Monschau de wens tot samenwerking met Valkenburg a/d Geul al meer dan 25 jaar geleden leefde, maar dat, volgens Burgemeester Franken, een mogelijke samenwerking steeds door de politiek in Valkenburg a/d Geul was afgehouden. De wens tot samenwerking met Valkenburg a/d Geul leeft nadrukkelijk nog steeds bij Monschau, reden genoeg voor Wethouder Habets dit signaal op te pakken en binnen het college te bespreken. Het college heeft, zoals we op TVValkenburg en in de besluitenlijst van het college van B&W d.d. 20 juni 2006 kunnen lezen, besloten de uitgestoken samenwerkingshand van Monschau aan te nemen en een bestuurlijke delegatie uit Monschau in september 2006 uit te nodigen, teneinde deze delegatie een goed beeld te laten krijgen van Valkenburg a/d Geul.

De Stichting Vestingstad Valkenburg heeft inmiddels al aangegeven gaarne bereidt te zijn, om een eventuele presentatie en rondleiding door historisch Valkenburg gratis te verzorgen.

Een goed beeld over en weer is nodig, om samen te kunnen bepalen op welke projecten concreet samengewerkt kan gaan worden, waar men elkaar kan versterken en welke concrete subsidies aangevraagd kunnen worden.

Mocht de CDA-fractie overigens van mening zijn, dat de financiële consequenties van deze

uitnodiging voor de gemeente Valkenburg a/d Geul te zwaar zijn om te dragen, dan is de Stichting Autosport Fauquemont gaarne bereidt de koffie en vlaai voor deze ontvangst te betalen.

p.s.

De Stichting Autosport Fauquemont is voornemens om tijdens de Fauquemont Classic

Heuvelland-Rit 2007 Sankt Vith aan te doen, wellicht nog een historische samenwerkingspartner ?!

Hoogachtend namens de Stichting Autosport Fauquemont,

Marc Habets,

Stichting Autosport Fauquemont

Hanewei 1, 6305 AT Schin op Geul

Tel. 043-4591699 Fax. 043-4591699

E-mail: fauquemont@fauquemont.nl

Internet: www.fauquemont.nl

← Vorig bericht

Festival Tri-Arte in Vaals

Zondag 23 juli “Sjluuk & Co en Prinses Pandora”

Volgend bericht →