Een aantal moties van het CDA verworpen in de laatste Raadsvergadering

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Een aantal moties van het CDA verworpen in de laatste Raadsvergadering

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben de coalitiepartijen SP, Transperant en AB bij de behandeling van het coalitieakkoord, een aantal moties van de fractie CDA verworpen. Met teleurstelling constateert het CDA, dat de coalitiepartijen de ingebrachte voorstellen allemaal naar de prullenmand hebben verwezen. Aan de oproep van het CDA duidelijkheid aan minister Remkes te vragen over de nieuwe herindelingsdiscussie is geen gehoor gegeven; evenmin wenst de coalitie uit te spreken dat het geplande vervoer van de zogenaamde nachtbus voor het uitgaanspubliek de eigen inwoners geen geld mag kosten. Ook wensen de drie nieuwe coalitiepartijen niet te verklaren dat het realiseren van de Brede School prioriteit nummer 1 blijft voor het Polfermolengebied. Heel teleurstellend is de afwijzing geweest van een motie, waarin het CDA de nieuwe coalitie oproept het armoedebeleid op korte termijn vernieuwend en integraal op te pakken. Tot slot heeft de coalitie geweigerd tegemoet te komen aan het verzoek van het CDA in de raadsvergadering van 18 september 2006 tekst en uitleg te verstrekken over de nieuw geplande woningbouw in het gebied Villa Via Nova; met deze woningbouw is immers in het oorspronkelijk raadsbesluit van 27 juni 2005 geen rekening gehouden.
Het CDA betreurt deze handelwijze van de partijen SP, AB en Transperant en wenst via de kabelkrant van TV Valkenburg hiervan extra melding te doen.

MOTIE – Armoedebeleid

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 20 juni 2006,

In aanmerking nemende dat:

– Ter behandeling voorligt het coalitieakkoord 2006-2010 “Het kan anders, het moet beter” van de partijen SP, AB en Transperant;

Overwegende:

– Dat het coalitieakkoord als hét speerpunt van het nieuwe sociaal beleid in de komende jaren de armoedebestrijding in de breedste zin van het woord presenteert;

– Dat het coalitieakkoord hiervoor als maatregelen aankondigt, dat de doelgroep in kaart wordt gebracht, de communicatie wordt verbeterd, bijzondere bijstand en breekfonds wordt verbeterd en gestart wordt met de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering;

– Dat met deze maatregelen onvoldoende recht wordt gedaan aan een integrale en meer verantwoorde benadering van het armoedebeleid, meer specifiek dat er geen maatregelen worden genomen op terreinen van werkgelegenheidsbevordering en werkloosheidsbestrijding, integraal arbeidsmarktbeleid, vroegtijdig schoolverlaten onder jongeren, bestrijding van de jeugdwerkloosheid, de aanpak van meervoudige en problematische schulden en de verbetering van de arbeidskwalificatie van langdurig werklozen;

Verzoekt:

– De Raad kennis te nemen van de bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven;

– De Raad haar voorkeur uit te spreken voor de meer integrale benadering van het armoedebeleid met naast de door de coalitie gepresenteerde maatregelen, tevens de maatregelen te nemen op de extra nieuw genoemde beleidsterreinen en deze totaal benadering te formuleren als armoedebestrijding in de breedste zin van het woord;

En draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

– De Raad binnen honderd dagen een maatregelenplan in een raadsnota voor te leggen op welke wijze bedoelde integrale benadering van het armoedevraagstuk in de breedste zin van het woord de komende vier jaren in de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt aangepakt;

en gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

Marij Verheggen-Penders

Roger Huntjens

Eric Huids.

MOTIE – Brede School

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 20 juni 2006,

In aanmerking nemende dat:

– Ter behandeling voorligt het coalitieakkoord 2006-2010 “Het kan anders, het moet beter” van de partijen SP, AB en Transperant;

Overwegende:

– Dat het coalitieakkoord aangeeft dat het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een brede school wordt afgewacht en daarna besproken in de raadsadviescommissie(s);

– Dat met deze formulering ruimte wordt geboden een andere invulling aan het Geulhal- annex Polfermolengebied te geven anders dan het realiseren van een Brede School;

Verzoekt:

– De Raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering;

– De betreffende passage in het coalitieakkoord aan te vullen met de zinsnede: “Het realiseren van de Brede School heeft en blijft prioriteit nummer 1 behouden voor dit Polfermolengebied”.

En draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

– De onderhandelingsstrategie ten tijde van het haalbaarheidsonderzoek met deze prioriteit tot realisatie van de Brede School onverkort uit te voeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

Marij Verheggen-Penders

Roger Huntjens

Eric Huids.

MOTIE – Herindeling

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 20 juni 2006,

In aanmerking nemende dat:

– Ter behandeling voorligt het coalitieakkoord 2006-2010 “Het kan anders, het moet beter” van de partijen SP, AB en Transperant;

Overwegende dat:

– Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, recentelijk tijdens een bijeenkomst te Den Bosch alsmede in zijn notitie “Maatwerk in het middenbestuur, vrij harde en vergaande uitspraken heeft gedaan en in niet mis te verstane bewoordingen praat over een versterking van de noodzakelijk bestuurskracht en een extra herindelingoperatie wenst in Zuid-Limburg;

Het coalitieakkoord aangeeft dat gemeentelijke samenwerking in netwerken binnen – primair – het Heuvelland mede kan bijdragen aan de kwaliteit en de herkenbaarheid van het openbaar bestuur;

Het coalitieakkoord verder aangeeft dat samenwerkingsprocessen aantoonbaar meerwaarde dienen te hebben voor de eigen, sterke organisatie en daarom draagvlak moeten hebben zowel binnen de eigen organisatie als binnen het werkgebied en efficiënt – ook uit kostenoverwegingen – moeten worden ingericht;

– Het coalitieakkoord tot slot stelt dat met de plattelandsgemeenten in het gebied Zuid-Limburg zal worden geijverd voor het verkrijgen van een eigen plaats binnen het Tripool-overleg van Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad.

Verzoekt:

– De Raad kennis te nemen van de bovengenoemde uitspraken van minister Remkes en de vermelde uitgangspunten van het coalitieakkoord;

En draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

– Minister Remkes op korte termijn actief te benaderen teneinde volstrekte duidelijkheid te verkrijgen over zijn gedane uitspraken;

– Op korte termijn ter versterking van de eigen bestuurskracht alsmede de vitaliteit van huidige en toekomstige inwoners van onze gemeente duidelijke strategische keuzes te maken;

– In deze keuzes actief en niet vrijblijvend de samenwerking met de Tripool-gemeenten, de Heuvellandgemeenten en overige omliggende gemeenten op te zoeken;

– De gemeenteraad binnen afzienbare tijd doch uiterlijk in haar laatste raadsvergadering dit jaar (11 december 2006) een beleidsnotitie ter bespreking voor te leggen met de gemaakte strategische keuzes en aangegane samenwerkingsverbanden teneinde een antwoord klaar te hebben voor alsmede een positie te kunnen bepalen in de hernieuwd door minister Remkes geopende herindelingsdiscussie Zuid-Limburg;

– En de gemeenteraad van de vorderingen in de komende raadscommissievergaderingen ABA op de hoogte te houden;

en gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

Marij Verheggen-Penders

Roger Huntjens

Eric Huids.

MOTIE – Holland Casino

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 20 juni 2006,

In aanmerking nemende dat:

– Ter behandeling voorligt het coalitieakkoord 2006-2010 “Het kan anders, het moet beter” van de partijen SP, AB en Transperant;

Overwegende:

– Dat het coalitieakkoord aangeeft dat bij een eventueel vertrek van Holland Casino naar een andere gemeente compensaties in financiële zin of anderszins dienen te komen;

– Dat de gemeente Valkenburg aan de Geul bij monde van de Burgemeester tot op heden enkel en alleen een koers heeft gevaren tot behoud van Holland Casino voor onze gemeente en nimmer ruimte heeft gegeven voor een mogelijk vertrek;

– Dat met deze uitspraak in het coalitieakkoord de tot op heden door de gemeente gevoerde onderhandelingen een geheel andere wending krijgen, in die zin dat met een mogelijk vertrek nu ineens wel rekening wordt gehouden;

– Dat met deze uitspraak de onderhandelingspositie tot absoluut behoud van Holland Casino voor onze gemeente verzwakt wordt;

Verzoekt:

– De Raad kennis te nemen van de bovengenoemde constateringen en uitgangspunten en deze te onderschrijven;

– De betreffende passage in het coalitieakkoord te schrappen en te volstaan met de passage dat alles in het werk wordt gesteld om Holland Casino voor Valkenburg aan de Geul te behouden;

En draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

– De onderhandelingsstrategie tot absoluut behoud van Holland Casino, zoals ook eerder betoogd bij Minister Donner van Justitite, voor onze gemeente onverkort voort te zetten;

en gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

Marij Verheggen-Penders

Roger Huntjens

Eric Huids.

MOTIE – Veiligheid en nachtvervoer

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 20 juni 2006,

In aanmerking nemende dat:

– Ter behandeling voorligt het coalitieakkoord 2006-2010 “Het kan anders, het moet beter” van de partijen SP, AB en Transperant;

Overwegende dat:

– Het coalitieakkoord aangeeft dat de wijze waarop na de nachtelijke sluitingstijd van de Horeca kan worden voorzien in voldoende adequate vervoermogelijkheden voor gasten – tegen betaling – in een overleg met ondernemers wordt betrokken.

Verzoekt:

– De Raad kennis te nemen van de bovengenoemde uitspraak van het coalitieakkoord;

En draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

– De resultaten van bedoeld overleg terstond aan de gemeenteraad voor te leggen doch op zijn minst van de vorderingen in de raadscommissie EFT op korte termijn melding te doen;

– Eventuele maatregelen ter versterking van bedoeld nachtvervoer niet ten laste te brengen van de gemeentelijke algemene middelen aangezien per definitie hieraan verbonden kosten primair tot de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker/gebruiker dan wel de toeristische en/of vervoersbranche zelve behoren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

Marij Verheggen-Penders

Roger Huntjens

Eric Huids.

MOTIE – Villa Via Nova

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 20 juni 2006,

In aanmerking nemende dat:

– Ter behandeling voorligt het coalitieakkoord 2006-2010 “Het kan anders, het moet beter” van de partijen SP, AB en Transperant;

Overwegende:

– Dat het coalitieakkoord de herkenbaarheid en plaats van de gemeenteraad in het bestuurlijk democratisch proces van het dualistisch systeem wenst te respecteren en te verstevigen en hierbij de aandacht uitgaat naar de primaire rol van de gemeenteraad in het ruimtelijk proces;

– Dat met deze uitspraak de coalitie aangeeft dat de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken wordt in de besluitvorming van voor de gemeente en gemeenschap belangrijke bouwvoornemens;

– Dat in de zaterdageditie van het Limburgs Dagblad van 27 mei j.l. de Burgemeester als woordvoerder van het nieuwe College melding doet van een gewijzigde invulling van het zogenaamde Villa Via Nova-plan, in die zin dat het College voornemens is op die locatie, naast de realisatie van Albert Heijn, tevens woningbouw te realiseren;

– Dat er hier sprake is van een belangwekkende wijziging van het eerder genomen raadsbesluit van 27 juni 2005, waarin de Retailstructuurvisie, het Mobiliteitsplan alsmede het Raamplan Openbare Ruimte Centrum Valkenburg is vastgesteld;

Verzoekt:

– De Raad kennis te nemen van de bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven;

– De Raad uit te spreken dat in strijd met de door de coalitie bedoelde en voorgenomen versterkte rol van de gemeenteraad in RO procedures, deze raad middels dit krantenbericht onvoldoende, onvolledig en zeker niet tijdig is geïnformeerd over deze belangwekkende wijziging van het oorspronkelijk bouwplan Villa Via Nova in bedoeld raadsbesluit van 27 juni 2005;

– De Raad uit te spreken dat deze handelwijze van het College van Burgemeester en Wethouders met weinig respect en ontzag voor de Raad wordt veroordeeld;

En draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

– De Raad voor de raadsvergadering van 18 september 2006 in een raadsnota de overwegingen voor te leggen die een afwijking van de besluitvorming van het raadsbesluit van 27 juni 2005 kunnen rechtvaardigen;

– De voorlichting- en inspraakprocedures voor raads- en commissieleden, omwonenden en ondernemers, die regulier en volgens traditie bij deze vormen van belangwekkende besluitvorming in acht dienen te worden genomen, zo spoedig mogelijk van start te laten gaan;

en gaat over tot de orde van de dag.

De CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

Marij Verheggen-Penders

Roger Huntjens

Eric Huids.

← Vorig bericht

SP ziet afschaffing van statiegeld op blikjes en flessen niet zitten

Transperant stelt het College vragen over vertraagd afhandelen van vergunningen

Volgend bericht →