Een noodkreet uit de kern Houthem

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Een noodkreet uit de kern Houthem

Een schreeuw om hulp via de SP aan het College en het antwoord van datzelfde CollgeDit is in feite een noodkreet uit de kern Houthem. Zoals langer bekend is de buslijn 50 ondanks hevig verweer door de inwoners van Houthem en ondanks de inzet van uw college, komen te vervallen. Tot nu toe hebben vage toezeggingen door VEOLIA nog geen zoden aan de dijk gezet wat de komst van een buurtbus betreft.
Inmiddels heeft zich een nieuw probleem in Houthem voor gedaan. De slager heeft zijn winkel gesloten en heeft geen opvolger. Er staat nu een pand leeg dat zo betrokken kan worden door iemand die mogelijk een kleine supermarkt met een deel slagerij zou kunnen exploiteren.
Door de sluiting van de slagerij heeft Houthem weer een winkel minder en de mensen hebben het gevoel meer en meer geïsoleerd te raken en worden moedeloos door dit gebeuren.
Uiteraard beseft de SP fractie enerzijds heus wel dat het college geen bijzonder grote mogelijkheden heeft om ervoor te zorgen dat er een nieuwe winkel in Houthem komt. Anderzijds is het meer dan urgent om iets voor Houthem te doen voordat ,juist door het verdwijnen van weer een winkel en een buslijn, de stimulans om in Houthem te wonen gaat verdwijnen.
Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vragen conform ex. Artikel 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.
Is het college nog in gesprek met het vervoerbedrijf VEOLIA wat betreft een buurtbus voor Houthem?
Zo ja, is er dan al zicht op wanneer een buurtbus zal komen en zo nee neemt u de onderhandelingen weer op met het vernoemde vervoerbedrijf?
Ziet het college mogelijkheden om voor de leegstaande winkel in Houthem een exploitant te vinden die mogelijk een supermarkt annex slagerij kan/wil exploiteren?
Namens de raadsfractie van de SP
Elke de Vries- Becker
In uw brief van 9 januari 2007 uit u een noodroep namens de bewoners van Houthem. In uw brief gaat u in op een tweetal onderwerpen:
1. openbaar vervoer
2. leegstaande winkel.
In deze brief geven wij u een reactie op uw vragen.
U vraagt of wij nog steeds in overleg zijn met de vervoerder Veolia inzake het invoeren van een buurtbus in Houthem. Het initiatief voor realisatie van de buurtbus ligt bij Veolia. Momenteel zijn zij dit plan verder aan het uitwerken met het buurtbuscomité. Uit een ambtelijke reactie blijkt dat invoering van de buurtbus door Houthem naar verwachting begin maart zal plaatsvinden.
Wij doen onze uiterste best om dit traject te versnellen. Wethouder Dauven heeft in de door de Provinciale Statencommissie Verkeer, Water en Milieu georganiseerde hoorzitting over het openbaar vervoer zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over deze werkwijze en aangedrongen op een snelle oplossing.
Ten aanzien van uw vraag over de leegstaande winkel kunnen wij u aangeven dat over de supermarkt/slagerij contact is gelegd door de NV Ontwikkelingsmaatschappij. De NV zal mede in het kader van het project dat door het ministerie van EZ is toegekend bekijken welke mogelijkheden voor deze locatie aanwezig zijn. Ook zal met de stichting Radar gesproken worden over de mogelijke exploitatie van de buurtwinkel.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders
van Valkenburg aan de Geul,
ir. J.F. de Groot drs. C.A.C.M. Nuijtens
algemeen directeur/gemeentesecretaris l.s. burgemeester

← Vorig bericht

Ingezonden brief (1) over Centrumplannen

Camiel Eurlings wordt minister

Volgend bericht →