Gaat de fusie van het GGD-ZL ook Valkenburg geld kosten ?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Gaat de fusie van het GGD-ZL ook Valkenburg geld kosten ?

Dat vraagt het CDA zich af in een brief aan het College

In de commissievergadering van 9 oktober j.l. stond de begroting 2007 GGD Zuid-Limburg als bespreekpunt geagendeerd. De heer Wauben liet toen namens de wethouder weten dat er in verband met de fusie van de GGD-en geen financiële investeringen te verwachten zijn voor 2007. Hij bedoelde dat er niet meer geld voor de GGD dan nu in de begroting van onze gemeente is opgenomen. Toen heeft ondergetekende nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de zogenaamde frictiekosten van het fusieproces. Op de vraag in deze werd schriftelijk geantwoord dat er nog geen zicht is op de afwikkeling van de fusie en dat er geen frictiekosten zijn opgenomen in de begroting van de GGD ZL

Volgens een artikel in De Limburger van 4 december j.l. heeft de GGD ZL naar schatting meer dan 6 ton uitgegeven aan managers-van-buiten. Een bestuurder van Abva-Kabo meldt dat hij “zoiets nog nooit heeft meegemaakt, een of twee mensen is begrijpelijk, maar zeven?” Ook de OR van de GGD maakt zich zorgen over de kosten. De voorzitter van de OR zegt dat ze vreest dat de doelen van de fusie, te weten efficiënter werken en kwaliteitsverbetering, niet gehaald worden. De OR heeft het vertrouwen in hun GGD-directeur opgezegd en ziet hem het liefst vertrekken. Tot zover de krant.

Naar aanleiding van deze berichten willen wij U de volgende vragen stellen:

Vraag 1:

In hoeverre bent U op de hoogte gesteld door de GGD van de genoemde ’meer dan 6 ton’ in de krant? Beschouwt U het inhuren van managers-van-buiten als frictiekosten? Medio oktober j.l. was U kennelijk geen informatie bekend omtrent de te verwachten frictiekosten; acht U dit een juiste gang van zaken?

Vraag 2:

Met betrekking tot het fusieproces van de drie oude GGD-en tot één GGD, is ook onze gemeente akkoord gegaan op voorwaarde dat de fusie geen geld kost. In de begroting van de GGD ZL zijn geen frictiekosten als gevolg van de fusie opgenomen.

De GGD-directeur heeft via de krant laten weten dat de kosten van de managers-van-buiten binnen de begroting vallen. Hoe is e.e.a. dan in de begroting van de GGD verantwoord?

Vraag 3:

Bent U bereid om, indien het al niet gebeurd is, per omgaande contact op te nemen met de GGD ZL en om opheldering te vragen ten aanzien van hun financiële beleid?

Vraag 4:

Verwacht U, op grond van Uw informatie, dat de GGD een onbetaalde rekening bij de gemeenten zal gaan neerleggen? Zo ja, in welke orde van grootte zal dit bedrag dan zijn?

Vraag 5:

Als er onverhoopt toch een extra rekening naar de gemeenten wordt gestuurd voor allerlei kosten ten gevolge van de fusie, hoe gaat U zich dan hier tegenover opstellen?

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

namens deze,

Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

Drukke Kersttijd voor gemengd koor One2Sing

Jaarlijkse kerstspeurtocht Stichting Kinder Vakantiewerk Houthem

Volgend bericht →