Geen glazen entree voor Kasteelruïne.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Geen glazen entree voor Kasteelruïne.

Horecavoorziening is wel accoord.Het gemeentebestuur heeft besloten om geen vergunning af te geven voor de bouw van de glazen entreehal met bijbehorende roltrappen. Daarentegen geeft het gemeentebestuur wel toestemming voor het vernieuwde horecagebouw op de Haselderhof.
Beide besluiten worden deze week gepubliceerd door de gemeente Valkenburg.
Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een of beide beslissingen binnen zes weken na publicatie. Indien belanghebbenden geen zienswijzen hebben ingediend worden deze uitgesloten van een beroepsprocedure.

Afgelopen week heeft het College zich tevens gebogen over de ingediende zes zienswijzen tegen de bouwaanvragen.
Hierover zegt het College: "Op de ontwerpbesluiten, die eveneens zes weken ter inzage hebben gelegen, heeft het college zes schriftelijke reacties ontvangen. Naar aanleiding van enkele reacties en een door het college ingewonnen "second opinion" is de inhoud van beide besluiten gewijzigd ten opzichte van de inhoud van de ontwerpbesluiten".

De Kasteelstichting, bij monde van bestuurslid René Paulssen, laat weten nu te zoeken naar alternatieven voor de entrée.

Hieronder leest u het volledige besluit:

Besluiten Monumentenwet 1988
Burgemeester en wethouders hebben aan Stichting Kasteel van Valkenburg, Grendelplein 13, Valkenburg aan de Geul, een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 verleend voor:

  • het bouwen van een horecagebouw en het slopen van het huidige horecagebouw en een overkapping op het perceel Grendelplein 13 in Valkenburg aan de Geul (kasteel ruïne)(MA 9016);

Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag van Stichting Kasteel van Valkenburg, Grendelplein 13, Valkenburg aan de Geul, om een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 afgewezen voor:

  • het bouwen van een entreehal met roltrappen en een lift en het deels slopen van de huidige entree op het perceel Grendelplein 13 in Valkenburg aan de Geul (kasteelruïne)(MA 9015).

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen voornoemde besluiten binnen zes weken bij de Rechtbank te Maastricht, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, schriftelijk beroep instellen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Op de ontwerpbesluiten, die eveneens zes weken ter inzage hebben gelegen, heeft het college 6 schriftelijke reacties ontvangen. Naar aanleiding van enkele reacties en een door het college ingewonnen “second opinion” is de inhoud van beide besluiten gewijzigd ten opzichte van de inhoud van de ontwerpbesluiten.
Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:
· de naam en het adres van de indiener;
· de dagtekening;
· een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
· de gronden van het beroep.
Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens – indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist – de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
De werking van de besluiten wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 15 juli 2010 gedurende 6 weken tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor ter inzage bij de balie van de hoofdafdeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

← Vorig bericht

Vrijdag huldiging Dick ‘Cooky’ Voorn.

Zwaar noodweer boven Valkenburg aan de Geul.

Volgend bericht →