Geld voor Geulhal: van uitstel komt afstel?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Geld voor Geulhal: van uitstel komt afstel?

Vereniging is voorstander van woningbouw.In een reactie op een raadinformatie bulletin van dec. 2010 omtrent de stand van zaken rond de Geulhal in de Plenkertstraat, vindt Vereniging Mooi Geulzicht dat verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst met 3W.
Mooi Geulzicht schrijft dat niet de gemeente maar de gezamenlijke eigenaren van de appartementen eigenaar van de grond wordt. Jo Kleijnen, voorzitter van de vereniging, is bevreesd dat 3W haar verplichtingen niet zal nakomen. En daardoor ontwikkelingen in de Plenkertstraat in de weg zal staan.Er zijn enkele oorzaken voor aan te geven: de recessie, de overname van 3W door ING en de bevolkingskrimp.Ook al is Mooi Geulzicht voorstander van woningbouw op de plek van voormalig hotel Corona en de Geulhal zoals gepland was in 2005, toch wordt de vereniging niet gehoord door de lokale politiek.Lees beneden de complete brief van Mooi Geulzicht:
Gemeente Valkenburg aan de Geul,
College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 998
6300AZ Valkenburg a.d. Geul
Kopie: Gemeenteraad Valkenburg aan de Geul
Media
Betreft: Raadsinformatiebulletin Ontwikkeling Gebied Geulhal van 20 dec 2010 en de mediaberichtgeving hierover.
Valkenburg, 12 Januari 2011
Geacht College van B&W Gemeente Valkenburg a.d. Geul,
Middels voormelde Raadsinformatiebulletin heeft u de Gemeenteraad en de media geïnformeerd over uw overleg met 3W m.b.t. de Geulhal.
Wij willen u er op attenderen dat de verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de door de Gemeenteraad goedgekeurde Overeenkomst van Valkenburg met 3W van juni 2009, (zie de citaten in de media) of tenminste verwarrend is naar de Gemeenteraad, met name:
· De infrastructuur binnen de Geulhallocatie zal niet worden overgedragen aan de Gemeente, maar wordt eigendom van de gezamenlijke eigenaren van de woningen. Hier is geen sprake van een inspanningsverplichting van 3W voor opleveren vóór 31-12-2012. Zie artikel 5.2 van de Overeenkomst.
· Wel zal 3W zich inspannen om uiterlijk 31-12-2012 het openbaar gebied binnen de Villa Via Nova locatie aan de Gemeente op te leveren. Zie art 5.1
Het lijkt er op dat de geschiedenis zich herhaalt voor wat betreft Overeenkomsten met 3W, nl een Overeenkomst maken die voor meerdere uitleg (in het belang van 3W) te interpreteren is, waarna vervolgens afwijkende plannen afgedwongen worden. Zie ook nog eens het rapport van de Rekenkamer. Uit het Raadsbulletin blijkt dat 3W nu ‘ nieuwe plannen ontwikkelt, rekening houdend met o.a. de economische haalbaarheid’.
Voordat de Gemeenteraad de Overeenkomst goedkeurde hebben wij reeds aangegeven dat er meerdere onduidelijkheden in stonden. Helaas moest de goedkeuring met spoed gebeuren, de ondertekening was al gebeurd voordat de Raad zich erover kon uitspreken
Meermaals heeft u aan de Gemeenteraad/ de Media gemeld dat 3W druk is met plannen te ontwikkelen en deze binnen enkele maanden zou indienen. Het is precies een jaar geleden dat u meldde: “ het is een uur voor de dageraad” voor besluitvorming voor plannen in februari 2010.
Ook 3W heeft destijds toegezegd (zelfs in de Raadsvergadering) voortvarend te werk te gaan en snel plannen voor te leggen aan de Raad.
Meermaals hebben wij aangegeven dat wij geen bezwaar hadden tegen de voorgestelde bouwplannen zoals die waren overeengekomen tussen Gemeente en 3W (Masterplan 2005, Brede School 2007 en Plan Arets 2009) en dat wij hoopten op snelle verbetering van de almaar voortwoekerende verpaupering in de Plenkertstraat.
Ook hebben wij in het verleden enkele keren voorstellen gedaan om sneller te kunnen komen tot sloop.
Het is voor iedereen duidelijk dat de recessie invloed heeft op ontwikkelingen voor 3W, maar wij mogen dan wel de realistische verwachtingen vernemen. De krant meldde recent dat 3W nu geheel eigendom is van ING en dat er geen nieuwe plannen ontwikkeld worden. Hoe strookt dit met het Raadsbulletin?
De verwachtingen over woningbouw worden daarnaast nog eens negatief beïnvloed door de bevolkingskrimp. Wij kunnen hier niet aan ontkomen, dit geldt ook voor Valkenburg. Is het dan realistisch om te verwachten en uit te spreken dat verschillende projectontwikkelaars (Hurks, 3W) bijna gelijktijdig meer dan 100 appartementen gaan bouwen in Valkenburg, naast de andere projecten (bv Broekhem)? Krijgt de Geulhal dan enige prioriteit?
Wij hopen dat de terreinen van Villa Via Nova en het weitje achter de Geulhal niet aan 3W zijn resp worden overgedragen zonder dat 3W daar haar verplichtingen uit de Overeenkomst tegenover heeft gezet. Dit zou betekenen dat dit een mogelijk aspect voor bespreking met 3W kan zijn t.o.v. spoedige sloop van Geulhal en Corona. Volgens de verstrekte informatie in de media heeft 3W tot nu toe alleen mondelinge beloften gedaan en kunnen zij nergens op worden aangesproken.
Wat wij mogen verwachten is dat er in de Gemeenteraad met U een duidelijke discussie wordt gevoerd over de mogelijkheden, problemen en verwachtingen en over een actieplan voor het Geulhalterrein. Hierdoor zou er meer duidelijkheid komen en weten wij als inwoners wat er aan toekomstmogelijkheden zijn; dat wij niet meer afhankelijk zijn van prachtige koppen in de media die ons de mooiste boulevards beloven, maar dat er krachtdadig gewerkt wordt aan verbetering, dat de beroemde schop in de grond gaat. Bovendien vragen wij dat dit onderwerp regelmatig op de agenda zal staan van de Gemeenteraad, als een apart agendapunt en niet als een voetnoot bij het Centrumplan. Het is belangrijk genoeg.
Graag vernemen wij Uw visie over bovenstaande,
Met hoogachting en vriendelijke groet,
Bestuur Mooi Geulzicht,
J. Kleijnen, voorzitter
P. Tans, secretaris
E.Curfs, penningmeester
M. Mevissen, bestuurslid
M. Prins, bestuurslid
J. Wortmann, bestuurslid

← Vorig bericht

Maternuspoort……

Dronken vrachtwagenchauffeur keert op autoweg.

Volgend bericht →