De nu gepresenteerde louter technische kadernota vermeldt een financiële doorberekening van het nieuwe coalitieakkoord. Wanneer dit akkoord volledig zou worden uitgevoerd dan is daarmee een bedrag gemoeid van € 3,6 miljoen in het eerste jaar, oplopend tot structureel € 4,4 miljoen vanaf het jaar 2022.

Zouden alle oude plannen worden uitgevoerd – dit zijn dus plannen waar de nieuwe coalitie haar prioriteiten nog niet tegenover heeft kunnen stellen – dan sluit de begroting 2018 naar verwachting met een tekort van € 1.001.500,-. Door geld in te zetten dat de gemeente in 2017 heeft overgehouden en in 2018 denkt over te houden, kan dit geraamde tekort worden weggewerkt. Daarnaast moeten de posten onvoorzien en de algemene reserve worden aangesproken.

Rond 1 juni ontvangt de gemeenteraad ieder jaar een door het college van burgemeester
en wethouders opgesteld overzicht van allerlei ontwikkelingen die financieel doorwerken
in het gemeentelijk beleid. Na de recente gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe coalitie gevormd wat geleid heeft tot het coalitie-akkoord 2018 tot 2022.
De inhoud van dat akkoord kon nog niet in de kadernota van dit moment worden verwerkt. Daarom is er nog slechts een zo genoemde technische, beleidsarme kadernota uitgebracht. Een politieke kadernota met daarin de prioriteiten van de nieuwe coalitie wordt ruim voor 6 november a.s. gepresenteerd. Op die dag kan de gemeenteraad deze “kadernota in twee etappes” gelijktijdig met de meerjarenbegroting 2019-2022 behandelen.