Gemeente moet 1 miljoen extra bezuinigen: buikriem aanhalen

Voorpagina » Toerisme » Gemeente moet 1 miljoen extra bezuinigen: buikriem aanhalen

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat extra bezuinigen. Er dient geld gezocht te worden voor een extra 1 miljoen euro. Mogelijk nog meer. “Want de eerste tekenen zijn niet goed. De mei-circulaire van de Rijksoverheid zal daar nog een schepje bovenop doen. Dat blijkt uit recente becijferingen.
Op 1 juli is de behandeling van de Kadernota 2019, als opmaat en richtinggevend advies van de raad naar de Begrotingsbehandeling in november. “Het zal een moeilijke vergadering worden waarin pijnlijke keuzes gemaakt dienen te worden door de politieke partijen in de gemeenteraad”, voorspelt wethouder Financiën Claudia Bisschops.
Broekriem aanhalen
“Linksom of rechtsom zal de broekriem aangehaald dienen te worden. Ik heb in de raad 3 maanden geleden het extra tekort van 1 miljoen al bekend gemaakt. Er is nog een besloten raadsvergadering voor nodig geweest. De gemeenteraad dient met oplossingen te komen. We hebben nog geen tekenen van enige suggestie vernomen uit de politiek”, aldus Bisschops.
Financiën voor een extra miljoen bezuiniging kunnen gehaald worden uit posten zoals ontzorgingscontract voor groenonderhoud, onderwijshuisvesting. Maar ook verhoging van belastingen en kortingen op subsidies. In de Kadernota staan nog risicogebieden als de exploitatie van grotten en groeven, de eigen bijdragen, die betrekking hebben op het sociaal domein, de verhuur/verkoop van gemeentelijke eigendommen, de opbrengsten uit afvalinzameling en de parkeerexploitatie. 

kadernota 2019 bezuinigingen

 
Voor 5 ton is door het college dekking gevonden, de overige bedrag zal de politiek moeten vinden. Bisschops: “Indien het college van B&W in 2021 geen sluitende begroting kan presenteren, komen we in een zeer moeilijke parket terecht. Dan moeten we voor elk bonnetje dat we willen indienen, toestemming van de provincie Limburg krijgen. En dat willen we niet”.
Risico voorbeelden
Door het grote tekort is er niet gekozen voor de ontwikkeling van nieuw beleid. De renovatie voor de Valkenburgerstraat in Berg, renovatie Pr.Beatrixsingel in Broekhem-Zuid, de realisatie van het Kindcentrum Berg; de begraafplaats Cauberg; het overloopterrein voor evenementen in Strabeek en het regionaal project wandelroutes zijn reeds in de begroting opgenomen. “We proberen bij toekomstige aanbestedingen zoveel mogelijk de lucht er uit te knijpen”, aldus de wethouder, “om zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen”.
Kanttekening: of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Toekomstige tekorten op andere posten liggen op de loer:
– Croix de Bourgogne. Mocht deze ontwikkeling niet doorgaan, gaat het de gemeente Valkenburg aan de Geul een half miljoen kosten aan een misgelopen subsidie provincie, verkoopopbrengst grond en reservering voor lopende/eventuele nieuwe verplichtingen.
– Ook onzeker is het ontvangen van de ‘goud/groene status’ van het voormalige sportveld in Vilt, zijnde € 120.000,-.
– Op dit moment is nog een bedrag van afgerond € 461.000,- in de investeringsreserve Centrumplan beschikbaar voor het opvangen van de financiële consequenties van nadeelcompensaties voor winkeliers.
Maandag 1 juli vanaf 12 uur vergadert de gemeenteraad en het college van B&W over de Kadernota. De vergadering is openbaar.
Vanaf zondag zal wethouder Claudia Bisschops uitleg geven over de Kadernota en de gevolgen in het programma TV Valkenburg Vandaag.

← Vorig bericht

Grote boekenverkoop in bibliotheek Valkenburg

Werkzaamheden aan spoor

Volgend bericht →