Gemeentelijk reïntegratie- en handhavingsbeleid in de WWB is succesvol

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Gemeentelijk reïntegratie- en handhavingsbeleid in de WWB is succesvol

Het beleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul op het gebied van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) mag als succesvol worden beschouwd. In 2005 en 2006 hebben beduidend meer* bijstandsgerechtigden werk gevonden dan in de jaren daarvoor. Ook het Hoogwaardighandhavingsplan functioneert effectief en doelmatig. Het gevoerde beleid heeft zich vertaald in een gunstig financieel beeld: de toegekende rijksbudgetten zijn toereikend gebleken.

De daling van het aantal bijstandsgerechtigden is een gevolg van de opleving van de arbeidsmarkt, maar ook een gevolg van het actieve reïntegratiebeleid en het strikte handhavingsbeleid dat de gemeente voert. Personen die een beroep doen op een bijstandsuitkering worden gelijk aangemeld bij het Transferium met als doel de uitstroming naar een reguliere baan te bevorderen en/of te werkstelligen. Ook een gesubsidieerde baan of werken met behoud van uitkering behoort tot de opties. Is er geen werk voorhanden dan wordt via strikte regels en procedures beoordeeld of er recht op een uitkering bestaat.

Op het gebied van handhaving heeft de Sociale Dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul in de afgelopen periode effectief en doelmatig gefunctioneerd. Iedereen die een aanvraag indient voor een uitkering krijgt een uitgebreide informatiefolder waarin de rechten en plichten van de bijstandsgerechtigde staan, inclusief de mogelijke gevolgen bij frauduleuze handelingen. Bedragen die ten onrechte zijn uitgekeerd worden in alle gevallen teruggevorderd.

In de gevallen waar bijzondere bijstand nodig is, voert de gemeente een ruimhartig beleid. Bijzondere bijstand kan eventueel verleend worden bovenop de WWB. De gemeente streeft daarbij naar maatwerk. Voorbeelden daarvan zijn vergoedingen voor ziektekosten, de aanschaf van een bril, maaltijdvoorzieningen of rechtsbijstand. Ook verzorgt de Sociale Dienst voor een aantal bijstandsgerechtigden het invullen van belastingformulieren ter verkrijging van heffingskortingen en teruggave van belasting, onder meer in verband met medische kosten. In 2005 ontving de Sociale Dienst 389 aanvragen voor bijzondere bijstand, waarvan er 352 zijn gehonoreerd.

De nieuwe Wet Werk en Bijstand zorgt voor een vergaande verschuiving van de verantwoordelijkheid van rijk naar gemeenten, zowel financieel als beleidsmatig. Het gemeentelijk financiële risico is enorm toegenomen, waardoor het beleid op diverse onderdelen – entreeonderzoek, huisbezoek, stimulering van uitstroom – is aangescherpt. Kern van de WWB is namelijk dat bijstand alleen is bedoeld voor mensen die voor hun dagelijks levensonderhoud een – liefst zo kort durend – vangnet nodig hebben. De nadruk ligt op werk, al dan niet met behoud van uitkering.

*Aantal clienten in de uitkering:

2004 321

2005 299

2006 juli 285

← Vorig bericht

Opening van het festival "Tri-Arte" in Vaals

Brutale diefstal van terrasstoelen in Houthem

Volgend bericht →