Het coalitie-akkoord is gepresenteerd

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Het coalitie-akkoord is gepresenteerd

Op 24 april werd in de Raadszaal van het gemeentehuis het Coalitie-akkoord van de politieke partijen SP, Transperant en Algemeen Belang voor de komende raadsperiode gepresenteerd aan de voorzitter van de Raad, burgemeester Nuytens.

De presentatie geschiedde door formateur Sjef Kleijnen.

Met een korte toespraak, van hem niet gewend, gaf hij een toelichting op het stuk.

Het akkoord heeft de titel meegekregen: “het kan anders, het moet beter”.

Kort samengevat vallen enkele punten op, waarop in de komende periode de nadruk gelegd zal worden:

Aandacht voor een nette en opgeruimde stad;

Meer sociale woningbouw in alle kernen;

Armoedebestrijding;

Ondersteuning van het verenigingsleven;

Meer toezicht in het publieke domein en een lik-op-stuk beleid;

Geen papieren tijgers;

Meer variatie in te organiseren evenementen;

Behoud van het Casino;

Burgers zoveel mogelijk betrekken bij het besturen

Soberheid in de noodzakelijke uitgaven, geen geldverspilling aan onnodige dingen.

Op 3 mei zal de beëdiging van de wethouders en de installering van de nieuwe Raad plaatsvinden.

Op 7 mei zal in het programma Roadskalle het coalitieakkoord onder de loupe worden genomen met vertegenwoordigers van de coalitie en de oppositie.

Op 31 mei zal in de Raadsvergadering dit coalitie-akkoord van opmerkingen worden voorzien.

Zeer opvallend was, dat bij de presentatie alle vertegenwoordigers van de oppositiepartijen ontbraken, behalve de VVD.

Tekst Coalitie-Akkoord

Inleiding

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad op 7 maart 2006 hebben de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul een signaal gegeven over de richting van het bestuurlijk-politieke denken voor de periode 2006 – 2010. Het past in een goede democratische rechtsgang dat de gekozen bestuurders dit signaal oppakken en vertalen naar een programma, waarin de burger zich kan her-kennen.

De fracties SP en Transperant hebben vanuit hun eerdere oppositierol in de raad de handschoen opgepakt en samen met de fractie AB overlegd en gewerkt aan een coalitieakkoord voor de komende jaren. Daarmee wordt recht gedaan aan de verkiezings-uitslag, waarbij SP en Transperant immers winst hebben geboekt en AB zijn positie in de raad – uitgedrukt in aantal zetels – heeft kunnen consolideren.

De voorbereiding van het coalitieakkoord heeft plaatsgevonden in een periode waarin enerzijds regionaal van de kant van de onder-nemers positief wordt aangekeken tegen de economische ontwik-kelingen en anderzijds – zeker ook door de recente ontwikkelingen bij o.a. Nedcar – sluiting van bedrijven dan wel verplaatsing van werkgelegenheid naar goedkope loonlanden een bedreiging vormen voor een goede balans in de werkgelegenheid.

In economisch opzicht heeft de van oudsher sterk op toeristisch en recreatief gerichte bedrijvigheid in Valkenburg aan de Geul te lijden van de mondialisering van het toerisme. Dit mede door de dumpprijzen van vliegvakanties naar zonzekere vakantiegebieden. Extra inspanningen van betrokken spelers in het economisch veld, te weten de ondernemers, de brancheorganisaties, de VVV en pro-vincie en gemeente, zijn nodig om de toeristisch-recreatieve speerpuntpositie van Valkenburg aan de Geul op de kaart te houden en zo mogelijk te versterken.

Specifieke problemen

Het spreekt voor zich, dat de gemeente Valkenburg aan de Geul door haar specifieke geografische gesteldheid en haar ligging van nature is belast met extra lasten, die zij niet alleen kan dragen.

Het gaat hierbij om de verbindingsstructuur van elkaar kruisende provinciale wegen in de kern Valkenburg, de waterbeheersings-problematiek van de Geul, de erosie van de hellinggebieden van het Geuldal, maar vooral ook door het beheer van het uitgestrekte groevenstelsel. Enerzijds gaat het hierbij om natuurlijke dragers van toerisme en recreatie, anderzijds kenmerken zij de bijzon-derheid van het financiële beheer op het niveau van deze ge-meente. Daarbij komt ook nog dat de gemeente is gezegend met de aanwezigheid van een groot aantal monumenten, die een voort-durende aandacht en zorg vragen, met de bijbehorende financiële lasten.

Overleg met ondernemers

Een sterke economische bedrijvigheid en dito inkomensstroom is nodig om het bij de gemeente behorende voorzieningenniveau op peil te houden, dan wel te verbeteren. Draagvlak en draagkracht zijn hierbij sleutelwoorden, gekoppeld aan een flinke dosis reali-teitszin. Facilitering van de lokale bedrijvigheid in flankerende zin zien wij daarbij als een primaire opgave voor de komende jaren. Minder regulering en meer ondersteuning van realistische initia-tieven uit het veld van de ondernemers zullen daarbij als criteria kunnen dienen.

Het spreekt daarbij voor zich, dat het overlegmodel de basis biedt voor een goede synergie tussen overheid en bedrijvigheid, waarbij de gemeente de stoel van de ondernemer aan de ondernemingen wil laten. De diversiteit in de spin-off van de toeristische en recrea-tieve dragers betekent, dat een goede symbiose en coördinatie noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de toeristisch-recreatieve functie, de bedrijvigheid en vergroting van de kwaliteit en de kwantiteit van het aanbod en bezoekers.

Financiële huishouding

De gemeente Valkenburg aan de Geul telt per 1 januari 2006 ca. 17.400 inwoners. Het nog steeds teruglopende inwonertal noopt ertoe ook de financiële huishouding tijdig bij te stellen in begro-tingstechnische zin. Inspanningsverplichtingen kunnen niet los wor-den gekoppeld van kosten en investeringen. Dit alles met de basisgedachte, dat de inwoner van deze gemeente uiteindelijk niet de rekening gepresenteerd mag krijgen van op termijn gezien ondoordachte en niet verantwoorde uitgaven.

Zorg en inkomen

De ontwikkelingen op nationaal niveau hebben gezorgd voor ingre-pen in het stelsel van de voorzieningen ten behoeve van de eerste levensbehoeften. Wij duiden hierbij o.a. op de gevolgen van de invoering van de Euro, de kostprijsontwikkelingen in de energie-sector – waardoor ieder huisgezin wordt getroffen – en recentelijk de wijzigingen in het zorgstelsel. De gemeente zal in dit opzicht dit jaar geconfronteerd worden met de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Werken aan draagvlak houdt in, dat maatschappelijke moed en inzet ten behoeve van economie en samenleving op de juiste wijze moet worden beloond, maar ook dat er een rechtvaardig sociaal beleid wordt gevoerd. Uiteindelijk zal aan de bestuurders de rekening worden gepresenteerd indien er een onbalans is in welzijn als gevolg van steeds slinkende uitkeringen als bijvoorbeeld AOW, WW en bijstand. Dat geldt ook in het spanningsveld van de werk-gelegenheidproblematiek.

Sober en toch actief

De nieuwe coalitiepartners zijn zich bewust van de zwaarte van de opgave waarvoor zij zich de komende jaren zien gesteld. In een tijd van sociale onzekerheid past het enerzijds om op sobere wijze en met gepaste terughoudendheid met de beschikbare middelen om te gaan, terwijl anderzijds bestuurlijk maatregelen nodig zijn om de beoogde effecten te realiseren.

Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht, dat op een actieve en soms pro-actieve wijze wordt ingespeeld op het maatschappe-lijke krachtenveld. Het uitdragen van een dienstbare cultuur en erkenning van de maatschappelijke problematiek zal actief worden bevorderd. Efficiency, complementariteit en betrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Doelgericht denken

Bij het tot stand brengen van dit coalitieakkoord hebben de partners zich vooral laten leiden door de producten in de produc-tenbegroting, de stand van zaken bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwe en bestaande projecten, alsmede door de verkiezings-programma’s van de diverse partijen. De gestelde doelen zullen als richtpunt dienen voor het bestuurlijke denken en handelen voor de komende jaren. Het past daarbij op te merken dat de realisering mede afhankelijk is van beschikbare middelen (geld en mensen) en de ontwikkelingen in het economisch opzicht.

Wij beseffen, dat de inzet van iedere geleding uit het bestuurlijke en het maatschappelijke veld nodig zal zijn om samen te werken aan een samenleving waarin “wellness” uiteindelijk wordt ervaren door iedere inwoner en iedere bezoeker. Daar gaan wij voor!

Hierna wordt het coalitieakkoord verder besproken op basis van de verschillende beleidsprogramma’s.

Het coalitieakkoord zal ter kennisname aan de raad worden aange-boden in de vergadering van 3 mei 2006 en ter bespreking worden geagendeerd in de daaropvolgende vergadering van 29 mei 2006.

Algemeen bestuur

In het overleg over dit coalitieakkoord is uitvoerig en principieel niet alleen gediscussieerd over de verschilpunten in de verkiezingspro-gramma’s, maar vooral ook over de overeenkomsten en de wijze waarop uiteindelijk tot uitvoering van de committments in de praktijk kan worden overgegaan.

Bij het bestuurlijke denken en handelen zal de komende jaren vooral worden ingezet op een herkenbaar sociaal-maatschappelijke gezicht van de lokale overheid, met aandacht voor de eigen problematiek door een aanpak op maat, met een goede dosering van burgerparticipatie.

De synergie tussen raad en college zal binnen het dualistisch sys-teem worden verbreed, zodat het bestuur als entiteit herkenbaar zal zijn voor de burger.

Daaraan kan worden bijgedragen, door het uitvoering geven aan verplichtingen welke door de wetgever aan het lokaal bestuur zijn gesteld, ook bij het invoeren van het dualisme.

Het gaat hierbij o.a. om de navolgende zaken:

· Informatieplicht college: er zal overeenkomstig het bepaalde in art. 60 van de gemeentewet worden gewerkt aan een lijst van verplichte kennisgeving aan de raad van besluiten van het college. Hierbij wordt ook gerefereerd aan de inlichtingenplicht van het college zoals opgenomen in art. 160, lid 1 onder e, f, g en h van de gemeentewet, onder andere betreffende civiel-rechtelijke rechtshandelingen.

· In december 2004 zijn de financiële verordeningen als vermeld in de artikelen 212, 213 en 213a door de raad vastgesteld. Met name zal aandacht worden besteed aan de hieruit voor het college volgende verplichtingen, zoals onderzoek naar de effi-ciency van onderdelen van de eigen organisatie

· De herkenbaarheid en plaats van de raad in het bestuurlijke democratische proces zal worden gerespecteerd en verstevigd. Hierbij gaat vooral aandacht uit naar de primaire rol in het ruimtelijke proces en de besluitvorming en betrokkenheid bij samenwerking met andere bestuursorganen.

· De mandatering van besluiten zal – ook in de zin van de recht-matigheid – onderzocht worden op juistheid en volledigheid.

· Het in art. 52 van de gemeentewet verplicht gesteld reglement van orde voor de vergaderingen van het college zal worden ge-actualiseerd naar de actualiteit van het dualisme en aan de raad ter kennis worden gebracht.

· De besluitenlijst van het college van B en W is een belangrijke informatiebron voor de raad. Deze wordt – na vaststelling – bovendien gepubliceerd op de website van de gemeente. Het behoeft geen nadere uitleg, dat de besluiten herkenbaar wor-den geformuleerd en geredigeerd.

· In de afgelopen tijd is al een aanvang gemaakt met de SMART-formulering van voorstellen. De komende tijd zal terzake werk worden gemaakt van een consequente aanpak en begeleiding. De informatie bij voorstellen aan de raad zal worden verbeterd door completisering van de raadsdossiers.

· Aangezien integriteit voor deelname aan het bestuur een eerste vereiste is voor een betrouwbare en zorgvuldige overheid zal werk worden gemaakt van het aanpassen van de integriteit- en gedragscode voor raad en college en de reglementen van orde van de vergaderingen van raad en college op dit gebied.

· Over het burgerinitiatief is recentelijk besluitvorming uit de raad voorhanden. Een voorstel voor het vaststellen van daartoe strekkende verordening wordt voorbereid.

· Het systeem van het vergaderen van de commissies zal begin 2007 nader geëvalueerd worden. Daarbij zal ook onderzocht worden of het wenselijk is de voorbereiding van de verga-deringen van de raad anders aan te pakken, dit ter vergroting van de participatie van de burger in het bestuurlijke proces. Het spreekrecht in de raadsadviescommissie zal enerzijds in tijd worden uitgebreid (max. 45 minuten) en anderzijds worden beperkt in het aantal sprekers, zodat er meer ruimte ontstaat voor discussie met de inspreker(s). Ook het vergaderen op locatie is onderdeel van deze evaluatie.

Voor een goede facilitering van de raad zal aandacht worden geschonken aan een goed toegankelijke en geoutilleerde fractie-kamer en verbetering van de efficiency in de communicatie en de communicatiemiddelen met de raad. Bekeken wordt hoe in de papierstroom kan worden bespaard, zonder dat de informatie daaronder lijdt.

Slagvaardigheid in het handelen van de gemeente is in deze tijd essentieel voor de nodige daadkracht en een gerichte deelname aan snelle maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij denken daarbij, dat een college van drie wethouders met een tijdsbesteding van 75 % een adequate invulling is voor deelname aan het bestuurlijke proces.

Aan de verdeling van de portefeuilles van de wethouders wordt als volgt inhoud gegeven:

1. Een wethouder uit de fractie SP neemt de beleidstaken op het gebied van de Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Verkeer en Vervoer en Openbare Werken in portefeuille. Deze portefeuille komt in grote lijnen overeen met de taken van de beleidsafdeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Uit het beleidsveld Volksgezondheid horen hierbij ook het afvalstoffen-beleid en rioleringswerken.

2. De portefeuille Sociale Zaken, Welzijn, Cultuur – inclusief mo-numentenbeleid – wordt bestierd door een wethouder uit de fractie Algemeen Belang.

3. De portefeuille Financiën, Economie, Toerisme/recreatie en Organisatie komt in handen van een wethouder uit de fractie Transperant.

In het bestuurlijke proces voor de raad heeft dat tot gevolg, dat er een wijziging in de verordening op de commissies zal worden voor-gesteld.

De raadsadviescommissie SOB zal – met de dinsdag als vergader-dag – adviseren over de beleidsvelden welke vallen binnen de porte-feuille van de wethouder bedoeld onder 1.

De huidige commissie Financiën ad hoc zal worden geïntegreerd in een nieuwe commissie Economie, Financiën en Toerisme en recrea-tie (EFT). Integrale behandeling van financiële aspecten bij voor-stellen aan de raad blijft voorbehouden aan de betreffende advies-commissie SOB, ABA, EFT en CSW. De voorstellen betreffende de gemeentebegroting, jaarstukken, voorjaarsnota en najaarsnota blij-ven een competentie voor de raadsadviescommissie EFT. De com-missie vergadert op woensdag.

De raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden zal in zijn huidige opzet behouden blijven. De commissie vergadert op de donderdag.

De raadsadviescommissie CSW (Cultuur, Sociale Zaken en Welzijn) adviseert over de beleidsvelden van de portefeuillehouder vermeld onder 2, aangevuld met Onderwijs. De vergaderdag van deze com-missie is de maandag.

Actieve betrokkenheid

Binnen de sfeer van het verkleinen van de afstand tussen het bestuur en de burger zal de betrokkenheid van vertegenwoordi-gende en/of overkoepelende belangenorganisaties, instellingen en verenigingen worden bevorderd door tijdig overleg in de fase van de voorbereiding van besluitvorming. Daartoe kunnen zij zonodig ook actief worden uitgenodigd voor deelname aan de discussie in de commissies.

Dorpsraden

De discussie en communicatie met de dorpsraden over de functie, de organisatie, taakstelling en facilitering in relatie tot de gemeen-telijke organisatie zal worden voortgezet. Met name in de discussie over de leefbaarheid in de kernen kunnen de dorpsraden een emi-nente signaalfunctie vervullen.

Toekomstvisie

Het eerder ingezette traject om te komen tot een bruikbare toe-komstvisie voor het aangeven van de bestuurlijke ontwikkelrichting van de gemeente Valkenburg aan de Geul zal – ook als uitvloeisel van de bestuurskrachtmonitor – worden vervolgd. Daarbij zal reke-ning gehouden worden met de visie van de dorpsraden, die zelf een doorkijk naar de toekomst van de betreffende kernen voorbereiden.

Ambtelijke organisatie

Het spreekt voor zich dat, voor het uitvoering geven aan de voorne-mens voor de komende jaren, zowel een sterke bestuurlijke als een sterke ambtelijke organisatie een eerste vereiste zijn. Een conse-quente aanpak is nodig voor het realiseren van de gewenste resul-taten.

Een sterke extern/vraaggerichte output van de organisatie komt uiteindelijk ten goede aan de relatie tussen de gemeente en haar inwoners en gasten. Dat is de primaire doelstelling voor de orga-nisatie.

Gemeentelijk samenwerking in netwerken binnen – primair – het Heuvelland zal mede kunnen bijdragen aan de kwaliteit en de her-kenbaarheid van het lokaal bestuur.

Processen in het kader van die samenwerking dienen aantoonbaar meerwaarde te hebben voor de eigen, sterke organisatie en daarom draagvlak te hebben zowel binnen de eigen organisatie als binnen het werkgebied en efficiënt – ook uit kostenoverwegingen – te wor-den ingericht.

Tripool-overleg

Met de plattelandsgemeenten in het gebied Zuid-Limburg zal wor-den geijverd voor het verkrijgen van een eigen plaats binnen het Tripool-overleg van Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad.

Rol van de burgemeester

Binnen het duale systeem is de burgemeester voorzitter van het college en voorzitter van de raad. Binnen het bestuurlijke proces is hij de primus inter pares voor het geven van leiding aan resul-taatgerichte processen en is hij de autoriteit bij uitstek voor de ver-tegenwoordiging en de presentatie en promotie van de gemeente en zijn organen.

Naar verwachting zal in 2010 enerzijds ontvlechting plaatsvinden van het voorzitterschap van raad en college en zal tevens het – eer-der uitgestelde – fenomeen van de gekozen burgemeester opnieuw aan de orde zijn.

Aangezien de burgemeester in juni 2007 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt zal tijdig worden gestart met de procedure voor het benoemen van zijn opvolger of opvolgster. Aangezien de benoeming van de burgemeester een aangelegenheid voor de raad is zal tijdig een commissie dienen te worden ingesteld en belast met het op-stellen van een profiel voor de nieuwe burgemeester.

Klachtenregeling

In de afgelopen jaren is werk gemaakt van een goede klachten-regeling waar burgers hun klachten kunnen neerleggen bij de organisatie respectievelijk een onafhankelijke klachtencommissie naar aanleiding van handelingen van de gemeentelijke organisatie of een van de medewerkers. Op regionaal niveau is tevens voorzien in een tweedelijnsvoorziening, waarnaar klager zich kan richten in-dien hij van oordeel is, dat een klacht niet behoorlijk is behandeld.

Gelet op aard en karakter van de gemeente zal erop worden toege-zien, dat de kwaliteit van behandeling van klachten en bezwaar-schriften op voldoende objectieve wijze zullen en tijdig worden behandeld.

Daarnaast wordt geïnventariseerd of op de schaal van de gemeente de noodzaak voor het melden van mistoestanden in de organisatie wenselijk c.q. nodig is. In dat kader wordt het invoeren van een klokkenluiderregeling nader onderzocht. Een voorstel daartoe zal zonodig worden voorbereid.

Openbare orde en Veiligheid
Handhaving in de Openbare Ruimte
In de afgelopen jaren is een start gemaakt met de aanpak van de handhaving in de openbare ruimte door het beschikbaar stellen van middelen en de aanstelling van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). Het veiligheidsgevoel is o.a. gemeten door het houden van een leefbaarheidenquête. In 2008 is volgens planning opnieuw een leefbaarheidenquête voorzien.
De Wet Mulder treedt halverwege 2007 in werking. Vanaf dat mo-ment kunnen gemeenten zelf overgaan tot het stellen van boetes op betaalde overtredingen en de boetes innen. De opbrengst van deze boetes komt ten gunste van de gemeente.
Voor een gerichte uitvoering van de handhavingstaak zal worden gestreefd naar een verdere bundeling van het handhavingapparaat alsmede aan het tot stand brengen van passende huisvesting hier-van.
Binnen het handhavingsbeleid zullen in overleg met betrokken on-dernemers verder naar mogelijkheden voor maatregelen in de pre-ventieve sfeer worden gezocht.
De wijze waarop na de nachtelijke sluitingstijd van de Horeca kan worden voorzien in voldoende adequate vervoermogelijkheden voor gasten – tegen betaling – zal in dat overleg mede worden betrok-ken.
Veiligheid
Veiligheid in de breedste zin van het woord van en voor de burger zal een belangrijke plaats innemen op de beleidsagenda voor de komende jaren. De noodzakelijke maatregelen worden bevorderd ter vergroting van het sociale veiligheidsgevoel.
Brandweer
De organisatie van de brandweer is op regionaal niveau in bewe-ging. Het spreekt voor zich dat er voldoende waarborgen moeten blijven bestaan voor het behoud van een voldoende geoutilleerd brandweerapparaat, dat snel en adequaat op de plaats van een calamiteit binnen de gemeente aanwezig kan zijn.

Verkeer vervoer en waterstaat

Onderhoud openbare ruimte

Een goed niveau van onderhoud van de openbare ruimte, zoals openbaar groen, trottoirs en wandelpaden, draagt niet alleen bij aan het welzijnsgevoel van de inwoner, maar kan ook in repre-sentatieve zin een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van deze gemeente voor de bezoekers.

De komende jaren is, zo blijkt uit de begroting, geen extra geld uit-getrokken om extra onderhoud aan de trottoirs te plegen. De toe-stand van de trottoirs is echter een bron van grote zorg en veel klachten. Er zal een goed plan van aanpak op wijkniveau worden opgesteld met tijdsplanning en binnen de beschikbare budgetten.

Ook het achterstallig onderhoud van de vele wandelpaden in en rondom Valkenburg aan de Geul moet dringend worden aangepakt. Een meerderheid van de toeristen, die onze gemeente bezoekt, komt voor de rust, de mooie, natuurlijke omgeving en voor wat Valkenburg te bieden heeft op het gebied van cultuur en historie.

Er moet meer aandacht geschonken worden aan de mogelijkheid dat wandelpaden, die daarvoor in aanmerking komen en geïndi-ceerd in het wandelpadenplan, zo ingericht zijn dat zij begaanbaar zijn voor scootermobiel- en rolstoelgebruikers en mensen met kin-derwagens.

Verder zal worden bekeken of op uitvoeringsniveau vaste mede-werkers kunnen worden belast met het kleine onderhoud van trottoirs en wandelpaden.

Afrit Beekstraat

Overleg voor de mogelijkheden om een extra afrit van de autoweg aan te leggen ter hoogte van de Beekstraat zal met Rijkswaterstaat worden vervolgd.

Eenrichtingverkeer Julianalaan-Wilhelminlaan

In het kader van de heroverweging van het Mobiliteitsplan zal de noodzaak tot uitvoering van dit onderdeel op termijn nader worden bestudeerd.

Openbaar vervoer

De sociale functie van het openbaar vervoer moet op een hoog niveau in stand gehouden worden. Minimaal moeten de huidige busverbindingen in de hele gemeente Valkenburg aan de Geul ge-handhaafd blijven. Ontwikkelingen op provinciaal niveau worden nauwgezet gevolgd.

De ontwikkelingen met betrekking tot de light-rail, gekoppeld aan een openbaar vervoerknooppunt bij station Valkenburg aan de Geul, worden positief gevolgd.

Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zal klantvriendelijk moeten worden en blijven. De mogelijkheden om 65+-ers tegen ge-reduceerde tarieven van deze vervoersmogelijkheid gebruik te laten maken is een punt van overweging.

Duurzaam veilig doorgaande wegen

Op het terrein van duurzame veiligheid op doorgaande wegen zal speciale aandacht geschonken worden aan de:

· Reinaldstraat,

· Geneindestraat,

· Hekerweg,

· doorgaande weg door Houthem,
· Provinciale weg Valkenburg-Berg-Maastricht.

Onderhoud wegennet.

De afgelopen winter heeft veel schade veroorzaakt aan het ge-meentelijk wegennet. Voor het herstel hiervan zullen extra midde-len nodig zijn, ook al om niet verder achterop te geraken wat betreft het geplande reguliere onderhoud van wegen. Ook hier wordt gestreefd naar onderhoudsplanning op kern- of wijkniveau

Evaluatie parkeerbeleid

Het totale parkeerbeleid zal, in samenhang met het Parkeerbeleids-plan, in de tweede helft van 2006 worden geëvalueerd. Bij die eva-luatie zal zeer kritisch worden gekeken naar de doelstellingen en de bereikte resultaten. Dit mede in het licht van de vele klachten van inwoners en gasten over het parkeerregime, zoals dit thans wordt gehanteerd.

Op korte termijn zal worden onderzocht of (in de dalperioden) op de koopavonden in Valkenburg-centrum (de vrijdagavond) vrij parke-ren vanaf 18.00 uur mogelijk is.

Ook de mogelijkheden van invoering van ‘betaald parkeren achteraf’ zullen nader worden bestudeerd, zeker voor de grotere parkeerter-reinen. Deze wijze van parkeren is klantvriendelijker en kost minder aan controles.

Bij het controleren van betaald parkeren zal gestreefd moeten wor-den naar een klantvriendelijker optreden van de controleurs, zowel naar de eigen inwoners als naar de gasten. Niet het aantal uit-gereikte bekeuringen moet het streven zijn, maar behulpzaam zijn, waarschuwen en attenderen op alternatieven. Uiteraard dient er wel consequent te worden gehandhaafd. Dus geen parkeerregime, maar wel een echt, op gastvrij Valkenburg aan de Geul afgestemd, par-keerbeleid.

Rotonde Emmaberg

De aanleg van de rotonde aan de Nieuweweg-Emmaberg heeft onze permanente aandacht, maar ook hier geldt dat overleg met andere partijen nog intensief nodig zal zijn.

Openbare verlichting

Er zal een inventarisatie gemaakt worden of de openbare verlichting overal binnen onze gemeente aan de maat is. Als er vanwege ver-keersonveilige toestanden en sociaal onveilige toestanden op plaatsen, waar nu nog geen openbare verlichting of onvoldoende openbare verlichting is (ook het buitengebied) zal hier indien moge-lijk versneld verlichting aangebracht dienen te worden.

Inrichten vrachtwagenparkeerplaats

In diverse kernen is het parkeren van grote vrachtwagens een bron van ergernis voor bewoners van de betreffende straten of wijken. Een afdoende oplossing hiervoor vinden is geen gemakkelijke zaak. Toch zal dit punt de komende vier jaar aandacht krijgen en zo mo-gelijk tot een oplossing gebracht worden, waar mogelijk binnen de eigen kernen. Overleg met buurgemeenten zal hierbij wellicht noodzakelijk zijn.
Ook het terugdringen van vrachtverkeer (vaak sluipverkeer) door Valkenburg-centrum en de woonwijken zal de met daarvoor beschikbare middelen worden aangepakt.

Wildgroei bebording

Het wordt de hoogste tijd dat er werk van gemaakt wordt om de bebording in onze gemeente op de juiste manier aan te pakken. De wildgroei in de bebording, die veel voorkomt, zal drastisch aan-gepakt gaat worden. Deze wildgroei komt de verkeersveiligheid im-mers beslist niet ten goede. Vermindering van het aantal verkeers- en regelgevingborden komt ook het uiterlijk van Valkenburg aan de Geul beslist ten goede.

Aanpak van geluidsoverlast A-79 Houthem-St. Gerlach.

Er is al jarenlang sprake van vooral geluidsoverlast van deze weg. Deze problematiek zal moeten worden opgepakt in samenspraak met Rijkswaterstaat.

Geluid- en stankoverlast Berkelplein

De problematiek van de overlast van het parkeren van bussen rond-om het Berkelplein is bekend. Touringcars die hier geparkeerd staan houden zich, ondanks alle afgekondigde maatregelen, vaak niet aan de regels. De parkeertijden worden stelselmatig overschreden en de motoren draaien langer dan de toegestane vijf minuten. Dat geldt ook voor de privé-parkeerterreinen.

Daarbij komt dat het Berkelplein een belangrijk parkeerterrein is en vaak vol staat met auto’s. Op de doorgaande weg is er vaker sprake van files.

Er zal een onderzoek worden gestart om vast te stellen in hoeverre de geluidsoverlast en de uitlaatgassen een bedreiging vormen voor de gezondheid van de omwonenden van het Berkelplein.

Maatregelen verkeersveiligheid

Op het gebied van verkeersveiligheid is er in de gemeente Valken-burg aan de Geul nog veel werk te verzetten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verkeersonveilige situaties rondom de scholen. Er wordt ge-parkeerd waar het niet mag en er wordt geen rekening gehouden met de jeugd en met ouders die hun kinderen te voet of met de fiets naar school brengen. Wellicht kan een systeem van gele en rode kaarten voor veelovertreders (waarmee onlangs in Midden-Limburg is geëxperimenteerd) een stap in de goede richting zijn.

Er moeten meer fietspaden en/of fietssuggestiestroken worden aan-gelegd. Op veel meer oversteekplaatsen dienen middengeleiders aangebracht te worden, zodat rolstoelgebruikers, mensen die slecht ter been zijn, schoolgaande jeugd en mensen met kinderwagens een veiliger mogelijkheid geboden wordt tot oversteken.

Vliegtuigoverlast Maastricht Aachen Airport

De gewijzigde vliegroutes van Maastricht Aachen Airport (MAA), die vanaf 12 mei 2005 van toepassing zijn, hebben deze regio niet veel goeds gebracht. De klachten van vliegtuigoverlast nemen grote vormen aan. Wij zullen ons actief – en in overleg met buurgemeen-ten – insteken op intensief overleg met de betrokken instanties voor het terugdringen van deze vorm van overlast.

Economische Zaken

Toeristische visie

De Toeristische Visie zal opnieuw worden bekeken op haar priori-teiten en wat wel dan niet uitvoerbaar is. Uitgangspunt daarbij is het herstel en verankeren van het authentieke en cultuurhistorische karakter van Valkenburg aan de Geul. De daarbij relevante orga-nisaties en verenigingen dienen daarbij actief te worden betrokken.

Er zal actief ingezet worden op een 2-sporen-toerisme. In de kern Valkenburg moet de gezelligheid terugkeren. De bedrijvigheid moet gestimuleerd worden en er zal ook aandacht moeten komen voor de meer kleinschalige evenementen.

In de kernen zal de aandacht moeten liggen op de rustzoekende toerist, die er naast de mooie natuur wel voorzieningen moet kun-nen vinden zoals (boerderij)winkels en servicepunten voor bank en TPG-Post.

VVV Zuid-Limburg

De verhouding van de gemeente ten opzichte van de VVV Zuid-Lim-burg zal worden herbezien. Uitgangspunt voor de nieuwe periode na 2009 is daarbij dat er geen ongelimiteerde subsidies worden ver-strekt zonder dat duidelijk is waar die aan worden besteed. De sub-sidie zal, indien mogelijk, worden gesplitst in een vast bedrag en een variabel deel, dat wordt gekoppeld aan ‘prestatie-indicatoren’.

Particuliere initiatieven zullen ook een kans krijgen op de toeris-tische markt te opereren, mits die initiatieven een complementair karakter hebben. Samenwerking tussen de VVV Zuid-Limburg en particuliere initiatieven zal worden gestimuleerd.

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij

De personele organisatie van de NV in relatie tot de verplichtingen van de gemeente zullen dit jaar in kaart worden gebracht. De mogelijkheden worden bezien de werkzaamheden van de NV naar een einde te managen.

Evenementen en wielerevenementen

Het beginsel voor de organisatie van (grote) evenementen, waar-onder wielerevenementen moet zijn dat die in beginsel voor de gemeente budgettair-neutraal worden georganiseerd. Er zal maxi-maal gebruik moeten worden gemaakt van de mogelijkheden om subsidie- en sponsorgelden binnen te halen. Mocht een eventuele co-financiering noodzakelijk blijken dan dient die tijdig en gede-tailleerd aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.

De aandacht zal zich meer dan in het verleden moeten richten op het aantrekken van seizoensverlengende evenementen op een breed terrein. De gemeente dient zich daarbij facilitair op te stellen en niet organisatorisch. De regelgeving op het gebied van evene-mentenorganisatie zal bekeken moeten worden op realisme en (on)mogelijkheden.

Gestreefd zal worden naar het inrichten van één-loket ten behoeve van de ondernemers en één functionaris, die aanspreekpunt zal zijn vóór de ondernemers.

Amstel Gold Race

Wat betreft de Amstel Gold Race zal uiteraard alles in het werk moeten worden gesteld om dit evenement voor Valkenburg te behouden. Uitgangspunt is dat de huidige financiele bijdrage niet overschreden wordt. Mocht dit voor het behoud van dit evenement toch noodzakelijk zijn dan zal dit tijdig worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Herstructurering straatbeeld centrum

Het beeld van het (uitgaans)centrum van Valkenburg kan beter en mooier worden. Maar de aanpak daarvan moet gebeuren in nauw overleg met de betrokken ondernemers.

Met de ondernemers moet overlegd worden wie wat kan en wie wat gaat doen en onder welke voorwaarden. De stichting van een sti-muleringsfonds voor het verfraaien van gevels en panden en het weghalen van storende elementen kan daarbij een punt van overweging zijn

Leegstand van hotels en ander gebouwen

De gemeente dient zich flexibeler op te stellen betreffende de problematiek van leegstaande hotels. Daarbij zal niet perse worden vastgehouden aan behoud van de beddencapaciteit, maar zullen ook andere passende initiatieven een kans worden geven. Een beleidsplan zal hiervoor ontwikkeld dienen te worden.

Holland Casino

Inzake de vestiging van Holland Casino in Valkenburg aan de Geul dient alles in het werk worden gesteld om het Casino voor Valken-burg aan de Geul te behouden. Daarbij wordt vastgehouden aan de huidige locatie op de Cauberg. Uitbreiding kan een optie zijn, maar dan moet wel rekening worden gehouden het mogelijk aanzienlijke kosten in verband met de stabiliteit van het ondergrondse gangen-stelsel. Bij een eventueel vertrek naar een andere gemeente dienen er compensaties te komen in financiële zin of anderszins.

Exploitatie groeven

De gemeente is gezegend met een groot en uniek ondergronds gangenstelsel met cultuurhistorische en natuurlijke waarde. De instandhouding, onderhoud en beheer leggen een extra druk op de gemeentelijke middelen.

Gezien het specifieke belang en de omvang van deze last zal een voortdurende verkenning naar externe subsidiemogelijkheden worden nagestreefd.

De aangekondigde privatisering van de exploitatie van de Gemeen-tegrot is voor de coalitie geen probleem, mits door de nieuwe ex-ploitant er 100% zekerheid wordt geboden voor het behoud van de grote culturele waarden van de grot.

Wellness Boulevard

Er is veel onbegrip over de definitie van de ‘Wellness Boulevard’ en de voordelen, die dit plan voor Valkenburg aan de Geul mogelijk zal gaan brengen. De ontwikkelingen, zeker in het kader van de Ver-snellingsagenda van de provincie worden gevolgd.

Servicewinkels in de kleine kernen

De gemeente heeft een stimulerende taak wat betreft het behoud of de vestiging van servicewinkels in de kernen. Ook hierbij is een goed overleg met en het actief betrekken van ondernemers een voorwaarde.

Kamperen bij de boer

Door een wijziging in de Wet op de Openlucht Recreatie (WOR) zal de gemeente zich moeten gaan beraden over het te voeren beleid ten aanzien van onder andere het zogenaamde “kamperen bij de boer”, waaronder het aantal en de plaatsen van deze kampeer-plaatsen. Met de brancheorganisatie, betrokken ondernemers in de sector en de naburige gemeenten met een toeristische functie zal overleg worden gestart om te komen tot een onderbouwde visie voor het uiteindelijk formuleren van het gewenste beleid. Bij voor-baat zal deze vorm van recreatie niet uitgesloten of beperkt worden.

Polfermolen

De situatie rond sport- en recreatiecentrum De Polfermolen is onduidelijk. Eerst zullen de knelpunten moeten worden geïnven-tariseerd en zal op zoek moeten worden gegaan naar een be-trouwbare vorm van exploitatie. Eventuele investeringen mogen geen financiële consequenties hebben voor de verenigingen die van het centrum gebruik maken.

Onderwijs, Cultuur en Recreatie, Sociale voorzieningen en dienstverlening

Onderwijs

In de komende periode zal gestreefd worden naar behoud van de bestaande scholen, zowel basis als voortgezet onderwijs. Aandacht wordt daarbij geschonken aan de kwetsbaarheid van scholen voor basisonderwijs in de kernen. Kwetsbaar omdat zij door een dalend leerlingenaantal mogelijk met opheffing kunnen worden bedreigd.

Het peuteronderwijs, de naschoolse en tussenschoolse opvang zul-len verder extra aandacht krijgen.

De leerplichtambtenaar dient nog meer dan nu gebeurt preventief te werken en zonodig nauw samen te werken met GGD en jeugd-zorg. Aandacht moet er ook zijn voor diverse vormen van ‘pesten’ door jeugdigen onderling.

Ook zullen we zeer alert moeten zijn op de mogelijke gevolgen en misschien kansen voor de gemeente met betrekking tot de nieuwe zorgplicht voor scholen, die 2008 van kracht zal worden.

Het fenomeen ‘schoolverlaters zonder diploma’ mag eigenlijk niet meer voorkomen en werkloze jongeren moeten extra gestimuleerd worden alsnog verder te studeren of een opleiding af te ronden.

Gepleit wordt voor meer aandacht in het basisonderwijs voor de onderwerpen verkeer, milieu en cultuur. Ook zal er in het basis-onderwijs meer BRAVO-voorlichting moeten worden gegeven. (B=meer bewegen, R staat voor anti–rookvoorlichting, A heeft betrekking op alcohol, V=gezonde Voeding en de O=voldoende ontspanning).

Brede school

In het kader van de ontwikkeling van het gebied Polfermolen wordt overeenkomstig de laatste besluitvorming in de raad in samen-werking met bureau Kats en Waalwijk gewerkt aan een nieuw haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een brede school.

Het resultaat van dit onderzoek wordt afgewacht en overeenkomstig de gemaakte afspraken daarna besproken in de raadsadvies-commissie(s).

Cultuur

De coalitie is voor het handhaven van de subsidie voor Hafabra-mu-ziekonderwijs. Culturele verenigingen mogen rekenen op een goede ondersteuning en nieuwe initiatieven op cultureel gebied zullen op de juiste wijze gesteund en gefaciliteerd worden. Dat geldt ook voor Volksfeesten, die ook op ondersteuning en daar waar mogelijk extra facilitering kunnen rekenen.

Kunst in de openbare ruimte dient meer aandacht en ondersteuning te krijgen. De werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte (KOR) zal daarin een actieve rol moeten spelen.

Openluchttheater en Streekmuseum

Het Openluchttheater en het Streekmuseum vervullen een belang-rijke functie in het culturele aanbod van de gemeente. Er zal extra aandacht moeten zijn voor een gezonde financiële exploitatie, ook op langere termijn.

Monumenten

Zoals in de inleiding al is aangegeven zijn in deze gemeente veel grotere en kleinere monumenten aanwezig. Het spreekt voor zich dat de instandhouding en het onderhoud van dit cultuurhistorisch erfgoed in samenwerking met de eigenaren van eminent belang zijn voor het behoud van het bijzondere karakteristiek van de gemeente. Er zal dan ook het nodige worden gedaan om te zorgen voor voldoende geldstromen voor het onderhoud en instandhouden van deze bouwwerken.

Invoering WMO

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal in de komende tijd veel aandacht vergen van de betrokken ge-meentelijke organisatie. Ook hierbij zal een goed regionaal overleg nagestreefd en tot stand moeten komen. Gestreefd moet worden om de invoering van de WMO te realiseren binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde en geoormerkte middelen. Overigens mag het niet zo zijn dat bij eventuele tekorten de bur-gers, op dit terrein (meestal toch al kwetsbare groepen) het gelag moeten betalen. De coalitie streeft ernaar om dit te voorkomen door zonodig, binnen de financiële mogelijkheden, aanvullend bud-get ter beschikking te stellen.

Vrijwilligers en verenigingen

De druk op vrijwilligers (lees ook Mantelzorg) neemt steeds meer toe, onder andere als gevolg van bezuinigingen door de rijksover-heid en de toegenomen arbeidsparticipatie.

Het is dan ook zaak dat de vrijwilligers goed worden ondersteund en dat het huidige vrijwilligersbeleid nog verder wordt uitgebouwd.

Verenigingen vormen de ruggengraat van het sociale leven in alle kernen en zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid van deze gemeente. Er is al afgesproken dat het subsidieniveau van 2005 ge-handhaafd blijft (voor verenigingen die aan criteria voldoen).

Er zal onder andere gekeken worden naar vereenvoudiging van de regelgeving (subsidies, vergunningen, etc.) ten behoeve van vereni-gingen. Extra activiteiten ontplooien is nodig om met name de jeugd tussen de 12 en 18 jaar weer te enthousiasmeren voor verenigingen.

Verder zal het huidige ouderen- en jeugd-/jongerenbeleid voortge-zet worden, waarbij gestreefd wordt naar nog meer eigen inbreng van de doelgroepen.

De gemeenschapshuizen moeten meer de spil van de (dorps)kernen worden: een ‘(t)huis’ voor iedereen.

Sociale zaken

Speerpunt van het sociaal beleid in de komende jaren is de armoedebestrijding in de breedste zin van het woord. Hierbij is een aantal zaken van belang:

1. Het goed in kaart brengen van de doelgroep (ook de verborgen armoede).

2. Goede, actieve communicatie naar de doelgroep toe over de mogelijkheden die de gemeente en rijksoverheid nu al biedt.

3. Mogelijkheden om gebruik te maken van bijzondere bijstand en het breekfonds verruimen.

4. Starten met de aanvullende collectieve ziektekostenverzeke-ring.

Wet Werk en Bijstand

Het beleid in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) dient verder ontwikkeld te worden. De raad zal daar actief bij betrokken moeten zijn. Verder blijft het ook in de komende vier jaar van be-lang dat de arbeidsparticipatie en sociale activering te blijven stimuleren, waarbij met name jongeren tussen 16 en 18 jaar niet uit de boot mogen vallen en door tijdelijk werk met behoud van uitkering (om zodoende arbeidsritme en ervaring op te doen) zeker een kans moeten krijgen.

Sociale Werkvoorziening:

De gemeente moet zich verzetten tegen kabinetsplannen die de sociale doelstelling ondergeschikt maken aan de bezuinigingsdrift. De WSW is bedoeld voor mensen met een handicap die zijn aan-gewezen op een beschutte werkplaats.

Daarnaast zullen we kritisch de ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening volgen. Een en ander mag ons inziens niet ten koste gaan van de echte doelgroep van de sociale werkvoorziening.

Volksgezondheid en milieu

Gezondheidsbeleid

De gemeente zal in de toekomst meer taken op het gebied van het gezondheidsbeleid worden toebedeeld. Het is een uitdaging om de ontwikkelingen op Rijksniveau goed te volgen en tijdig hierop in te spelen.

De samenwerking met de GGD vervult daarbij een belangrijke functie. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren met de betrekking van de bediening van patiënten via Huisartsenposten, en de centrale ligging van Valkenburg aan de Geul in het Heuvelland, alsmede de afstand tot de bestaande Huisartsenposten in Maastricht en Heerlen, is een uitvoerige discussie over een eigen Huisartsenpost in deze gemeente opgestart. Wij zullen de discussie actualiseren naar de huidige stand van zaken en de mogelijkheden van een eigen Huisartsenpost nader bespreken.

Milieu

Om te komen tot een schoner Valkenburg aan de Geul zal de wijze van inzameling restafval en grof huisvuil opnieuw onderzocht wor-den. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met een klantvriendelijke dienstverlening. Dat kan mogelijk door de ver-strekking van bijvoorbeeld 20 grote of 40 kleine zakken per huis-houden te verdisconteren in de afvaltarieven. Het positieve doel en resultaat van deze maatregel:

1. Mensen die geen gebruik maken van de dure witte vuilniszak en alles maar in het wilde weg deponeren gaan deze zak toch ge-bruiken.

2. De minima komen in aanmerking voor kwijtschelding omdat deze zakken worden opgenomen in de vaste afvalstoffenheffing.

Als mensen niet genoeg hebben aan het aantal beschikbaar gestel-de vuilniszakken kunnen zij die natuurlijk altijd bijkopen. Ook wordt onderzocht of het grof vuil twee keer per jaar gratis huis aan huis opgehaald kan te worden. Daarbij zal duidelijk moeten zijn wat onder grof-huisvuil wordt verstaan en welke hoeveelheid aange-boden mag worden. Ook deze dienst, die mede tot doel heeft het zwerfvuil tegen te gaan, zal in de afvaltarieven verdisconteerd worden.

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Algemeen

Meer bevoegdheden voor de gemeenteraad bij besluitvorming op het gebied van de WRO. De burgers hier in een vroeg stadium be-trekken in al zijn facetten.

Wij zijn van mening dat de bestuurlijke taak en rol bij de besluit-vorming op het gebied van de WRO in overeenstemming met de doelstelling van de wetgever veel meer bij de gemeenteraad moet komen te liggen. M.a.w. geen oneigenlijk gebruik maken van Artikel 19 procedures in het kader van de WRO. Bij grootschalige projecten dient de verantwoording te worden gelegd bij de gemeenteraad.

Elk project zal op zichzelf bekeken moeten worden en via de nor-male aanbestedingsprocedures aangepakt dienen te worden. M.a.w. geen projectontwikkelaars bevoordelen. In de loop van 2006 zal hierover nog een kaderstellende nota worden voorgelegd waarbij goed rekening gehouden zal met aard, omvang en omstandigheden van projecten (bouw), alsmede de noodzakelijke actualisering van diverse bestemmingsplannen.

Aandachtpunten
Betreffende het hoofdstuk Ruimtelijke Ordening zal uiteraard aan-dacht geschonken worden aan onderwerpen als:
· Het raamplan herinrichting openbare ruimte;

· Herziening bestemmingsplan centrum in samenhang met de retailstructuurvisie;

· Herziening bestemmingsplan Buitengebied 1994;

· Uitwerking raamplan in gebiedsvisies;

· Herontwikkelen diverse saneringslocaties;

· Invoeren omgevingsvergunning;

· Uitwerken grondbeleid.

Gemeentelijke eigendommen

Gemeentelijke eigendommen (bijvoorbeeld Kasteel Oost, Steen-straat 2, etc.) zullen wat betreft de exploitatie nader herzien en geactualiseerd worden.

Retailstructuurvisie

Het lopende onderzoek hiervan wordt afgewacht en daarna beoor-deeld op draagvlak, realistisch gehalte en financiële haalbaarheid. Er zal een goed onderzoek moeten komen naar mogelijke externe financieringsbronnen. De rol van de gemeente moet een sturende zijn en het gemeentebestuur moet niet zelf als projectontwikkelaar gaan optreden.

Raamplan openbare ruimte en gebiedsuitwerking

Het Raamplan Openbare Ruimte en Gebiedsuitwerking zal ook per onderdeel onder de loep worden genomen. Ook hier moet gekeken worden naar draagvlak, realisme en betaalbaarheid. Waar volstaan kan worden met onderhoud is vernieuwing niet aan de orde. Er zul-len dus nadrukkelijk keuzes gemaakt dienen te worden.

Grondbeleid

Er zal een onderzoek worde gestart om de mogelijkheden te bezien van een actief grondbeleid in het belang van de Volkshuisvesting en de goede ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het niet om een winstoogmerk (dus de opbrengsten niet naar de algemene midde-len), maar wel om het tijdig te kunnen voorzien van ruimte voor te ontwikkelen bouwlocaties. Ook in procedurele zin zal een actief beleid worden gevolgd ten aanzien van leegstaande gebouwen door het ontwikkelen van bouwplannen.

Verkoop pand Wilhelminalaan

Het voorstel tot verkoop is al aangekondigd. De effecten van ver-koop voor de huidige locatie alsmede voor het functioneren (uitruk) van de brandweer in de toekomst – ook in regionaal verband – zullen kritisch worden getoetst.

Programma Volkshuisvesting

Dit programma geldt als speerpunt voor de komende vier jaren.

Aandacht wordt gevraagd voor het aantal woningzoekenden in Valkenburg aan de Geul( ca. 1.000). De behoeften aan woningen dienen duidelijker in beeld te worden gebracht. Met woningstich-tingen zal in vroegtijdig stadium overleggen moeten zijn over mogelijkheden en bouwlocaties voor betaalbare woningen voor met name starters en ouderen.

Woningbouw in de kernen

Er moet zorg gedragen worden dat mensen zolang mogelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen Er zal zorg gedragen dienen te worden dat woningen die gebouwd worden door zowel projectont-wikkelaars en woningcorporaties, betaalbaar zijn voor onze inwo-ners.

Woningbouw moet meer afgestemd worden op de werkelijke be-hoeften Daarbij ook kijken welke mogelijkheden zich voordoen met betrekking tot inbreiding.

Seniorenwoningen moeten zoveel mogelijk binnen de huursubsidie-grens vallen (residentie- en aanleuningwoningen Oosterbeemd bij-voorbeeld vallen buiten de aftoppingsgrens huursubsidie).

Er zal een goede inventarisatie gemaakt moeten worden welke (bouw)gronden nog in eigendom zijn van de gemeente en die beschikbaar zijn dan wel kunnen worden gemaakt voor woningbouw.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

Een belangrijk voornemen van de nieuwe coalitie is het voeren van een strikt en realistische financieel beleid. Voornaamste doel is de huidige tekorten in elk geval niet te laten groeien, maar streven naar een vermindering van de tekorten en een sluitende begroting.

Hondenbelasting

De opbrengsten uit de hondenbelasting dienen te worden ‘geoor-merkt’ en ook besteed te worden voor het hondenbeleid, c.q. het terugdringen en opruimen van de overlast (hondenpoep).

Onroerend Zaak Belasting

Tot de volgende taxatieperiode zullen de tarieven van de OZB met niet meer dan de afgesproken 1,5% van de inflatiecorrectie worden verhoogd.

Precariobelasting

De precariobelasting wordt voor de komende vier jaar op het huidige niveau bevroren. Er zal een onderzoek komen naar de doel-matige besteding van een deel van deze belasting in het Evene-mentenfonds. De ondernemers die het aangaat zullen in dit overleg worden betrokken.

Vermakelijkhedenretributie

De vermakelijkhedenretributie en de verhoging daarvan zal worden geëvalueerd in samenhang met de evaluatie van de Toeristische Visie.

Subsidies en externe middelen

Zoals reeds op een aantal plaatsen in dit akkoord is aangegeven legt de bijzondere karakteristiek en complexiteit van deze gemeente een extra last op de financieringsbehoefte en middelen op de schaal van een gemeente van 17.400 inwoners en de economische levensvatbaarheid van de daarin werkzame bedrijven. Dat betekent dat een voortdurende inzet voor het aantrekken en vinden van externe financieringsmiddelen en subsidiebronnen nodig is voor het op peil houden van het voor deze gemeente vereiste algemene voorzieningenniveau, ook op het gebied van toerisme en recreatie.

Valkenburg aan de Geul, 24 april 2006-04-24

De fracties: SP, AB en Transperant.

← Vorig bericht

Transperant stelt vragen over Nieuweweg – Kloosterweg

Mauritiuskerk in Schin op Geul gesloten wegens werkzaamheden

Volgend bericht →