Het College gaat over tot verkoop van het hoekpand Wilhelminalaan

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Het College gaat over tot verkoop van het hoekpand Wilhelminalaan

Middels een brief aan alle politieke partijen, waarop al een reactie van het CDA

Op 31 mei jl. is het voorstel betreffende de verkoop van het pand Wilhelminalaan 45/Oranjelaan 2 en het verlenen van een voorkeursrecht tot koop van de brandweerkazerne in de vergadering van uw raad aan de orde geweest. U kon wensen en bedenkingen kenbaar maken. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt.

Wij vatten de opmerkingen van de diverse raadsfracties in het kort samen:

Socialistische Partij.

De SP is in principe niet tegen het realiseren van een woningbouwplan op deze locatie. De fractie vraagt wel alles in het werk te stellen om sociale woningbouw te realiseren.

CDA.

De fractie gaat akkoord met de verkoop conform het eerder goedgekeurde raadsbesluit. Wel moeten aan de raad een stedenbouwkundige visie worden voorgelegd evenals de architectonische plannen.

IBVG.

Geen wezenlijke wensen en bedenkingen.

VVD.

De fractie kan met het voorstel leven en opteert voor een passend geheel op deze locatie.

Transperant.

De fractie respecteert het besluit tot verkoop van het pand Wilhelminalaan 43-47. De fractie ontraadt het verlenen van het eerste recht van koop van de huidige brandweerkazerne. Als het zo zal zijn dat door regionalisering van de brandweerkazerne niet op de huidige locatie zal voortbestaan, adviseert de fractie beide panden gezamenlijk als een geheel ter verkoop aan te bieden.

Algemeen Belang.

De fractie heeft geen wensen en bedenkingen.

PvdA/D 66.

De fractie adviseert conform het voorstel.

De conclusie was dat een ruime raadsmeerderheid geen problemen heeft met de verkoop van het hoekpand en het verlenen van voorkeursrecht van de kazerne.

De kenbaar gemaakte wensen en bedenkingen hadden in grote lijnen betrekking op:

 
 

  • een voetpad langs de Geul.

 
 

  • sociale woningbouw.

 
 

  • het uiteindelijke bouwplan.

 

Deze punten zijn intussen met de directie van Hillegers Spronck Jacobs Vastgoed B.V. besproken.

In het oorspronkelijke ontwerpplan was een voetpad voorzien. Dat blijft overeind. Er zal wel nog overleg volgen over het al dan niet openbaar toegankelijk maken van het pad.

Aanvankelijk was het voornemen van H.S.J. om dure verkoopappartementen te bouwen. Hier ziet men echter van af. Men wil nu appartementen in de huursfeer en in de koopsfeer realiseren en in beide klassen wil H.S.J. gedifferentieerde prijzen hanteren elk geval heeft men geen dure koopappartementen meer voor ogen omdat daarvoor de vraag gewoonweg te gering is. Anderzijds wordt wel kwaliteit gevraagd en zal er een parkeerkelder gemaakt moeten worden. Deze eisen maken het onmogelijk om binnen de huursubsidiegrens te bouwen.

Het uiteindelijke plan zal via een artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening aan uw raad worden voorgelegd.

Wij achten de reacties van Hillegers Spronck Jacobs Vastgoed B.V. op de wensen en bedenkingen van uw raad zeer realistisch en hebben het besluit genomen nu definitief over te gaan tot verkoop van de hoekwoning Wilhelminalaan 45/Oranjelaan 2 en het verlenen van voorkeursrecht tot verkoop van de brandweerkazerne. Wij hebben u toegezegd niet tot uitvoering over te gaan alvorens uw raad zeven dagen de gelegenheid heeft gekregen hiervan kennis te nemen en er eventueel op te reageren. Deze toezegging doen wij uiteraard gestand.

Wij stellen de ingangsdatum van de zeven dagen termijn op woensdag 19 juli en de einddatum op 27 juli 2006.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders

van Valkenburg aan de Geul,

H.T.J.M. Bongarts drs. C.A.C.M. Nuijtens

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester

Reactie van de fractie CDA

In Uw brief d.d. 14 juli 2006 betreffende “de verkoop hoekpand Wilhelminalaan/Oranjelaan en verlenen van voorkeursrecht tot koop van de brandweerkaserne”, nodigt U ons uit te reageren, voordat U tot uitvoering wil overgaan.

Uw brief van 2 kantjes is niet ondertekend, wat in tegenstelling is met wat gebruikelijk is. Wij gaan er van uit dat dit een omissie is als gevolg van de hitte.

Maar wat betreft de samenstelling van de inhoud, vragen wij ons toch af of U met Uw gedachten nog bij de ook al te warme Tour de France verkeerde.

U geeft in Uw brief een korte samenvatting van de opmerkingen van de diverse raadsfracties, waarna U met een conclusie komt die het tegendeel is van de door U zo veelvuldig beleden en door ons allen zo gewenste duidelijkheid, rechtlijnigheid en transparantie.

U schrijft dat de door de raadsfracties gemaakte wensen en bedenkingen met Hilligers Spronck Jacobs Vastgoed B.V. zijn besproken, maar U vermeldt niet tot welk resultaat dit leidde.

Het blijft de vraag of het voorziene voetpad langs de Geul al of niet openbaar toegankelijk wordt.

Wat betreft het type woningen meldt U dat het appartementen in de huursfeer en in de koopsfeer worden, maar niet binnen de huursubsidiegrens.Wat betreft het soort woningen wat er gebouwd gaat worden, kan men kennelijk nog diverse kanten uit. Moet dit eerst nog verder onderzocht worden? Wij vragen ons af of er wel een markt is voor dure huurwoningen, gezien het feit dat er binnen onze gemeente eerder leegstand dan een tekort is in dit segment?

U schrijft dat U het uiteindelijke plan via een artikel 19 WRO aan de Raad zal voorleggen; wordt dit lid 1 of lid 2, een belangrijk item gezien de ervaringen hiermee voorafgaande aan de verkiezingsstrijd. Met welke intentie wordt het uiteindelijke plan voorgelegd aan de Raad, wat is de rol en de bevoegdheid van de Raad in deze? U houdt alles vaag en stuurt kennelijk aan op een carte blanche voor U zelf m.b.t. de onderhavige bouwplannen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de huidige plek van de brandweerkaserne binnen afzienbare tijd een woningbouwlocatie worden. HSJ wil het ontwerp van het bouwplan Wilhelminalaan/Oranjelaan, o.i. terecht, reeds afstemmen op de toekomstige woningbouw op de plaats van de brandweerkaserne. Beide bouwlocaties bij elkaar zijn voor een belangrijk stukje gezichtsbepalend voor ons mooie toeristenstadje en dat kan gevoelig liggen bij de bevolking en dus ook binnen de politiek. Daarnaast spelen nog de, volgens de CDA-fractie onhaalbare, voornemens en beloften van de SP-fractie inzake de sociale woningbouw.

De CDA-fractie is dan ook van mening dat risico op een herhaling van de ontwikkelingen in de discussies betreffende de bouwplannen op de Geulhallocatie zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

De CDA-fractie verwacht een zeker niveau van kwaliteit aangaande het beleid van B & W inzake de zo gevoelig liggende kwesties rond (de wat ) grote(re) bouwprojecten. Genoemde brief is in dit opzicht teleurstellend. Onze kritiek behelst met name Uw wijze van omgaan met de procedure en daarbinnen de vaagheid omtrent de rol en de bevoegdheden van de Raad. Duidelijkheid t.a.v. wat de kaderstelling door de Raad concreet in dit geval betekent, is voor alle betrokkenen van wezenlijk belang.

Zoals de CDA-fractie U al eerder te kennen gaf, zijn wij voor verkoop van het hoekpand Wilhelminalaan/Oranjelaan en het verlenen van voorkeursrecht tot koop van de brandweerkaserne. Wij zijn voor woningbouw en achten sociale woningbouw en dure (boven de huursubsidiegrens) huurwoningen niet financieel haalbaar op deze locatie. De realiteit gebiedt dan dat het gaat om woningen in de koopsector.

Wij zijn van mening dat aan de Raad de stedebouwkundige visie moet worden voorgelegd evenals de architectonische plannen en niet enkel ter kennisname, waarbij de Raad alleen haar gevoelens kan laten blijken.

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

De CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

namens deze,

Marij Verheggen-Penders,

raadslid.

← Vorig bericht

Bruisend Valkenburg in september

Mogen paarden ook wandelen op wandelpaden ?

Volgend bericht →