Het verhaal van een brievenbus in Oud-Valkenburg / Vervolg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » Het verhaal van een brievenbus in Oud-Valkenburg / Vervolg

Geniet van het verhaal van een gewone brievenbus en hoe iedereen er zich mee gaat bemoeien

Aan de muur van het kerkhof in Oud-Valkenburg staat een brievenbus. Door het langsrazende verkeer is het posten van een brief hier een hachelijke zaak.

Vervolgens werd de weg “uitgebreid” met een vluchtheuvel.

Toen werd het posten van een brief nog gevaarlijker.

Na lang zeuren door o.a. de Dorpsraad werd de brievenbus verplaatst, iets verderop aan het einde van dezelfde muur.

Maar dit was ook niet de bedoeling want het bleef nog steeds een gevaarlijke situatie.

Tante Pos weigerde vervolgens medewerking aan een verdere verplaatsing.

Politieke partijen gingen zich er zelfs mee bemoeien.

De Provincie, eigenaar van de weg, werd weer aangeschreven door de Dorpsraad en alle partijen gingen akkoord met een verplaatsing in overleg met de Dorpsraad.

In het kader van een nieuwe renovatie van de vluchtheuvels in de weg om de Tour de France te kunnen/mogen ontvangen zou ook de brievenbus verplaatst worden.

De brievenbus werd uitgegraven zonder daarin de Dorpsraad, volgens afspraak, te kennen.

Vervolgens werd het gat weer gesloten en bleef de brievenbus op haar plaats staan.

Dorpsraad zeer boos, schreef een e-mail aan de provinciale ambtenaar dat men zich (weer) niet hield aan gemaakte afspraken.

Door de aannemer werd bekendgemaakt dat de brievenbus niet verplaatst kon worden, omdat hij met bouten was vastgeschroefd in de muur van het kerkhof en omdat de poten maar 10 cm in de grond stonden. Actie dus gestopt en maar weer afwachten tot de volgende Tour de France-aankomst!?

Betreft vragen uit kracht van artikel 41 Reglement van Orde
Datum, april 2006
Geacht college,
Na de renovatie van de weg door Oud Valkenburg ( het aanleggen van een middenberm) ten behoeve van de veiligheid ter hoogte van de kerk ( het afremmen van gemotoriseerd verkeer) is er een nieuwe onveilige situatie ontstaan voor voetgangers en fietsers.
Het gemotoriseerde verkeer Schin op Geul – Valkenburg wordt door de middenberm “ gedwongen “ enigszins naar rechts, richting voetpad, uit te wijken.
Het voetpad langs de muur van de kerk is zeer smal en men kan er zelfs niet naast elkaar lopen.
Tussen het smalle voetpad en het gemotoriseerde verkeer moeten zich ook nog de fietsers voortbewegen.
Op dat stuk staat er ook nog een brievenbus tegen de muur van de kerk wat de onveilige situatie nog onveiliger maakt.
Voor de renovatie van de weg was de situatie voor de voetgangers ter plekke acceptabel. Nu dus niet meer.
De inwoners van Oud Valkenburg en de Dorpsraad hebben al bij instanties pogingen ondernomen om de brievenbus verplaatst te krijgen, maar kregen tot nu toe geen positieve reacties. Een aantal mensen vindt de situatie zodanig onveilig dat ze van plan zijn om zelf actie te ondernemen maar zover mag het gewoon niet komen.
Allen zijn de mening toegedaan dat de verplaatsing van de brievenbus met grote spoed, en voor het vakantieseizoen en voordat er ongelukken gebeuren, ondernomen moet worden.
De SP fractie vindt deze situatie absoluut onveilig voor alle deelnemers ter plekke.
Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vragen conform ex.Artikel 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.
Is het college, evenals bewoners, dorpsraad en SP fractie ook van mening dat de brievenbus langs de smalle provinciale weg
Bij de kerk van Oud Valkenburg voor extra onveilige en gevaarlijke situaties zorgt?
Is het college bereid zorg daarvoor te dragen dat deze onveilige situatie zo spoedig als mogelijk veranderd wordt en zelf alles in het werk te stellen om de brievenbus nog voor het hoofdseizoen verplaats te krijgen?
Is het college bereid om samen met TPG en de dorpsraad een betere plek voor de brievenbus te vinden?
Namens de raadsfractie van de SP
Elke de Vries-Becker
Schin op Geul, 28-07-2006
Aan TPG post, locatiemanager Valkenburg a/d Geul, dhr. Nix.
Van: Peter Visser, gemeenteraadslid SP te Valkenburg a/d Geul.
Betreft: gevaarlijk geplaatste brievenbus.
Geachte heer Nix,
Door middel van deze mail wil ik u op het volgende wijzen:
De situering van de brievenbus in Oud Valkenburg is op dit ogenblik zeer verkeersonveilig en wel om de volgende redenen:
– De bus staat tegen een muur op een stoep die amper een meter breed is, dus bij voorbaat al een ongewenste situatie.
– De bus staat juist op een plaats waar verkeersremmende maatregelen genomen zijn. Hierdoor wordt het verkeer gedwongen naar rechts, dus richting stoep, uit te wijken wat de situatie gevaarlijker maakt.
– Veel automobilisten zullen proberen deze bocht af te snijden om snelheid te kunnen houden waardoor de situatie extra gevaarlijk wordt.
– De smalle fietsstrook, tussen smalle rijweg en smalle stoep vermindert het gevaar niet maar is voor fietser eerder een extra gevaar.
– De TPG’er die post ophaalt kan er zijn auto niet veilig parkeren. Gevaarlijke situaties hebben zich al voorgedaan.
De SP-fractie heeft eerder dit jaar art. 41 vragen aan B&W van Valkenburg a/d Geul hierover gesteld. B&W van Valkenburg zijn het, in hun antwoord, met de SP-fractie eens dat de situering van de brievenbus zeer ongunstig en dus gevaarlijk is. Zij zouden dit probleem bij TPG kenbaar gemaakt hebben en gevraagd hebben voor een oplossing.
In de dorpsraad van Schin op Geul hebben reeds eerder bewoners van Oud Valkenburg aangegeven dat ze de brievenbus levensgevaarlijk vinden en bewoners zouden ook al eerder bij TPG hebben aangeklopt voor een oplossing. De bewoners dreigen binnenkort eigenhandig de brievenbus te verplaatsen indien zij geen gehoor vinden.
Blijkbaar gaat er iets fout in de communicatie tussen bewoners, B&W en TPG. Vandaar deze nieuwe poging.
Ik kan de grieven van de bewoners goed begrijpen en doe daarom een dringend beroep op u om deze brievenbus zo spoedig als mogelijk te verplaatsen.
De bewoners gaven aan dat een verplaatsing van de brievenbus tot vlak bij de bushalte in Oud Valkenburg een zeer goede oplossing is:
– de brievenbus ligt dan meer centraal in Oud Valkenburg.
– de stoep is daar veel breder.
– er is geen wegversmalling door verkeersremmende maatregelen.
– de TPG’er die post ophaalt heeft veel meer mogelijkheden zijn auto te parkeren.
De bewoners zijn overigens graag bereid om te helpen met het verplaatsen, hoewel ik ervan uitga dat u deze klus door eigen personeel wel zal uitvoeren.
B&W van Valkenburg a/d Geul (wethouder Jef Kleijnen) is op de hoogte van het probleem en volgens mij, indien nodig, graag bereid om de nodige vergunningen te verschaffen.
Ik hoop, mede namens de ongeruste bewoners in Oud Valkenburg, dat u spoedig tot een oplossing komt en dat ik binnenkort iets van u hoor (of lees) maar het mooiste is natuurlijk als ik volgende maand door Oud Valkenburg rij dat ik kan zeggen: Dat heeft men even snel afgehandeld als de post zelf.
Met vriendelijke groeten,
Peter Visser
raadslid SP te Valkenburg a/d Geul
Keutenberg 5
6305 PP Schin op Geul
043 4592007
peter.visser@tele2.nl
Geachte heer Gurian,
naar aanleiding van de nog steeds gevaarlijk geplaatste brievenbus langs de
Provinciale weg in Oud Valkenburg het volgende:
d.d. 21 juni 2006 heeft u mij gezegd dat het verplaatsen van de brievenbus
te Oud Valkenburg d.d. 14 juni 2006 geen doorgang kon vinden omdat de poten waarop de brievenbus is geplaatst te kort waren (slechts 15 cm in de grond).
Daarom heeft u dit probleem bij TPG kenbaar gemaakt en gevraagd voor een
oplossing.
Vandaar onze vraag aan u; hoe is op dit moment de stand van zaken m.b.t. het verplaatsen van de gevaarlijk geplaatste brievenbus in Oud Valkenburg?
Wij hopen, mede namens de ongeruste bewoners in Oud Valkenburg, dat er
spoedig een oplossing komt en dat wij spoedig iets van u horen.
met vriendelijke groet,
namens de Dorpsraad Schin op Geul / Oud Valkenburg
Paul van Weersch(voorzitter)

← Vorig bericht

Zwemclub begint aan nieuw seizoen

SP signaleert vandalisme in Houthem

Volgend bericht →