Hoe kijkt de politiek tegen het verkeer aan?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Hoe kijkt de politiek tegen het verkeer aan?

Politieke partijen hebben hun zienswijzen inzake het verkeersplan ingediend.Tv Valkenburg heeft alle lokale politieke partijen naar hun zienswijze gevraagd om te publiceren op deze website ten behoeve van geintereseerden.

1. P.P.G.V.:
Zienswijze P.P.G.V. n.a.v. raadsconferentie 31 maart 2011.

Diverse onderdelen van het centrumplannen, met name de verkeersstructuur en de openbare ruimte.
Het realiseren van de Geulpoort zou, wat ons betreft, het sluitstuk van het centrumplan moeten worden. Uitstel betekent niet dat de provincie haar subsidie zou intrekken. Men heeft dan de gelegenheid op zoek te gaan naar sponsoren. Tevens hebben wij tijdens de begrotingsvergadering aangegeven dat wij voorstander zijn de meeropbrengsten van mergel die gepaard gaan met het Centrumplan in te zette voor het realiseren van de Geulpoort.
Over de materiaalkeuze van de bestrating hebben wij ons uitgesproken.
Wij blijven van mening dat basalt niet de juiste materiaalkeuze is voor het historisch centrum. Wij zijn ervan overtuigd dat gebakken materiaal een betere uitstraling zou geven.
In het winkelcentrum hadden wij liever een combinatie gezien van basalt (terrassen en trottoirs) en gebakken materiaal (wegdek). Dit is niet alleen warmer en natuurlijker maar tevens goedkoper.
Een ietwat sobere insteek zou enerzijds financiële tegenvallers kunnen opvangen en mochten die zich onverhoopt niet voordoen zou met het beschikbaar budget andere straten bij de renovatie betrokken kunnen worden.
Kiosk Th. Dorrenplein.
Wij blijven van mening dat er op het Th. Dorrenplein na de renovatie ook een kiosk moet terugkomen. Een kiosk hoort nu eenmaal thuis in de huiskamer van Valkenburg. Een mobiele kiosk kan een structurele kiosk bij lange na niet vervangen.
Hangplek senioren Th. Dorrenplein.
Ook zal er na de renovatie van het Th. Dorrenplein nadrukkelijk rekening gehouden dienen te worden dat de hangplek, waar voornamelijk de senioren al jarenlang gebruik van maken, hier ook teruggebracht wordt en niet zoals u van plan bent rondom een beuk, zodat de mensen met de rug naar elkaar zitten. Dit lijkt ons een moeilijke houding om de laatste nieuwtjes met elkaar uit te wisselen!!!
Openbare toiletten.
Om het wildplassen een halt toe te roepen is het aanbrengen van toiletten in de openbare ruimte geen overbodige luxe. Zeker als we ons willen profileren als toeristenplaats bij uitstek.

Alternatieve bouwroute Reinaldstraat via fietspad Hekerbeek/politiebureau.
Eigenlijk zien wij dat helemaal niet zitten. De Hekerbeekstraat is erg smal en door de vele trillingen van de verkeerdrukte en vrachtverkeer kunnen scheuren ontstaan. Tevens wordt de fiets- voetgangersverbinding Hekerbeek/politiebureau veelvuldig gebruikt door de schoolgaande jeugd. Een zeer gevaarlijke en ongewenste ontwikkeling. Indien gekozen wordt voor asfalt op de Reinaldstraat zou deze alternatieve route ook niet nodig zijn.
Parkeren boven maaiveld (verzoek van ondernemers).
In principe zijn wij hier geen voorstander van, vanwege het feit dat we dan te maken krijgen met zoekverkeer in het verkeersvrije centrum. Er dient wel een goede ontsluiting gerealiseerd worden vanuit de parkeergarage/Dr. Erensstraat.
Tevens moet de mogelijkheid te allen tijden open gehouden worden om toch enkele parkeerplaatsen in de toekomst aan te leggen indien blijkt dat ondernemers hier de dupe van worden.
Parkeren Wilhelminalaan.
Hier zouden wel een aantal (4) parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden omdat dit een doorgaande straat is voor het verkeer. Je zou hiermee tegemoet komen aan de ondernemers die door het weg laten vallen van parkeerplaatsen bij de herinrichting van die straat al een behoorlijke inkomstenderving hebben gehad. De parkeerduur op die parkeerplaatsen zou beperkt moeten worden tot maximaal 15 minuten tegen het hoogst geldende parkeertarief dat in Valkenburg a/d Geul gehanteerd wordt.
VRI ter hoogte van het Geulpark i.v.m. doorstroming (dossierlichten).
Als men een groene golf wil toepassen binnen onze gemeente, waarbij men Maastricht als voorbeeld wil nemen, zou een VRI op die plek aangebracht moeten worden.
Voordeel hiervan is dat de parkeerplaats bij het geulpark wel eens meer bezet zou kunnen worden omdat automobilisten er nu een maal een hekel hebben als ze te veel VRI-instalaties op hun route aantreffen. Tevens vinden wij dat de VRI nabij de spoorwegovergang op de Nieuweweg niet van toegevoegde waarde is. Wij willen u dringend verzoeken deze VRI alleen tijdens de spitsuren en op zeer drukke dagen in werking te stellen. Deze VRI is gewoon moeilijk af te stellen op de andere VRI-instalaties vanwege het feit dat de spoorwegovergang minstens zo’n 8 keer per uur dicht is. Het gevolg is dat er ellenlange files ontstaan op de Nieuweweg/Emmaberg en de doorstroom belemmerd wordt.
Laden en lossen op de Reinaldstraat.
Is voor ons onbespreekbaar. Ook het stoppen van lijnbussen op de rijbaan vinden wij niet wenselijk. Beide voorstellen zijn levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Verplaats het laden en lossen van de winkels naar de verkeersvrije zone en houdt daar dan de venstertijdenregeling aan.
Wij zijn er voorstander van om in de Reinaldstraat een totaal parkeerverbod in te voeren. Voor de halteplaats van de lijnbus dienen er haltekommen aangelegd te worden aan de Reinaldstraat naast de rijstroken. Wij zijn wat dat betreft dezelfde mening toegedaan als VVN.
Bewaakte fietsenstalling.
Valkenburg a/d Geul profileert zich naar buiten toe als fietsstad nr. 1. Dan zul je ook moeten zorgen dat er een bewaakte fietsenstalling komt (onder of boven het maaiveld). Tevens zou het ook zo moeten zijn dat je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier een kans op een werkplek biedt. Wat ons betreft sla je dan twee vliegen in een klap.
Weekmarkt.
Er is ons ter ore gekomen dat het voor de ondernemers niet duidelijk is of er sprake is van een tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt of een permanente. Wij gaan er van uit dat de weekmarkt na de renovatie weer terugkomt naar het Theodoor Dorrenplein.

Corry Fulmer,
PPGV

2. Algemeen Belang:

Valkenburg, 22 april 2001
Betreft: Zienswijze centrumplan en verkeercirculatieplan.
Geacht College,
Na aanleiding van de gemeenteraadsvergadering 11 april jl. is aan de diverse fracties de mogelijkheid gegeven om een zienswijze in te dienen over de plannen en ontwerpen over twee onderdelen uit het project “Hart van Valkenburg”, namelijk de onderdelen verkeerscirculatieplan en het centrumplan.
Alvorens de fractie AB een zienswijze over deze twee onderdelen beschrijft is het van belang dat de fractie geconstateerd heeft dat de uitvoeringsdocumenten van beide onderdelen passen binnen de gestelde kaders, genoemd in het raadsbesluit van de gemeenteraadsvergadering van juni 2009.
Centrumplan
In het kader van het centrumplan wil onze fractie nogmaals benoemen dat het constructieve overleg in diverse gremia nu dient te worden vertaald naar zichtbare uitvoering van het centrumplan. Concrete fasering met duidelijkheid in doorlooptijd per fase dient naar onze mening nog voor het zomerreces gecommuniceerd te worden naar ondernemers, burgers, provincie en geïnteresseerde.
Naast deze communicatie is de fractie AB van mening dat het van belang is dat de overgang van de openbare ruimte plangebied winkelcentrum naar de openbare ruimte plangebied historisch centrum volgens dezelfde kaders uitgevoerd dient te worden, resulterend in een gelijkmatige invulling van de openbare ruimte om zodoende een vloeiend geheel te creëren tussen beide plangebieden.
In de raadsvergadering van 11 april jl. is deze gelijkmatige invulling van de openbare ruimte, door de fractie AB ingebrachte aanpassingen St Pieterstraat, Bogaardlaan en Pelerinstraat, door het college aangenomen en verwerkt in het aanbestedingsstrategie openbare ruimte centrumplan. Uiteraard is dit maar een begin. Alle aanpassingen die nu buiten de uitvoeringsplannen liggen maar onderdeel uitmaken van de plangebieden van het centrumplan zullen in de toekomst, volgens onze zienswijze, eveneens uitgevoerd moeten worden volgens dezelfde kaders. Dit om ook hier een gelijkmatige invulling te creëren met de openbare ruimte winkelcentrumplan en de openbare ruimte historisch centrum.
Om het straatbeeld, dat door de grijze uitstraling van de basaltsteen waarschijnlijk tot een monotone uitstraling zal leiden, is het van belang om te kiezen voor hoge kwalitatieve invulling van de groenvoorziening en straatmeubilair binnen deze openbare ruimtes. Dit om een gezellige en warmere uitstraling, waar het centrum van Valkenburg bekend om staat, te handhaven.
Als laatste is het van belang om te kiezen voor een duurzame verlichting die eveneens geschikt is om makkelijk aan te sluiten bij evenementen- en huidige kerstverlichting.
Verkeerscirculatieplan
Het verkeerscirculatieplan in het plangebied winkelcentrum zal volgens de vastgestelde kaders worden uitgevoerd. Een autoluwe situatie waarbij bestemmingsverkeer (inwoners en laden en lossen voor 11 uur) mogelijk dient te zijn. Uiteraard gaan de fractie ervan uit dat de lopers in- en uitgang zo dicht mogelijk gerealiseerd word op het Dr.Erensplein / Th.Dorrenplein. Dit zorgt naar onze mening ervoor dat het maaiveld parkeren niet noodzakelijk wordt geacht gezien de beperkte loopafstanden naar de winkelvoorzieningen en daardoor niet gerealiseerd hoeft te worden.

Vanzelfsprekend zullen er gehandicapten voorzieningen worden gerealiseerd in de parkeergarage/ centrumplan zodat deze gebruikersgroep optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het centrumplan biedt.
Naast het auto- en voetgangersverkeer is ook het bieden van een fietsenstalling in het centrum van Valkenburg een must. Een bewaakte fietsstalling waarbij een optie geboden wordt om elektrische fietsen op te laden is een optie waarbij de laatste drempels weg worden gehaald om fietsend toerisme naar Valkenburg te leiden. In kader van het weghalen van de laatste drempels voor fietsend toerisme is het eveneens belangrijk om de vlakfietsroute te positioneren als een integraal onderdeel van het voorliggend circulatieplan.
Al laatste van deze zienswijze is het onderdeel invulling Reinaldstraat een moeilijke, maar geen onhaalbare taak. Volgens onze fractie is het in het kader van verkeersveiligheid en verkeersdrukte niet wenselijk om aan beide kanten van de Reinaldstraat een bushalte te handhaven cq te realiseren. Er is naar onze mening voldoende alternatief voor de diverse gebruikersgroepen in de periferie van het centrumplan. Eveneens in eerdergenoemd kader veiligheid is het uitsteken van een laad en los bordes op de Reinaldstraat onbespreekbaar, deze dient inpandig te worden in het gebouw te worden gerealiseerd.
Daarnaast is de keuze van herinrichting Reinaldstraat en de kop St. Pieterstraat de optie Movares in asfalt, tweezijdige fietssuggestiestroken en 50 km/u in onze visie de meest ideale optie van de gepresenteerde varianten.
Namens de fractie AB,
Kevin Rouwette
Fractievoorzitter AB

3. PvdA/D66

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Valkenburg aan de Geul, 21 april 2011
Onderwerp: zienswijzen verkeersstructuurplan
Geacht College,
Gaarne maakt onze fractie gebruik van de gelegenheid om zienswijzen in te dienen met betrekking tot het verkeersstructuurplan voor het centrum van Valkenburg aan de Geul.
Parkeren
Onze fractie is van mening dat met de komst van een parkeergarage er nog op zeer bescheiden schaal behoefte blijft aan parkeren op het maaiveld. Ondernemers hebben dit heel nadrukkelijk aan College en gemeenteraad meegedeeld.
Om hieraan tegemoet te komen stellen wij voor om aan de zuidzijde van de dr. Erensstraat een beperkt aantal parkeerplaatsen in te richten. (b.v. 10, waaronder 2 plaatsen voor invaliden). Dit echter uitsluitend tijdens de venstertijden en voor maximaal 20 minuten tegen betaling. Wij zijn van mening dat hiervan slechts kan worden afgezien als er een in/uitgang voor voetgangers van de parkeergarage gerealiseerd wordt aan het tegenwoordige dr. Erensplein.
Daarbij zijn we, zoals eerder reeds aangegeven, voorstander van het handhaven van gratis parkeren in de parkeergarage tot 11.00 uur. Dit wellicht met een beperking voor de duur (b.v. één uur gratis). Dit vooral om tegemoet te komen aan de behoefte van onze eigen inwoners om in de ochtend onder dezelfde condities boodschappen te doen als dat sinds vele jaren het geval is.
Bushaltes
In het plan komt de tegenwoordige plaats voor de bushalte in oostelijke richting te vervallen. We hebben begrepen dat er nog naar een alternatief gezocht wordt. Wij stellen voor de halte in westelijke richting te situeren op de in eigendom van de gemeente zijnde ruimte voor de panden Reinaldstraat 7. Op die wijze wordt in elk geval al met beperkte kosten bereikt dat het probleem van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid aanmerkelijk verkleind wordt. In feite blijft dit probleem nagenoeg gelijk aan of wordt kleiner dan in de huidige situatie waarin ook slechts één aangelegde bushalte is.
Fietsenstalling
Onze fractie is onverkort voorstander van een bewaakte fietsenstalling. Dit onder meer doordat het gebruik van dure elektrische fietsen steeds toeneemt.
De recreatieve fietser kan voor Valkenburg aan de Geul een economische meerwaarde zijn. Dat betekent wel dat we het aantrekkelijk moeten maken dat die (e-) fietser er ook komt. De gemeente moet de voorwaarden daartoe scheppen. Een goede, liefst bewaakte fietsenstalling is hierbij van groot belang.
Wij verzoeken het College nadrukkelijk te onderzoeken of er hiertoe mogelijkheden zijn in de parkeergarage dan wel in samenwerking met ondernemers, b.v. in geheel of gedeeltelijk leegstaande panden.
Mocht dit voorlopig niet uitvoerbaar blijken dan dringen wij aan op een ruim aantal fietsparkeerplekken in de onmiddellijke nabijheid van de winkels en gespreid over het winkelgebied.
Tevens stellen we voor een stallingsmogelijkheid te realiseren op het zgn. Casinoplein (tegenover het westelijke terras) door middel van de bekende zwarte fietsenrekken. Dit voorkomt ook dat fietsen tegen de leuning langs de Geul worden geplaatst, hetgeen afbreuk doet aan de kwaliteit van dit prachtige pleintje. Zie bijgaande foto.
RVI Reinaldstraat/ Nieuweweg
Doordat er straks fietsverkeer mogelijk is vanuit de Lindenlaan in de richting van de Nieuweweg en de Geneindestraat kan dat langere wachttijden opleveren voor het overige verkeer. Wij verzoeken u de allergrootste aandacht te geven aan het zo optimaal en intelligent afstellen van de verkeerregelinstallatie.
Evaluatie/aanpassing
Naar onze mening zal de nieuwe verkeerssituatie met o.a. nieuwe rijrichting en zeer gewijzigde parkeermogelijkheden voortdurend gemonitord moeten worden. Zo zal de rijrichting in het centrum aangepast moeten kunnen worden mocht dat tot grote problemen leiden. Een algehele evaluatie zal maximaal na een jaar moeten plaatsvinden.
Mochten bovenstaande zienswijzen onduidelijkheden bij u opleveren dan stellen we het zeer op prijs een en ander toe te mogen lichten voor er finale besluitvorming plaats vindt.
Namens de fractie PvdA/D66,
Jo Simons, fractievoorzitter
Hub Aussems, fractielid
4. SP

Zienswijze SP fractie ten aanzien van het structuurplan verkeer centrumplan.

1. Verkeersstromen centrum – halve rondweg: Het is van groot belang dat op verkeersknelpunten zo min als mogelijk verschillende verkeersstromen elkaar ontmoeten. Het leidt tot onnodige opstoppingen. Daarom verkiest de SP fractie ervoor om zorgvuldig te zoeken naar plekken waar verkeersstromen, bij het kruisen of samenvloeien, elkaar zo min als mogelijk hinderen. Dit leidt tot de volgende ideeën:
a. Instromend verkeer richting centrum (bestemmingsverkeer zoals laden en lossen) kan via meerdere mogelijkheden, dit om zo min mogelijk hinder te veroorzaken afhankelijk van bestemming. Dit ook omdat het slechts weinig bestemmingsverkeer betreft. Voorstel is om hiervoor de volgende straten te gebruiken:
– Westelijke toegang: Lindenlaan en Louis van de Maesenstraat.
– Oostelijke toegang: Pastoor Sartonstraat (via st. Pieterstraat noord) en Het Bat (via Bogaardlaan, St Pieterstaat zuid).
N.B. Onderzocht moet worden of de Poststraat en Doctor Erenstraat het weinige bestemmingsverkeer in twee richtingen aan kan.
b. Uitstromend verkeer richting centrum (bestemmingsverkeer zoals laden en lossen) twee mogelijkheden bieden waarbij deze mogelijkheden direct toegang geven tot uitvalswegen zonder het verkeer in het centrum verder te belasten. Hierdoor worden knelpunten ontlast. Voorstel is om hiervoor de volgende straten te gebruiken:
– Westelijke richting: Jan Deckerstraat (via Lindelaan, Poststraat) richting Wilhelminalaan.
– Oostelijke richting: Palankastraat (via Doctor Erensstraat, St. Pieterstraat zuid, Palankastraat) richting Berkelplein.
N.B. voor historisch centrum zien wij ook als instroom de Bogaardstraat geschikt en de uitstroom via Grote Straat en Berkelstraat.

2. Verkeersstromen parkeerplaats – halve rondweg:
Omdat de ondergrondse parkeergarage ongelukkigerwijze binnen de halve rondweg is komen te liggen ontstaat er een probleem met het verkeer dat richting parkeergarage rijdt en het verkeer dat uit de garage rijdt. Afslaand verkeer zorgt altijd voor stokkend verkeer, temeer omdat er nauwelijks plaats is voor voorsorteerstroken. Uitgaande van dit feit willen we nogmaals pleiten voor de uitgang van de ondergrondse parkeergarage aansluitend op St. Pieterstraat zuid, ergens tussen Hotel Scheepers en de Hema. Van hieruit kan dit verkeer weg vloeien richting Palankastraat. Deze oplossing kan veel verkeersproblemen (doorstroming) oplossen en hinder voorkomen op de kruising Reinaldstraat, Hekerbeekstraat, Oosterweg, St. Pieterstraat. Voordelen zijn dat de ingang van de ondergrondse parkeerplaats meer ruimte krijgt voor doorstroming en dat de St. Pieterstraat in zijn geheel eenrichtingsverkeer krijgt, dus helemaal geen invoegend verkeer vanuit de St. Pieterstraat.

3. Verkeersstromen vanuit het oosten: Omdat op de kruising Reinaldstraat, Hekerbeekstraat, Oosterweg, St. Pieterstraat stoplichten komen zal het verkeer vanuit het oosten minder vloeiend kunnen doorstromen.
– Er dreigt nu ook verkeer uit de St. Pieterstraat te komen (parkeerders).
– Er is nu helemaal geen ‘rechtsaffer’ zoals nu op de Reinaldstraat richting Nieuweweg.
– Er is geen mogelijkheid om richting Hekerbeekstraat te ontsnappen.
Dit leidt tot de volgende nieuwe knelpunten:
– Meer verkeershinder op de Oosterweg, Berkelplein en Neerhem.
– Mogelijk zullen mensen die de situatie kennen tijd proberen te winnen en gebruik maken van de wethouder Paulssenlaan en de Louis Eliasstraat wat overlast veroorzaakt.
– Indien Neerhem een file kent zullen mensen die Valkenburg willen passeren proberen via Sibbe een uitweg te zoeken. Hierdoor kan Sibbe veel overlast krijgen.
Wij missen een oplossing voor dit probleem. Er is wel gesproken over doseerlichten vanuit het oosten voor de afslag naar Sibbe (vergelijk oplossingen zoals in Maastricht op meerdere plaatsen). We zijn dan ook van mening dat doseerlichten een integraal onderdeel dienen te zijn van het structuurplan verkeer centrum.
Namens de SP fractie van de gemeenteraad Valkenburg a/d Geul,
Peter Visser
5. CDA
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Valkenburg aan de Geul, 22 april 2011
Geachte College,
In principe is onze fractie van mening dat het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuwe verkeersstructuur voor het centrum van onze gemeente een uitvoeringsaangelegenheid is die op basis van de door de raad gestelde kaders tot de taak en verantwoordelijkheid van het college behoort, daarbij vanzelfsprekend ondersteund door de ambtelijke organisatie. De inloopbijeenkomsten en het inspreken van burgers en organisaties op diverse momenten en wijzen dient voldoende garantie te bieden voor het tot stand komen van een verkeersplan met voldoende draagvlak in de samenleving.
Onze zienswijze beperkt zich dan ook tot toetsing van de voorliggende structuur en plannen aan de door de raad gestelde kaders en aan algemene normen van veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Onze fractie ziet geen redenen om bestaande kaders en uitgangspunten, inclusief die welke in de besluitvorming rond de centrumplannen gewijzigd zijn afgesproken, hernieuwd ter discussie te stellen. Zo wensen wij ook niet te tornen aan het uitgangspunt autovrij centrum en de maatregelen om te komen tot autoluwe gebieden.
De verbeterde voorstellen en routes voor langzaam verkeer (m.n. fietsverkeer) en voetgangers ondersteunen wij van harte.
Onze fractie kan zich grotendeels vinden in de nieuwe verkeersstructuur. Daarbij merken we op dat dergelijke plannen geen eeuwigheidswaarde hebben en op onderdelen in praktijk getoetst zullen moeten worden. Mochten in de toekomst op basis van ervaringen via voortschrijdend inzicht op goede gronden aanpassingen alsnog gewenst blijken, dan moet daartoe voldoende ruimte aanwezig zijn. De opzet van de ingezette kanteling is immers dat gemeentebestuur en organisatie voortdurende oog en oor hebben voor voortstellen en vragen uit de samenleving.
In deze zienswijze willen we slechts enkele zorgpunten noemen die naar onze mening alsnog nadere overweging dan wel bestudering noodzakelijk maken.

  1. Het creëren van nog meer onveilige situaties op de Reinaldstraat is uit den boze. De laatste optie voor laden en lossen Albert Heijn is wellicht de minst slechte. Toch moeten we blijven zoeken naar betere oplossingen. Wat te denken van een suggestie om op de plek van de huidige bushalte (hoek L.v.d.Maassenstraat/Reinaldstraat) een laad- en losplaats te creëren, wellicht op vloerverdieping inpandig;
  2. De plekken voor de bushaltes. Ook hier is nog geen passende oplossing voor in zicht. Wat te denken van een suggestie om de bushalte tegenover Albert Heijn te verplaatsen naar een plek ter hoogte van de bowling.
  3. Tenslotte pleiten wij ervoor om de afspraken m.b.t. de distributie (het laden en lossen) in goed overleg met ondernemers(verenigingen/organisaties) tot stand te laten komen.

Met vriendelijke groet verblijft namens de CDA-fractie,
Math. Knubben, fractievoorzitter

Alleen de VVD-fractie heeft (nog) niet gereageerd.

← Vorig bericht

Valk en Bok sieren het park Dersaborg.

Handhaving voor alle Ready-teams.

Volgend bericht →