Hoe staat het met protocol risicomanagement?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Hoe staat het met protocol risicomanagement?

Vraagt de fractie Transperant.Plaats en datum: Valkenburg a/d Geul 11 februari 2009.
Behandeld door: E. Weekers en J. Blom
Betreft: Vragen ex art 41 Reglement van Orde inzake risico management
Aantal pagina’s: 1

Aan: Burgemeester en Wethouders
Gemennte Valkenburg aan de Geul.
C.C.: Raadsgriffie.

Edelachtbare heren van het college,

Tijdens de algemene beschouwingen over het begrotingsjaar 2009 hebben wij als fractie Transperant aan u gevraagd wat het risicomanagementprotocol is van de gemeente. Deze vraag was ingegeven door een aantal factoren, te weten: de op stapel staande plannen in het centrum, de uitkomst van het rekenkameronderzoek waarin het gemis van een deugdelijk risico managementsysteem aanleiding heeft gegeven tot een diepe crisis waar onze gemeente zich nog altijd niet geheel ontworsteld heeft, de algemeen financieel economische situatie in de wereld die geworden is wat ze nu is als gevolg van ondeugdelijk en gebrekkig risicomanagement.
Vragen aan het college:
• Is het door u tijdens de algemene beschouwingen toegezegde risicomanagement systeem voor de gemeente nu klaar, de raad is namelijk nog niet geïnformeerd over het bestaan ervan?
• In hoeverre past u een risicomanagementsysteem toe op de verplichtingen die u aangaat in zijn algemeenheid en met de centrumontwikkeling in het bijzonder?
• Kunt u het risicomanagementsysteem openbaar maken en zo nee waarom niet of zo ja wanneer gaat dat dan gebeuren?
Met vriendelijke groet,
Fractie Transperant
E. Weekers en J.Blom E. Weekers Broekhem 120 6301 HL Valkenburg a/d GeulJ. Blom Hanewei 37 6305 AT Schin op Geul.

← Vorig bericht

Ouwwieverbal toonbeeld van samenwerking

Vallend gesteente bij Gronselenput

Volgend bericht →