Hoe zit het met de herstructurering woonwagencentra

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Hoe zit het met de herstructurering woonwagencentra

Vragen van IBGV aan het College

In de achterliggende raadsperiode werden door de raad de noodzakelijke middelen beschikbaar gesteld voor de herstructurering en uitbreiding van het woonwagencentrum (WWC) aan de Hekerbeekweg en Lange Akker. In het betreffende raadsvoorstel was eveneens de verkoopopbrengst van het voormalige woonwagenkamp Hekerbeek 2 verwoord.

De aankoop van gronden aan de noord oostzijde van het huidige centrum inclusief de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure voor de voorziene uitbreiding en aanpassing van de tijdelijke voorziening aan de zuid oostzijde zijn afgerond. Daarnaast heeft in de eerste helft 2006 de aanbesteding plaatsgevonden van de civieltechnische werken.

Ook in de het beleidsplan 2007-2010 kunnen wij lezen dat op grond van de provinciale taakstelling (?) nog enkele standplaatsen dienen te worden gerealiseerd.

Een gebruikelijke procedure kan men stellen, daarna werd het echter stil……………

Concreet willen wij de volgende vragen aan u voorleggen:

· Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden aangaande de veiligheid en bereikbaarheid van de woonwagens op het huidige WWC Hekerbeek 1, waarbij met name gedacht moet worden aan eventuele calamiteiten bij brand?

· Kunt u ons nader inzicht geven welke middelen het afgelopen begrotingsjaar gemoeid zijn aan onderhoud en verbetering van de bestaande (overjarige) units?

· Wat is de reden dat vorengenoemde werken tot op heden niet zijn geconcretiseerd en hoe is de stand van zaken met betrekking tot de aanpassingen en uitbreiding van het WWC Hekerbeek 1?

Op welke termijn denkt u te kunnen starten met de noodzakelijk geachte werkzaamheden?

· Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van de voormalige woonwagenlocatie Hekerbeek 2 en voorziene nadere invulling middels (sociale) woningbouw door Wonen Zuid?

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

← Vorig bericht

Start computercursussen CCH

Uitslagen en verslagen van 17 maart

Volgend bericht →