I.B.G.V. wil vrijwilligersverzekering

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » I.B.G.V. wil vrijwilligersverzekering

Zoals geregeld in Gulpen – Wittem.Schin op Geul, 14 januari 2009.

Onderwerp: Vragen krachtens artikel 41 reglement van orde, inzake vrijwilligersverzekering.

Geacht College,
Onze fractie IBGV is altijd van mening geweest dat verenigingen en stichtingen met hun vrijwilligers gekoesterd moeten worden. De verenigingen vormen de ruggengraat van het sociale leven in alle kernen en zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de gemeente. Voor veel functies binnen verenigingen en stichtingen zijn nauwelijks nog kandidaten te vinden. De oorzaak ligt ons inziens mede in het feit dat men huiverig is persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld als iets mis gaat. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2007 heeft de fractie IBGV een voorstel ingediend om de gemeente een collectieve polis te laten afsluiten voor alle vrijwilligers die in de gemeente actief zijn. Dit geldt vooral voor de vrijwilligers in het sociaal-maatschappelijk werk,dat valt onder de wet WMO en waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn.De verantwoordelijk wethouder zegde onze fractie toe dit voorstel in behandeling te zullen nemen.
Tijdens de commissievergadering CSWO d.d. 9 juni 2008 deelde de portefeuillehouder ons mede dat er regionaal onderzoek was geweest naar de haalbaarheid van ons voorstel, maar dat in de regio hier weinig behoefte aan zou zijn. Het project zou daarom helaas niet doorgaan. Op 24 december 2008 vernamen wij via de gemeentepagina Gulpen-Wittem, gepubliceerd in Heuvelland Aktueel, dat deze buurgemeente per 1 januari 2009 een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten.
De gemeente Gulpen-Wittem beoogt hiermee het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.De verzekering is volgens genoemd artikel bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Concreet leggen wij de volgende vragen aan u voor:
• Is bij het regionaal onderzoek naar de haalbaarheid van ons voorstel ook de gemeente Gulpen-Wittem betrokken geweest?
• Zo ja, bent u het met ons eens dat hier van tegenstrijdigheid sprake is, gezien uw antwoord dat in de regio weinig behoefte zou zijn aan een vrijwilligersverzekering?
• Is uw college bereid ons voorstel opnieuw in behandeling te nemen en hernieuwd onderzoek te doen naar de haalbaarheid ervan in onze gemeente?
• Zo ja, binnen welke termijn kunt u dit doen?
Wij zien uw reactie graag op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie IBGV,
Piet Bisschops, fractievoorzitter

← Vorig bericht

Renovatie Stationsplein en omgeving weer uitgesteld

Nieuw management voor het Openluchttheater

Volgend bericht →