IBGV reactie op coalitie accoord

Voorpagina » Nieuws » Politiek » IBGV reactie op coalitie accoord

Een eerste reactie van oppositiepartij IBGV op het nieuwe coalitie accoord.

Voorzitter,

Op 7 maart jl. vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats met een ik mag wel zeggen zeer hoge opkomst. Maar ook een ronde met een voor velen toch verassende uitslag.

Zo ook binnen ibgv gelederen kwam het slechte resultaat hard aan.

Zo ook de teleurstelling bij ondergetekende op de verkiezingsavond zal u dan ook ongetwijfeld op het netvlies staan.

Na enkele weken van analyseren, evalueren maar vooral ook masseren, staat de interne ibgv-organisatie weer op de rails en kunnen wij de komende jaren, zij het in een toch wel onwennige positie de Inwonersbelangen dienen.

Niet met directe bestuursverantwoordelijkheid maar als oppositie partij binnen de Valkenburgse raad.

Geen schande, zeker niet met de wetenschap dat het fundament voor een bestuurlijk zelfstandig functionerende gemeente Valkenburg aan de Geul en een adequaat sociaal, financieel en economisch/toeristisch fundament is gelegd.

De 1e resultaten zullen zich nog dit jaar in het Valkenburgse straatbeeld aftekenen met o.a. het herstel van de geulkaden met cultuurhistorisch verantwoorde voorzieningen in de periferie.

Maar ook resultaten zoals adequate gemeenschapsvoorzieningen in alle kernen zijn tastbaar voor iedereen aanwezig.

Terug naar het nu voorliggende coalitieakkoord 2006-2010.

Op 7 maart jl. waren er 2 grote overwinnaars, maar ik hoop oprecht dat onze gemeente en haar inwoners met het voorgestane “Het kan anders, het moet beter” uiteindelijk de grote overwinnaar zal worden bij de voorgestelde “nieuwe politiek”, waarin het vergaderen in ‘achterkamertjes’ tot het verleden zou gaan horen. Nee, sterker nog men wilde alles open en transparant gaan invullen!

Helaas van dat alles….., niets tijdens de recente coalitie onderhandelingen.

Na dit 1e oriënterende gesprek, bestond de transparantie en openheid vervolgens uit mondjesmaat berichtgeving via de lokale media.

Zelfs mondelinge berichtgeving, waarom de formateur niet meer met IBGV een vervolggesprek wilde aangaan moesten we enkele weken later bij een discussie over een eventuele 4e wethouder uit de krant vernemen!

Een voorbeeld van de toekomstige werkwijze van de “nieuwe politiek”?

Het raadsbrede programma van tafel, de zo vaak door de formateur geroepen openbare coalitie-onderhandelingen in de prullenbak en dit alles zonder verdere motivatie, beargumentering en onderbouwing.

Was er dan binnen de huidige coalitiepartners hiervoor geen meerderheid te vinden? Lag hier het eerste meningsverschil binnen de jonge coalitie?

Het lijkt er dan ook sterk op dat het aantal zetels bepalend was voor de keuze en niet de inhoud.

Dit was ook de algemene indruk na ons eerste gesprek met de SP.

De kaarten waren vooraf geschud en het was niet meer dan een formeel verhaaltje om niet af te gaan ten aanzien van eerder gedane grootspraak.

Wij hebben dan ook stellig de indruk gekregen dat vanuit een voorgestane meerderheid, in eerste instantie gezocht is naar een invulling van poppetjes en aansluitend met “veel moeite” het voorliggende “open eindakkoord” heeft kunnen bereiken.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat de formateur op voorhand heeft ingezet op een brede kernenvertegenwoordiging. Hetgeen overigens eveneens verklaart waarom AB – als de toch procentueel grootste verliezer van de vorige coalitie – nu een zodanig sterke positie en stem binnen de nieuwe coalitie wordt gegeven !?

Deze ‘troebele’ procedure zie je vervolgens wederom terug in het voorliggende akkoord.

Hoe ging het de afgelopen weken, hoe ging het in de campagne?

Er werd iets zonder beargumentering en onderbouwing geroepen, trok zich terug in de stellingen (de zo verguisde achterkamertjes) om vervolgens een bijna nietszeggend document te presenteren.

Een document ook dat absoluut niet doelgericht, laat staan met een Smartformulering, wordt gepresenteerd.

Een document waarbij de voorgestane coalitie met een overgroot deel aan open eind omschrijvingen, getracht heeft enigszins zonder gezichtverlies naar programma’s en verkiezings-propaganda toe een akkoord te presenteren, waarbij geen concrete keuzes worden gemaakt en men dobbert op de zo verguisde keuzes van het vorige bestuur. (een vorige oppositie zou dit dan ook snel afgedaan hebben met kreten als “kiezersbedrog of gepapagaai”) Voordeel is wel, dat in ieder geval makkelijk leest!!

Voorzitter, bij doornemen van het akkoord plaatste ik voor mezelf in de kantlijn een 3tal korte opmerkingen zoals nieuw (beleid), idem en nader onderzoek.

Na vijf leesminuten in het stuk moest ik constateren dat met name ‘idem’ de boventoon begon te voeren.

Een aansluitende optelsom leerde me snel dat van de ruim 70 beleidsmatige alinea’s, 60x de aantekening idem van toepassing was op het voorliggende akkoord en op een 10 tal ook – nog detailonderdelen – slechts sprake was van nieuw beleid en/of het eerder aangehaalde “nader onderzoek”.

Ik denk dan ook dat hierbij de in het verleden veel gebezigde uitspraak van de formateur perfect op zijn plaats is:

“ze dronken en glas, deden een plas en alles bleef zoals het was”.

Het akkoord van de armoede of zal ik maar beter zeggen ‘een armoedig akkoord’?

dat absoluut geen recht doet aan de titel “het kan anders, het moet beter”.

Dat het anders kan staat buiten kijf, getuige ook de uitspraken en stellingname in de diverse verkiezingsprogramma’s van Sp/AB en Transperant.

Als men dit akkoord zo presenteert, bent u dan al overtuigd mw. Habets of fractie Transperant?

Dat het blijkbaar niet beter kan, blijkt uit het gegeven dat de huidige coalitie ruim 60 beleidsvelden overeind houdt en slechts een zestal onderdelen een vernieuwend aspect in zich hebben……………………… en dan ga ik al ver!!

Opvallend onderdeel in het nu voorliggende akkoord is wel dat men vooral op het onderdeel VROM (de oude AB portefeuille) vernieuwing wil onderzoeken (laat staan wil aanbrengen).

Meest opvallende is wel het feit dat de Sp heeft zich in het verleden altijd duidelijk tegen een actief gemeentelijk grondbeleid heeft uitgesproken. Nu is men in coalitieverband plots voor?

Of is het zo dat de heer Kleijnen nu al, voor aantreden van zijn functie het vaak door hem “aangehaalde rugzakje” van zijn voorganger heeft overgenomen??

Samenvattend moeten wij constateren dat er in het voorliggende akkoord te veel open eind constateringen worden opgesomd en er te weinig concrete vernieuwende onderdelen – zoals door de voormalige oppositie voor 7 maart aan de kiezers werd meegegeven – worden verwoord.

Echter bij voortzetting van zoveel bestaand beleid geeft het wel vertrouwen, dat het nieuwe collegeprogramma voor de komende periode, veel, zeg maar gerust héél veel overeenkomsten zal hebben met het jongste programma.

Als fractie ibgv willen wij niet in een oppositierol gaan, waarbij vanuit een op voorhand vaststaand “tegen” zullen instappen.

Ook het door de formateur genoemde “oppositie voeren vanuit een onderbuikgevoel” is (of moet ik nu zeggen was?) toch meer iets voor de Sp- dan de Ibgv-stijl.

De ibgv grondgedachte is en blijft het nog altijd een constructieve en positieve bijdrage te kunnen leveren voor het wel en wee van onze inwoners.

Voorzitter op dit moment zijn wij echt niet overtuigd van de uitgangs- en standpunten van deze “nieuwe coalitie”. Ook het voorliggende akkoord is zeker niet geruststellend in het perspectief van de verdere ontwikkeling van onze totale gemeente op sociaal/economisch, financieel en toeristisch/recreatief gebied.

De economische wind, heeft men in de zeilen, de werkeloosheid geeft sinds kort een dalende lijn ondanks dreiging van massa-ontslagen, de landelijke partijen gaan rollebollend de verkiezingstijd in met douceurtjes links en rechts.

De twijfel in de gevormde coalitie worden door het gepresenteerde akkoord echter niet weggenomen en om met de woorden van de formateur deze 1e reactie af te ronden:

“Als de herder een schaap is, is het knudde met de kudde!”

Dit is toch een correcte weergave mijnheer Kleijnen, of was het toch iets anders?

Wij zien dan ook de inhoudelijke discussie binnen de raad en naar ik verwacht een concrete financiële onderbouwing met collegeprogramma met buitengewone belangstelling tegemoet.

W.H.Weerts.

Raadsfractie ibgv

← Vorig bericht

Drie nieuwe raadsleden beëdigd

PvdA reageert op coalitie accoord

Volgend bericht →